فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه آموزگاری صدرالدین عینی

10.22061/tej.2014.96

چکیده

چکیده:روش تدریس مناسب از مهم‌ترین پایه‌های کیفیت‌بخشی محسوب می‌شود. بسیاری از روان‌شناسان تربیتی و مربیان آموزشی اعتقاد دارند، موقعیت یادگیری باید چنان سازمان‌دهی شود که هر شاگرد بر اساس توانایی‌های خود به فعالیت بپردازد. ایجاد محیط‌های آموزش الکترونیک شاهدی بر این مدعاست. پژوهش حاضر با هدف بررسی جنبه‌های روانی افزودن آموزش سیار به آموزش به روش سنتی در آموزش عالی، با روش نیمه‌ تجربی انجام شد. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ورودی سال1391 که درس زبان انگلیس و زبان عربی را انتخاب نموده‌اند بودند. این دانشجویان با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای دو کلاس برای درس زبان عربی به حجم 75 نفر در دو گروه آزمایش (39) و کنترل (36) و دو کلاس برای درس زبان انگلیسی به حجم 40 نفر در دو گروه آزمایش (20) و کنترل (20) انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل آزمون‌های انگیزه پیشرفت هرمنس، خودپنداره راج کمارسارسوات و اعتماد به نفس آیزنک بود. به منظور آزمودن فرضیات تحقیق، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد میانگین نمرات گروه آزمایش، نسبت به گروه گواه، از سطح بالاتری برخوردار بود و افزودن آموزش سیار به آموزش به روش سنتی در افزایش انگیزه پیشرفت، خودپنداره و اعتماد به نفس دانشجویان در درس زبان انگلیسی و زبان عربی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychological Aspects of Adding Mobile Learning to Traditional Method of Teaching in Higher Education

نویسندگان [English]

  • M. Rezai Rad 1
  • Gh. Bakhtiyar 2

1 Azad University

2 Tajik State Pedagogical Uni

چکیده [English]

Abstract: Present study with the purpose of reviewing psychological aspects of adding mobile learning to traditional method of teaching in higher education, was performed quasi-experimental. Statistical population were Islamic Azad University students, Sari branch, who enter university 2012, selected English and Arabic courses which according to cluster random sampling method, sample size of 75 students were placed in two classes for Arabic course in experiment group (39 students) and control group (36 students) as well as sample size of 40 students were placed in two classes for English course in experiment group (20 students) and control group (20 students). Study tools are Hermens achievement motivation test, Rajkumar Saraswat self-concept questionnaire and Eysenk self confidence test. In order to assess study hypothesis, covariance analysis test was used. Results showed that average scores in experiment group showed higher level than control group and also adding mobile learning to traditional method of teaching affects on increasing achievement motivation, self concept and students self confidence in English and Arabic courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: mobile technology
  • self concept
  • Achievement Motivation
  • self confidence
  • students of English and Arabic course