نویسنده = زهرا چراغی
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی نمودهای رویکرد ارتباطی در کتاب انگلیسی (1) دورۀ اول متوسطه ایران

دوره 13، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 41-53

رضا نجاتی؛ زهرا چراغی؛ اعظم ناصری