الگویی برای تدوین کتاب راهنمای معلم در برنامه درسی آموزش فنی‌وحرفه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

چکیده

 
چکیده: هدف اصلی این پژوهش تدوین الگو و چارچوبی برای تدوین کتاب راهنمای معلم در آموزش فنی­وحرفه­ای است و پرسش اصلی آن این است که: "کتاب راهنمای معلم در آموزش فنی­وحرفه­ای باید دارای چه ساختاری باشد و از چه الگویی پیروی کند؟" این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر گردآوری و تحلیل داده­ها از نوع زمینه­یابی و پیمایشی است. برای دست­یابی به پاسخ سوأل، ابتدا با مطالعه اسنادی و کتابخانه­ای براساس عناصر متشکله برنامه درسی الگوی اولیه­ای تدوین شد و در یک نظر خواهی میدانی مورد بازنگری قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، برنامه­ریزان درسی و معلمان باسابقه بودند و 32 پرسش­نامه گردآوری شد. در مرحله بعد، با اجرای یک کارگاه آموزشی سه روزه برای کارشناسان و مؤلفان کتاب­های درسی ضمن اجرای آزمایشی الگوی مذکور با دریافت بازخورد از شرکت­کنندگان الگوی نهایی تدوین شد. نهایتا براساس این الگو ده کتاب راهنمای معلم در رشته­های فنی­وحرفه­ای تألیف و چاپ شد. براساس نتایج این پژوهش، این الگو مبتنی بر چارچوب برنامه درسی است و از 7 فصل تشکیل شده است. فصل اول شامل بیان کلیات و توجیه مبانی برنامه درسی.فصل دوم شامل عناصر ساختار و محتوای برنامه درسی. فصل سوم چارچوبی برای معرفی فرصت­های یاددهی و یادگیری. فصل چهارم معرفی فضا و مواد آموزشی. فصل پنجم چارچوب و شیوه اجرای ارزش­یابی از یادگیری فراگیران. فصل ششم ارائه جدول بودجه­بندی فرایند اجرای درس و بالاخره در فصل هفتم شامل توصیه­های عمومی برای اجرای برنامه درسی در آموزش فنی­وحرفه­ای 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Compilation of Teacher’s Guidance Book in TVET Curriculum

نویسندگان [English]

  • A. Khallaghi
  • GH. Ahmadi Ahmadi
SRTTU.
چکیده [English]

Abstract: This paper aims to provide a framework for preparing the teachers’ guide for technical and vocational education teachers. Teachers are usually committed to execute the formal curriculum provided by the center of curriculum development in a centralized education system. To design a comprehensive model of the teacher guidance book is the main aim of this research. So, the main question is that: which model and structure could be the best for providing a comprehensive guidance book for teachers?  This is an applied research with the aim as well as a survey by the collection and analysis of the data. Document study and questionnaire were used as research tools. Statistical population of this research was the curriculum developers and expert teachers. 32questionnaires were collected and analyzed. Moreover, three day workshop was implemented for some teachers and the experts in Curriculum development in which the model was discussed and developed. The result of this research is a "teacher guidance book model" which has provided based on the curriculum elements includes seven chapters. First chapter recommends to explain the general subject and foundations of curriculum. Second chapter includes the examination of the structure and content of the curriculum. Third chapter presents a framework for learning opportunities. Chapter four focuses on educational space and materials. Chapter five pays attention to the evaluation methods. Chapter six provides a budget schedule for lessons during the course and finally, chapter seven includes many recommendations for the implementation of the TVET curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Teacher’s guide book
  • Pattern
  • Curriculum
  • Technical and Vocational Education and Training