فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام‌نور، تهران،ایران

2 گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام‌نور،تهران، ایران

چکیده

آموزش یکی از ارکان اساسی توسعه توانمندی‌ها، مهارت‌ها و شایستگی‌ها در بخش‌های مختلف جامعه است که با ورود فناوری‌اطلاعات کاملاً دگرگون شده است. نرم‌افزارهای آموزشی به عنوان یکی از وجوه ورود فناوری‌اطلاعات در حوزه آموزش، در کنار روش سنتی تدریس نتایج یادگیری را بهبود می‌بخشند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان اثربخشی آموزش‌الکترونیکی حفظ و روخوانی قرآن بر روی دانش‌آموزان می‌باشد، که برای آزمایش آن دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی استان تهران انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی تعمدی، 60 نفر انتخاب شدند که 30 نفر به عنوان گروه کنترل و 30 نفر به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از نرم‌افزار محقق‌ساخته به نام "فرشته‌های قرآنی" و پرسش‌نامه منطبق بر اهداف کتاب درسی قرآن استفاده گردید. به‌ منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌های این پژوهش از آزمون t گروه‌های مستقل و t گروه‌های وابسته، استفاده گردیده است. نتایج بدست‌آمده نشان می‌دهند که اختلاف میانگین نمره پیش و پس‌آزمون حفظ و روخوانی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، بیشتر بوده و با توجه به ارضا شدن شرط سطح معناداری (p < 0.05)، دریافتیم که آموزش‌الکترونیکی با استفاده از نرم‌افزار آموزشی محقق‌ساخته بر روخوانی و حفظ قرآن دانش‌آموزان پایه سوم مقطع ابتدایی تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effectiveness Evaluating of E-Learning on Memorizing and Reading the Quran by Self-Made Multimedia Software on Students

نویسندگان [English]

  • D. Karimzadegan Moghaddam 1
  • F. Taleban 2
  • D. Vahdat 2

1 Department of IT & Computer Engineering, Payame Noor University. Tehran,Iran

2 Department of IT & Computer Engineering, Payame Noor University. Tehran,Iran

چکیده [English]

The main purpose of this study is to evaluate the effectiveness of e-Learning on the reading and memorizing the Quran on third year elementary school students in Tehran. The sample included 60 students who are selected by non-random sampling method. 30 students are considered as control group and 30 students are considered as experimental group. To collect data, a Self-made software called “Quran Angels”, and a questionnaire in accordance with the objectives of the third grade textbook are used. Independent samples t test and t affiliates are used to compare the experimental and control groups. The findings show that the difference between the mean scores of pretest and posttest in the experimental group is more than the control group. It is concluded that using the educational software “Quran Angels” has a positive impact on the reading and memorizing the Quran on third grade elementary students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multimedia Software
  • Reading and Memorizing Quran
  • Education
  • e-Learning
  • Quranic multimedia software

[1]           Nouranian, M. (2005). E-Learning: A step toward performance improvements. Controler, 19, 40-50. [In Persian]

 [2]           Neysary, S. (2002). General Teaching Methods (2nd ed.). Ministry of Information Publications, Iran: Tehran. [In Persian]

 [3]           Faraji, Sh. (2012). E-Learning Role on improving Organization performance. Management studies on Police Training, 3(23), 41-50. [In Persian]

 [4]           RayisDana, F. (2002). Applications and IT benefits. Educational Technology, 2, 6-16. [In Persian]

 [5]           AnoushePour, M. & Moghadas, S. (1985). Assessment the ability of students in the fifth grade in reading the Holy Quran. Office of Planning and Compilation of Textbooks, Iran: Tehran. [In Persian]

 [6]           Saeedi Rezvani, M. & Parto, M. & Sarshoor khorasani, Gh. A. (2011). Output evaluation of Quran learning plan on fifth elementry education. Journal of Educational Innovations, 31(8), 7-36. [In Persian]

 [7]         SheykhZadeh, N. (2006). Designing the learning Software Based on constructivism approach and evaluate its effectiveness. Journal of educational innovation, 1(4), 1-22. [In Persian]

 [8]           Teimouri, Z. (2010).  Investigating the effect of using educational software on learning the concepts of pre-mathematical number of pre-school children of Tabriz. Journal of Instruction and Evaluation, 3(11), 65-78. [In Persian]

 [9]          Kayama, M. & Okama, T. (2005). E-Learning Environment. University of Tokyo, Japan.

