فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول - ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

تربیت بدنی یکی ازدروس مهم و مورد اعتنا درحوزه آموزش در جهت اجتماعی بار آوردن دانش آموزان و به تبع آن مسئولیت پذیری دانش آموزان است.با توجه به اینکه استفاده ازتکنولوژی آموزشی میتواند مشارکت دانش آموزان رافعالانه تر و درگیر در این درس کند لذاهدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرات ذکر شده و استفاده ازتکنولوژی در یادگیری و آموزش درس تربیت بدنی در مدارس است. مطالعه حاضر از نوع کیفی مشاهده ای و مطالعه موردی میباشد که ازطریق مصاحبه و مشاهده فعالیت صورت گرفت. جامعه آماری تمامی دانش آموزان و معلمان شهر گرگان میباشدکه به صورت تصادفی سه مدرسه ازمیان مدارس مورد مطالعه انتخاب شدند و از میان کلاسهای هر مدرسه هشت دانش آموز به صورت کاملا تصادفی انتخاب شدند. برای مصاحبه با معلمین هم شش نفر از میان معلمین هر مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان دادکه دانش آموزان برای یادگیری مهارت های جدید در درس تربیت بدنی مانند مبازه طلبی و سرگرمی ارزش قائل هستند و آن را مؤلفه کلیدی برای تربیت بدنی باکیفیت قلمداد میکنند، همچنین دانش آموزان استفاده ازتکنولوژی در آموزش تربیت بدنی رایکی از راههای کسب موفقیت در تربیت بدنی میدانند. در این راستا معلمین استفاده از تکنولوژی در آموزش تربیت بدنی در مدارس را بیش از بیش مفید میدانند و معتقدند که رشد عاطفی و اجتماعی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار میدهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Teachers and students views on the use of educational technology in physical education

نویسندگان [English]

  • Amir Dana 1
  • Saeed Ghorbani 2
  • Azam Fathizadan 3

1 Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Department of Physical Education, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

3 Department of Physical Education, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran

چکیده [English]

Physical education is one of the most important lessons in the field of education in it cause that student to be socialized and responsible. according the use of educational technology to increase the participation of students more actively and engage in this lesson, the aim of this study is to investigate the effects mentioned and use of technology in the learning and teaching of physical education in schools. the statistical population is all students and teachers of Gorgan city. three schools were randomly selected from among the selected schools. eight students were randomly selected from each class. six teachers from each school were randomly selected to interview teachers. the results showed that students value the new skills in physical education such as ambitions and entertainments, and they consider it the key to quality physical education, students also see the use of technology in physical education as one of the ways to achieve success in physical education. in this regard, teachers consider the use of technology in physical education in schools to be more useful and they affect the emotional and social development of students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Education
  • Educational Technology
  • Education
  • Learning
  • school

[1] Januszewski, A., Molenda, M. (2008). Definition in a Januszewski & M. Molenda (Eds.), Educational technology: A definition with commentary, New York, NY: Taylor & Francis Group, LLC. 6-15.

 

[2] Kretchmar, R. S. (2006). Ten more reasons of quality physical education. The journal of physical education, Recreation & Dance, 77 (9), 6-10.

 

[3] Robyler, M. D. (2003). Integrating educational technology into teaching. Enhanced Pearson eText with Loose-Leaf Version-Access Card Package (7th Edition).

 

[4] Mel, E. F., & Fortes, S. (2013). Climbing the walls to write in physical education: a technology integration project. The journal of physical education, Recreation & Dance, 74 (8), 12-13.

 

[5] Ericsson, I. (2011). Effects of increased physical activity on motor and marks in physical education: an intervention study in school years 1 through 9 in Sweden. The journal Physical education & Sport pedagogy, 16 (3), 313-329

 

[6] Tezcan, M. (2006). The role of education and ICT in economy.  Papers of the Annual IUE-SUNY Cortland Conference in Economics, in: Proceedings of the Conference on Human and Economic Resources, pages 338-347. Izmir University of Economics.

 

[7] Hague, C., & Payton, S. (2010). Digital literacy across the curriculum: future lab.

 

[8] Dowson, A., & Morris, KEJ. (2005). Fun and game Leeds: human kenetic.

 

 [9] Dron, J. (2012). The pedagogical-technological divide and the elephant in the room. International Journal on E-learning, 11(1), 23-38.

 

[10] Prensky, M. (2001). Digital native, digital immigrants. On the horizon, 9(5), 1-7.

 

[11] Taylor, S. (2009). Information and communication technology in physical education. In H. Grourt & G. Long (Eds), Improving teaching and learning in physical education. (pp: 153-176.) Open University Press.

 

[12] Buis, L., Poulton, T., Holleman, R., Sen, A., Resnick, P., Goodrich, D. & et al. (2009). Evaluating active U: an internet-mediated physical activity program. BMC public health, 9: 331,1-13.

 

[13] Gibbone, A., Rukavina, P. & Silverman, S (2010). Technology integration in secondary physical education: Teachers'' attitude and practice. Journal of Educational Technology Development and Exchange (JETDE), 3(1), 27-42.

 

[14] Lupton, D., (2015). Data sentient schools and digitised health and physical education (response to Gard). Sport education and society, 20(1), 122-132.

 

[15] Armour, K. (Ed.). (2014). Pedagogical cases in physical education and youth sport.

 

[16] Wisker, G. (2001). Postgraduate Research handbook: succeed with your MA, MPhil, EdD and Phd. (Palgrave Research Skills) 2nd Edition. Publisher: Red Globe Press; 2nd edition.

 [17] Smith, M.K. (1997). Participant observation and informal education. The Encyclopedia of informal education retrieved. 14(12-25).

 

[18] Armour, K., Quennerstedt, M., Chambers, F., & Makopoulou, K. (2017). What is ‘effective’ CPD for contemporary physical education teachers? A Deweyan, Sport, Education and Society, 22 (7), 799-811.

 

 [19] Clayton, K., Blumberg, F. & Auld, D. P. (2010). The relationship between motivation, learning strategies and choice of environment whether traditional or including an online component. British journal of educational technology,41(3), 349-364.

 

[20] Biesta, G., Lawy, R. & Kelly, N. (2009). Understanding young people citizenship and learning in everyday life. The role of contexts, relationships and dispositions. Education citizenship and social Justice, 4 (1), 5-24.

 

[21] Sloan, S. (2010). The continuing development of primary sector physical education: working together to raise quality of provision. European journal education review, 16(3), 267-281.

 

[22] Casey, A., Goodyear, V. A., & Armour, K. M. (Eds.). (2016). Digital technologies and learning in physical education: Pedagogical cases. Taylor & Francis.

 

[23] Spittle, M., Byrne, K. (2009). The influence of sport education on student motivation in physical education. Journal Physical education and sport pedagogy, 14 (3), 253-266.

 

[24] Roby, T. Y., Dehler, C. M. (2010). What new teachers need to know about technology: A survey and recommendations for educational technologies integration in teacher preparation programs? In D. Gibson & B. Dodge (Eds), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010 (PP: 1806-1813). Chesapeake, VA: AACE

 

[25] Williams, A. (2007). Problematising physical education practice: Pupil experience as a focus for reflection.

 


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image