فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 مرکز زبان ها و زبانشناسی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر منابع و مواد غیردرسی در توسعه انگیزش و بهبود توانایی درک شنیداری زبان آموزان است. تاکید تحقیق حاضر، استفاده از مواد غیردرسی شنیداری و تجربه موقعیت های زندگی واقعی در کلاس درس، به عنوان یک روش ارتباطی است. در این تحقیق ، نمرات پس آزمون و پیش آزمون درک مهارت شنیداریِ IELTS با هم مقایسه شده اند. علاوه بر این جامعه آماری مورد مطالعه، پرسشنامهِ ی انگیزش را ، که مقیاس انگیزۀ تحصیلی هم نامیده می شود، تکمیل کردند. این پرسش نامه برای ارزیابی میزان انگیزش زبان آموزان، برای یادگیری زبان انگلیسی، با استفاده از مواد غیردرسی شنیداری، که خارج از کلاس درس استفاده می شوند، به کار می رود. داده ها با استفاده از آزمون های تی تحلیل شد. نتایج دال بر اثر بخشی استفاده از مواد آموزشی غیر درسی بر میزان انگیزه و همینطور توانایی شنیداری بود. همچنین نتایج این مطالعه، تاییدی بر یافته های اخیر است که بکارگیری مواد غیردرسی شنیداری را روشی مفید برای بهبود مهارت درک شنیداری و توسعه انگیزش می دانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Oral Authentic Materials on Iranian EFL Learners' Motivation and Listening Comprehension Ability

نویسندگان [English]

  • L. Badri 1
  • M. Salehi 2

1 Faculty of Foreign Languages, Department of English, Islamic Azad University, Tehran South Branch, Tehran. Iran

2 Languages and Linguistics Center, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

This research was an attempt to examine empirically whether therewas a meaningful relationship between the use of oral authentic materials and EFL learners` motivation and also determine the subsequent effects of them on the communicative competence of learners. Specifically, the purpose of this study was to examine the impact of authentic listening materials on development of motivation and enhancement of listening comprehension ability of forty male and female EFL learners at institutional level. It basically focused on exposing language learners to authentic materials and real life situations in language classroom as part of the communicative approach. The results of listening comprehension post- test were compared with those of the pre- test scores using a t- test. The participants of this study also completed a questionnaire so that we could evaluate the degree of their motivation to learn English using the application of oral authentic materials and real life language which is used outside the classroom. The results of this study pointed to the effectiveness of using authentic materials; therefore corroborating previous findings in application of authentic listening materials as a useful technique to improve learners' listening comprehension skill and development of motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authentic Materials
  • Listening Comprehension
  • motivation
  • Non- Authentic Materials
  • Oral Language