فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 گروه مهندسی عمران و معماری، دانشکده فنی ‌و مهندسی، دانشگاه تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران

3 دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: با جهانی‌شدن و قرارگیری در مسیر جریان‌های فکری گوناگون، طراحی معماری به عنوان عاملی تأثیرگذار و تأثیرپذیر دچار تغییر در فرآیند شده است. معماری مدارس با توجه به تحولات نظام آموزشی و نیازهای فزاینده‌ دانش‌آموزان با توجه به ارتباطات و یکسو‌شدن جریان‌‌های فکری در دنیا، نیازمند تغییر اجباری است، در حقیقت فراگیر‌ بودن فناوری اطلاعات و ارتباطات، نظام آموزشی را تحت‌تأثیر خود قرار داده و محیط آموزشی باید به‌طور مداوم خود را با پیشرفت‌ها و تغییرات دنیای امروز هماهنگ ‌سازد. در این صورت است که می‌تواند افرادی توانا و دارای شایستگی‌های کافی برای نیازمندی‌های جهان پیش­رو و آینده تربیت نماید. در واقع سیاست آموزشی به­طور مداوم در واکنش به تحقیقات جدید در مورد چگونگی آماده­سازی دانش­آموزان برای یک دنیای به سرعت در حال تغییر، در حال برنامه‌ریزی است. انعطاف­پذیری به عنوان یک نتیجه جهانی‌سازی در معماری شناخته می­شود. لزوم به تغییرات با توجه به گوناگونی نیازها و خواسته­ها، در معماری مدارس به دلیل تنوع استفاده­کنندگان دارای اهمیت است. فضاهای انعطاف­پذیر دارای قابلیت­های پذیرش بیشتری از سمت عموم مخاطبین به دلیل نوع کاربری آن می­باشند. در این پژوهش، روند تحول افکار در بین افراد در بحث جهانی‌سازی با هدف مشخص شدن لزوم تحولات سیستم آموزشی، تحلیل چگونگی تغییر سیستم آموزشی و نیاز به مدارس انعطاف‌پذیر، بیان ویژگی‌های انعطاف‌پذیر مدارس و همچنین قابلیت‌های آن، در حقیقت، هدف درک لازمه تغییر مدارس کشور به شیوه‌ای عملی با به­روزسانی رویکردهای­های آموزشی توسط طراحی معماری مدارس است.
روش‌ها‌: این پژوهش با روشی تحلیلی- کاربردی با فرض این موضوع که انعطاف­پذیری می‌تواند رویکردهای آموزشی را به­روزرسانی کند و بالعکس، سعی دارد رابطه‌ میان معماری و رویکردهای آموزشی را با انعطاف­پذیری دریابد. برای این کار از مطالعات کتابخانه­ای کتب و مقالات استفاده می‌کند.
یافته‌ها: در این راستا  ضابطه سیستم پلان آزاد، فضاهای یادگیری انعطاف‌پذیر، مبلمان منعطف، تطابق‌پذیری از طریق دیوارهای متحرک و فضاهای عمومی انعطاف‌پذیر، راهکار عملی شدن انعطاف­پذیری است که می­توانند باعث این به روزرسانی در رویکردهای آموزشی مدارس باشند.
نتیجه­گیری: معماری به ‌مثابه‌ یک هدایت‌گر در امر طراحی می‌تواند فرآیند طراحی را از بستن نطفه طرح تا زایش، برنامه‌ریزی کند. پس باید نگرش به معماری همزمان به‌ صورت رفت و برگشتی در کل و جزء باشد. معماری مدرسه یکی از پارامترهای مؤثر تربیتی و آموزشی در امر تعلیم و تربیت نوین به­شمار می­رود و همان‌گونه که صاحبان اندیشه در بررسی مسائل آموزشی همواره عوامل گوناگون هم­چون خانواده، معلم، مدیریت آموزشی و ... را به‌عنوان عوامل مؤثر در فرآیند یادگیری مورد تأکید قرار می‌دهند؛ معماری یا فضای فیزیکی مدرسه نیز در این میان به‌ عنوان یک عامل زنده و پویا در کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان ایفای نقش می‌کند.
در دنیایی با چنین تغییرات سریع و در روزگاری که دانش به عنوان ابزاری قوی در جهت توسعه و حتی بقای اجتماعی می­باشد؛ انعطاف­پذیری حلقه مشترک بین معماری و رویکردهای آموزشی است، که معماری می­تواند به کمک انعطاف‌پذیری رویکردهای مورد نیاز آموزشی در دنیای جدید را به­روز کند. انعطاف­ذیری به عنوان راهکار در دو صورت در آموزش تأثیرگذار است: به­روزنمودن رویکرد آموزشی به کمک معماری و ابداع در طرح معماری توسط رویکردهای آموزشی جدید. فضای آموزش بر خلاقیت دانش­آموزان مؤثر است. هرچه طراحی خلاقانه­تر باشد، ذهن دانش­آموز بارورتر گشته و نیاز به بالابردن سطوح آموزشی بیشتر حس می­گردد و این روند به سمت بی‌نهایت قابلیت تکرار دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Flexibility methods in update of architecture and school educational approaches

نویسندگان [English]