 [10]       Blok, H., Oostam, M., Otter, M.E., & Overmaat, M. (2002). Computer Assisted Instruction in support of beginning reading instruction. Review of Educational Research, 72(1), 101-130.

 [11]       Hamidi, F., Meshkat, M., Rezaee, M., & Jafari, M. (2011). Information Technology in education. Procedia- Computer Science, 3(1), 369-373. [In Persian]

 [12]       Jafarigohar, M., & Karami, M. (2015). Promotion of high school EFL learners’ reading comprehension strategies through dynamic assessment. Journal of Technology of Education, 10(2), 101-114. [In Persian]

 [13]       Rangarar, H., & Khallaghi, A.A. & Nasri, A. (2017). Investigating educational technology of Wood Science and Technology in Technical/Vocational schools.. Journal of Technology of Education, 11(4), 285-299. [In Persian]

 [14]       Pederira, O., Garcia, F., Brisaboa, N., & Piattini, M. (2015). Gamification in software engineering – A systematic mapping, Information and Software Technology, 57, 157-168.

 [15]       Bicen, H. (2014). Student opinions regarding Twitter usage with mobile applications for educational purposes. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 136(1), 385-390.

 [16]       Chio, T. K. F., & Churchill, D. (2015). Exploring the characteristics of an optimal design of digital materials for concept learning in mathematics: Multimedia learning and variation theory. Computers & Education, 82(2), 280-291.

 [17]       Meij, H. V. D., & Meij, J. V. D. (2014). A comparison of paper-based and video tutorials for software learning, Computers & Education, 78(1), 150-159.

 [18]       Ghasemi, M. (2011). The effect of resercher-made multimedia on learning physics in  2011 ina high school in Malayer city. (Unpublished master’s thesis). IAUCTB, Tehran. [In Persian]

 [19]       Shobeiri, F. & Attaran, M. (2007). The impact of educational software in physics on the achievement and level of interaction among high school juniors. Quarterly Journal of Education, 1(89), 69-84. [In Persian]

 [20]       Sheikhzadeh, M & MehrMohammadi, M. (2004). Designing educational software of mathematics for elementary school students from the point of view of constructivism and its effectiveness. Quarterly Journal of Educational Innovations, 3(9), 32-48. [In Persian]

 [21]       Piri, M. & Shahi, R. (2016). Effects of multi-media teaching on academic engagement of sixth grade learners of nomadic multi-grade classes in science course, Journal of Technology of Education, 11(1), 11-19. [In Persian]

 [22]       Morgil Insi, S., Yavuz, S., Ozyalcin, O., & Arda, S. (2005). Traditional and Computer-Assisted Learning in teaching acid and bases, Chemical Education Research and Practice, 6(2), 52-63.

 [23]       Sangra, A. & Gonzalez, S. M. (2010). The role of information and communication technologies in improving teaching and learning processes in primary and secondary schools. Journal of Research in Leaning Technology, 18(3), 207-220.

 [24]       Almakhalefi, A. (2006). The effect of Computer-Assisted Language Learning (CALL) on United Arab Emirates EFL school students’ achievement and attitude. Journal of Interactive Learning Research, 17(2), 121-142.

 [25]       Milkova, E. (2015). Multimedia application for educational purposes: Development of algorithmic thinking. Applied Computing and Informatics, 11(1), 76-88.

 [26]       Cheung, A., & Slavin, R. (2013). The effectiveness of educational technology applications for enhancing mathematics achievement in K-12 classrooms: A meta-analysis. Educational Research Review, 9(3), 88-113.

 [27]       Rehim, S., & Chung, K. (2015). Educational video recording and editing for the hand surgeon. The Journal of Hand Surgery, 40(5), 1048-1054.

 [28]       Momenimahmoudi, H., Pakdaman, M., and Lari, M. (2012). The effectiveness of educational software ‘Viki and Niki’ on creativity and eductional attainment of Mathematics, Quarterly Jo­urnal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2(3), 127-143. [In Persian]