فصلنامه علمی
آموزش پژوهش
1. شناسایی نیازهای دانشجویان کشاورزی در زمینه شایستگی‌های حرفه‌ای براساس مدل بوریج و رابطه آن با ساختار اجتماعی آموزش

مسعود سامیان؛ رضا موحدی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ حشمت اله سعدی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 199-209

چکیده
  هجامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی و دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مختلف کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان و دانشگاه رازی کرمانشاه بودند (N=850). از این تعداد، 385 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود که سوالات ...  بیشتر

اموزش مجازی و الکترونیکی
2. بررسی میزان مقبولیت آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی کشاورزی ایران، از دیدگاه اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی

خلیل میرزایی؛ حشمت اله سعدی؛ سید حمید موحد محمدی؛ رضا موحدی

دوره 12، شماره 3 ، تابستان 1397، ، صفحه 252-272

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی کشاورزی ایران و تعیین مؤثرترین سازه‌ها بر پذیرش این فناوری از سوی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی است. این پژوهش بـا اسـتفاده از پیمـایش و با بهره‌گیری از تکنیک آماری چند متغیره "تحلیل مسیر" انجـام شد. جامعة آماری در این پژوهش، کـه متشکل ...  بیشتر