  • M. Zandieh 1
  • P. Hessai 2
  • A. Zandieh 3

1 Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran

2 Faculty of Technical and Engineering, University of Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh, Iran

3 Shahid Motahari University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: With globalization and being in the direction of various intellectual currents, architectural design as an influential and influential factor has changed in the process. The architecture of schools needs to be changed due to the changes in the educational system and the growing needs of students due to communication and the unification of intellectual currents in the world. The pervasiveness of information and communication technology has affected the educational system and the educational environment must Constantly adapt to the developments and changes of today's world. Only then can it train capable and competent individuals to meet the needs of the world ahead and the future. Educational policy is constantly being programmed in response to new research on how to prepare students for a rapidly changing world. Flexibility is recognized as a result of globalization in architecture. The need for change is important in school architecture due to the diversity of users due to the variety of needs and wants. Flexible spaces have more acceptance capabilities from the general public due to their type of use. In this study, the evolution of ideas among individuals in the discussion of globalization to identify the need for changes in the education system, analyzing how the education system changes and the need for flexible schools, expressing the flexible characteristics of schools and its capabilities, practically changing the country's schools by improving educational approaches by designing school architecture.
Materials and MethodS: This research uses an analytical-applied method, assuming that flexibility can update educational approaches and, conversely, tries to find the relationship between architecture and educational approaches with flexibility. To do this, it uses library studies of books and articles.
Findings: In this regard, the criterion of open plan system, flexible learning spaces, flexible furniture, adaptablity through moving walls, and flexible public spaces are practical solutions that flexibility can cause these updates in educational approaches to school.
Conclusion: Architecture as a guide in design can plan the design process from fertilization to birth. Therefore, the attitude towards architecture should be at the same time going back and forth in whole and part. School architecture is one of the effective educational parameters in modern education and just as thinkers in the study of educational issues always consider various factors such as family, teacher, educational management, etc. as effective factors. Emphasize in the learning process; The architecture or physical space of the school also plays a role as a living and dynamic factor in the quality of students' educational activities. In a world of such rapid change and in a day when knowledge is a powerful tool for development and even social survival; Flexibility is the common denominator between architecture and educational approaches, which architecture can use to flexibly improve the educational approaches needed in the new world. Flexibility as a solution is effective in education in two ways: Updating the educational approach with the help of architecture, Innovation in architectural design by new educational approaches. The learning environment influences students' creativity. The more creative the design, the more fertile the student's mind becomes, and the greater the need to raise educational levels, and this process is infinitely reproducible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexibility
  • pedagogical approaches
  • Architecture
  • update
  • Schools

[1] Konings K, Bovill C, Woolner P. Towards an interdisciplinary model of practice for participatory building design in education. European Journal of Education. 2017; 52: 306-317.

 [2] Collie R, Martin A. Adaptability: An Important Capacity for Effective Teachers. Journal of Educational Practice and Theory. 2016; 38(1): 27-39.

 [3] Till J, Schneider T. Flexible Housing: The Means to The End. Arq. 2005; 9(3/4): 287-296.

 [4] Aghilian A. [Translation of Information Age: Economics, Society and Culture (The Trilogy of the emergence of the networking community, the power of identity and the end of the millennium)]. Castells, M. (Author). Tehran: New Design Publications; 2001, Persian.

 [5] Afshar Naderi K. From User to Location. Architect. 2008; Persian.

 [6] Saeedi A. Globalization the countryside. Tehran: Encyclopedia of Urban and Rural Management. 2008; Persian.

 [7] Saeedi A. Area. Tehran: Encyclopedia of Urban and Rural Management. 2008; Persian.

 [8] Saeedi A. Space and its types. Tehran: Encyclopedia of Urban and Rural Management. 2008; Persian.

 [9] Gul Mohammadi A. Globalization: Culture and Identity. Tehran: Neyat Publishing. 2002; Persian.

 [10] Ismail M, Moridi S. Globalization Waters. Tehran: Publications of Industrial Management Organization. 2002; Persian.

 [11] Saidi A. [Environment, Space and Development A discussion on the necessity of integrated rural-urban development]. Housing and rural environment. 2010; 29(131):  1-10. Persian.

 [12] Beiramipour A, Bakhtiar nasrabadi H, Hashemi H. [Postmodern and curriculum reform]. Journal of Modern Educational Approaches. School of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan. 2010; 5(1): 31-64. Persian.

[13] Asefzadeh S. [Clinical teaching guide for medical assistants]. Qazvin University of Medical Sciences & Health Services. 2010; 21. Persian.

 [14] Shabani H. Educational skills. Tehran: Samt. 2015; Persian.

 [15] Shaari N, Akbar A. General Psychology. Tehran: University of Iran's Revolutionary Guards. 1975; Persian.

 [16] Rauf A. [Learning to learn]. Journal of Educational Technology Development. 1998; 14. Persian.

 [17] Khosrowjerdi N, Mahmoudi M. School, a safe house for living and learning to live. The 9th Symposium on Advances in Science and Technology. 2014 Nov 29: Mashhad.

 [18] Attarn M. Globalization, Information Technology and Education. Tehran: Institute of Technology to develop smart schools. 2004; Persian.

 [19] Imam Jomee M. Cooperative Learning Definition, Advantages and Obstacles. Teacher's Edition. 2012; Persian.

 [20] Shatirian R. Design and architecture of educational spaces. Tehran: Simaye Danesh Publishing. 2008; Persian.

 [21] Motlagh M, Behrooznia P. [The Effect of Information and Communication Technology on Urban Development]. Social Sciences Research Journal. 2009; 2. Persian.

 [22] Hwa H, Paul J. Examining technology acceptance by school teachers: A longitudinal study, Information & Management. 2001; 41: 227-24.

 [23] Irvanian S. Effective architecture. Educational guidance educational magazine. 2010; 1.

 [24] Building B. Schools for the future. Designs for Learning Communities. 2002.

 [25] Mardomi K, Delshad M. [Flexible learning environment, experienced child world, Variable educational system]. Journal of Iranian Architecture and Urban Development Association. 2010; 1: 109-118. Persian.