نویسنده = رضا موحدی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی نیازهای دانشجویان کشاورزی در زمینه شایستگی‌های حرفه‌ای براساس مدل بوریج و رابطه آن با ساختار اجتماعی آموزش

دوره 14، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 199-209

مسعود سامیان؛ رضا موحدی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ حشمت اله سعدی