فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی امام خمینی (ره)، تهران، ایران

2 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، تهران، ایران

چکیده

طی روند رو به رشد فناوری و پیامدهای آن، بسیاری از دولت­ها ناگزیر به تغییر رویکرد به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش شده­اند. دنیای کنونی شاهد تغییرات عمده­ای در عرصه کار است. توسعۀ امروزه ایجاد بنگاه­های اقتصادی کوچک در عرصۀ بیشتر نظام­های اقتصادی دنیا، به عنوان یک ضرورت پذیرفته شده است. در این میان توجه آموزش­های سازمان فنی و حرفه­ای به مشاغل خانگی، به دلیل همراستایی آموزش­های نظری و عملی، از توانایی قابل ملاحظه­­ای به منظور تشکیل سرمایه انسانی برخوردار هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموز­ش­های فنی و حرفه­ای در ایجاد فرصت­ها و ظرفیت­های پیش رو در ارتباط با مشاغل خانگی در شهر قزوین است. با توجه به جامعه­ شاغلین در زمینه مشاغل خانگی در شهر قزوین، نوع پژوهش بر پایه مطالعات اسنادی-میدانی و به صورت تحلیلی-توصیفی برای جامعه­ آماری 100 نفر می­باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد که اعتبار روایی و پایایی آن توسط کارشناسان مرتبط مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج توسط نرم­افزار SPSS تحلیل شده است. به منظور تحلیل آماری استنباطی از آزمون کای­دو استفاده شد. نتیجه حاکی از کمتربودن سطح معنی­داری از مقدار بحرانی است. تأثیر قابل ملاحظه اهداف آموزش­های فنی و حرفه­ای در ایجاد ظرفیت­ها و فرصت­های بیشتر در ارتباط با مشاغل خانگی مورد تأیید است. امّا دستیابی به این هدف نیازمند توجه بیش از پیش مسئولین ذیربط در  این زمینه می­باشد.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of the role of technical vocational education and training (TVET) in creating opportunities and capacities required at home businesses

نویسندگان [English]

  • Y. Gorji Mahlabani 1
  • Z. Motevali Alamuti 2

1 Faculty of Architecture and Urban Development, Imam Khomeini International University. Tehran. Iran

2 Faculty of Architecture and Urban Development, Imam Khomeini International University. Tehran. Iran

چکیده [English]

By development of technology and extensive changes arising from it, countries have to turn the approach from ‘resource-based economy’ to ‘knowledge-based economy’ approach. Due to the integrating theoretical and practical training, Technical Vocational Education and Training have much capacity in human capital formation and training. Nowadays, establishing small businesses and their quick impact on economic systems across the world has been accepted as a necessity. So the aim of this study was to examine the role of technical vocational education and training in creating opportunities and capacities ahead, in relation to home jobs in Qazvin city. Research method is based on documentary and field studies of a population of 100 members. The research instrument was a questionnaire whose validity and reliability have been confirmed. The chi-square test was used to analyze the inferential statistics. Results were analyzed by SPSS software and indicated that the significance level of the critical value is lower supporting significant impact for technical and vocational training on home jobs. Also, the significant impact of the goals of technical and vocational education has been confirmed on creating more opportunities in relation to home-based businesses. But reaching this goal requires more attention from relevant authorities in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical vocational education and training
  • Home businesses
  • Opportunities and capacities
  • Qazvin

[1] Zain Abadi, H.R., & Parand, K. (2013). Technical and professional Training and Employment in Iran, Tehran: Technical and Vocational Training Organization. [in Persian]
[2] Amin Bidokhti, A.A. (2004). The role of technical and vocational training in self-employment development in Semnan province, Ntl J. humanities and social sciences research, 4(16), 50-37. [in Persian]

[3] Salimifar, M. Mortazavi, S. .( 2005). Human capital and entrepreneurship in vocational technical approach (Case study: Khorasan), Journal of Knowledge and Development, XVII, 85-63. [in Persian]

[4] Salehi, Saturn. H., Zain Abadi, R. &Jump, K. (2009). Application of systemic approach in evaluating the quality of Professional and technical schools: Professional evaluation of technical institutes for girls in Tehran, Ntl J. Educational Innovations, 29(17), 152-206. [in Persian]

[5] Abtahi, S.H. (2010). Human Resource Management (1st ed), VII, Tehran: Publishing Management Research and Training Institute, affiliated to the Ministry of Energy. [in Persian]

[6] Islam, M. Jafari, L. Mirhosseini, Z. Fallh vahdati,M. and Fereiduni, M. (2010). Technical and professional education calendar Organization of Iran.Tehran: Office of Research and Planning. [in Persian]

[7] Kazamias, A.M. & Roussakis, Y.( 2003). Crisis and Reform in Greek Education. The Modern Greek Sisyphus. Journal of European Education, 35(3), 7-30.

[8] Bishop, J. (1998). Occupation-specific versus General education and training. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 559, .24-38.

[9] Khalaghi, A.A., ( 2011). Approaches to technical training, Ntl J. Growth of Technical and Vocational Education and its Professionals, 23, 4-12. [in Persian]

[10] Khanifar, H. Moslemi, N., & Bahmanyar Bavrq, B. (2010). Guidance the method standards-based training Tehran: Public Relations Organization of the Organization of Technical and Professional Education of the country. [in Persian]

[11] Mirsepassi, N. (2005). Strategic human resource management and labor relations. Tehran: Mir Publication. [in Persian]

[12] Moghimi, M., & Ahmdpur Daryany, M. (2008). Entrepreneurship education in small and medium businesses: The needs and solutions. Entrepreneurship Development, 1, 205-445. [in Persian]

[13] Alvani, M. (2009). Fate of future work, public administration. Tehran: Ney publication. [in Persian]

[14] CENBR. (1998). Increase in At-Home Workers Reverses Earlier Trend. U.S: Department of Commerce Economics and Statistics Administration, Retrieved from: www.census.gov/main.

[15] NASE (National Association for the Self-Employed). How many home-based businesses are there? Retrieved From http://news.nase.org/news/homebased.asp.

[16] Finmark, T., (2000). Home based entrepreneurs. Retrieved From: www.finmark.org.za.

[17] Walker, E. Webster, B. (2004). Gender issues in home- based businesses. . Intl J. Women in Management Review, 19, 404- 412.

[18] Salvati Sarcheshme, B., Maddah, M. and Yazdani Rad, A. (2009). Policy and planning framework to support the creation and development of small and medium-sized businesses, Ntl J. The Growth of Technology Parks and Incubators, 6(21), 33-58 [in Persian]