بررسی رابطه مؤلفه‌های یادگیری سازمانی با توسعه مهارت‌های حرفه‌ای مهندسان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی،

2 دانشگاه آزاد

چکیده

چکیده:در این پژوهش به بررسی رابطه یادگیری سازمانی و توسعه مهارت­های حرفه­ای مهندسان پرداخته شده است. پژوهش به شیوه        توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را 188 نفر از مهندسان شرکت الکتروسیستم فارس تشکیل می­دهند. از آنجا که حجم جامعه مورد مطالعه زیاد نیست، لذا کل جامعه به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده است. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسش­نامه ارزیابی یادگیری سازمانی و سنجش مهارت­های حرفه­ای استفاده گردید. برای اطمینان از روایی پرسش­نامه­ها از نظرات متخصصان بهره گرفته شد. برای تعیین پایایی پرسش­نامه­ها نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب پایایی به دست آمده برای پرسش­نامه یادگیری سازمانی 93/0 و برای پرسش­نامه    مهارت­های حرفه­ای87/0 برآورد شد که پایایی مناسب آن را نشان می­دهد. داده­های گردآوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که بین مؤلفه­های یادگیری سازمانی و توسعه مهارت­های حرفه­ای مهندسان رابطه    معنی­داری برقرار است. انجام تحلیل رگرسیون نیز نشان می­دهد که مؤلفه­های یادگیری سازمانی پیش­بینی کننده معناداری برای توسعه مهارت­های حرفه­ای هستند. مجذور ضریب 476/0 نشانگر آن است که 6/47 درصد از پراکندگی مشاهده شده در توسعه مهارت­های حرفه­ای را یادگیری سازمانی تبیین می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Relation between Organizational Learning Elements and Development of Professional Skills of Engineers

نویسندگان [English]

  • Saeed Hadavand 1
  • Alireza Javanbakhsh 2
1 , Allameh Tabatabaei University
2 Azad University
چکیده [English]

Abstract:The present study deals with surveying the relation of organization learning and professional development of engineers. The study was conducted as descriptive-correlative work. Statistic society is comprised of 188 engineers of Electro System Fars. As the size of the society is not considerable, the whole society was studies as sample society. For data gathering two questionnaires for assessment of organizational learning and professional skills were used. To make sure validity of the questionnaire the experts were consulted. Regarding reliability, Cronbach’s Alpha was used. Reliability of the questionnaires was obtained 0.93 and 0.87 for learning and professional skill respectively. The data were analyzed regarding Pierson’s correlation and regression analyses and significant relation was found between organizational learning and development of professional skill. Regression analysis showed that organizational learning elements are significant predictor for develop of professional skills. Square sum of 0.476 showed that 47.6 of the distribution in the development of professional skills is determined by organizational learning

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Organizational learning
  • Learner organization
  • Skill training
  • Engineering Training