فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اسلامی، قاینات، ایران

2 گروه آموزش زبان انگلیسی، آموزش‌وپرورش، ایران

10.22061/tej.2017.636

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی بر درک مطلب و نوع راهبردهای یادگیری مورداستفاده توسط زبان­آموزان ایرانی انجام شد. این پژوهش از نوع شبه­آزمایشی و با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعة آماری این پژوهش شامل 140  دانشجو بودند که به شیوة نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. 80 نفر از شرکت‌کنندگان در گروه آزمایشی در خلال جلسات آموزش زبان از آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی بهره‌مند شدند، درحالی‌که 60 نفرگروه کنترل چنین آموزشی دریافت نکردند. ابزار مورداستفادة تحقیق جهت گردآوری داده‌ها شامل آزمون درک مطلب خواندن و پرسشنامة راهبردهای یادگیری (SILL) بود که به‌صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شدند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس پردازش  شدند. نتایج نشان داد که گروه آزمایشی پس از مداخله عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل در پس‌آزمون درک مطلب خواندن داشتند (p<0.05). افزون بر این نتایج نشان داد شرکت‌کنندگان پس از پایان مداخله از راهبردهای فراشناختی، اجتماعی و جبرانی بیشتری در حین خواندن متون در مقایسه با قبل از شروع دورة آموزشی استفاده می‌کردند. درمجموع یافته‌های مطالعة حاضر و همخوانی آن با نتایج پژوهش‌های پیشین نشان داد که آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی نقش مهمی در افزایش توانایی خواندن و درک مطلب و نوع راهبردهای مورداستفاده توسط زبان­آموزان بازی می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، حرکت به‌سوی آموزش مبتنی بر تفکر و بهره‌مندی از فعالیت‌هایی در راستای آموزش و تقویت مهارت‌های تفکر انتقادی در خلال کلاس‌های عادی آموزش زبان می‌تواند به دستاوردهای بهتری درزمینة فراگیری زبان منتهی گردد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Critical Thinking Skill Training on Iranian EFL Learners' Reading Comprehension and Reading Strategy Use

نویسندگان [English]

  • V.S. Vahedi 1
  • M. Ebrahimi 2

1 Department of English Language , Qaenat Branch, Islamic Azad University, Qaenat, Iran

2 Torbat Heidariye Branch, Islamic Azad University, Iran

چکیده [English]

The current study aimed to investigate the effect of critical thinking skill training on Iranian EFL learners' reading comprehension and reading strategy use. To this aim, 140 highly homogenous students were chosen and two groups shaped; one group was provided with critical thinking skill training, whereas the control group did not receive any training regarding critical thinking skills.  Before and after the tutorial, a reading comprehension test and a reading strategy questionnaire were administered. The data were analyzed using ANCOVA.  The results indicated that the experimental group outperformed their counterparts in the control group in the reading achievement posttest (p<0.05). Furthermore, subjects in the experimental group used metacognitive, social and compensatory strategies more frequently after the treatment as compared to their usage of the same strategy types before starting out the tutorial. In sum, the current study revealed that critical thinking strategy training played an important role in enhancing learners' reading comprehension ability and also their reading strategy use. In other words, the introduction of elements of the constructivist pedagogy accompanied with specific strategies aimed at encouraging higher level thinking can lead to higher learning outcomes in the process of learning a second/forein language.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading comprehension
  • Strategy use
  • Critical thinking skill training

[1]    Korotaeva,I.,Metacognitive Strategies In Reading Comprehension Of  Education Majors, Education andEducation Psychology, Vol. 69, pp. 120-130, (2012).

[2]    Chamot, A. Issues in language learning strategy research and teaching,  Electronic Journal of Foreign Language Teaching, Vol. 1, pp. 14-26, (2004).

[3]    Snow, C. Reading for understanding: Towards a R&D program in reading comprehen- sion. Washington, DC: RAND Reading Study Group, (2002).

[4]    Kragler, S., Martin, L. E., & Walker,

C. A. ,Strategy instruction in primary content textbooks, The Reading Teacher, Vol. 59, No. 3, pp. 254-261, (2005).

[5]    Javdan Faghat, Ladan & Zainal, Zaidah. Reading strategies of advance and intermediate Iranian students: a case study, Education Press, Vol. 3, No. 2, pp.11- 21, (2010). 

[6]    Waters, A., Thinking and language learning, ELT Journal, Vol. 60, No. 4, pp. 237-319, (2006).

[7]    Dewey, J., How we think: Are statement of the relation of reflective thinking to th educational process. D.C. Heath, Lexington, MA, (1933).

[8]           Facion PA, Facion NC. The California

critical thinking skills test: form A and form B test manual. Millbrae, CA: California Academic Press; (1993).

[9]    Singhal, M., Reading proficiency, reading strategies, metacognitive awareness and L2 readers. The Reading Matrix, Vol. 1, No. 1., (2001).

[10] Oxford, R. L., Language learning strategies: What every teacher should know. Boston: Heinle & Heinle, (1990).

[11] O'Malley, J. M. & Chamot, A. U.

Learning Strategies in Second Language Acquisition.Cambridge:Cambridge University  Press, (1990).

[12] Stern, H. H. Issues and options in language teaching. