فصلنامه علمی
اموزش الکترونیکی- مجازی
1. تبیین جایگاه و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی– یادگیری مبتنی بر سنتز پژوهی در شواهد پژوهشی معاصر

صابر عبدالملکی؛ محبوبه خسروی؛ مهشید ترکمان اسدی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 237-249

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.2799.1718

چکیده
  فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر تدریس، یادگیری و پژوهش‌های مربوطه تاثیرگذار بوده‌است. هدف پژوهش حاضر ، مطالعه نظام‌مند و ارائه ترکیبی از پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه جایگاه و نقش فاوا در فرآیند یاددهی– یادگیری بود. روش پژوهش، کیفی و به شیوه سنتز پژوهی انجام شد.منابع پژوهشی مرتبط از سال 2000 تا 2016 با روشی نظام‌مند انتخاب، واکاوی ...  بیشتر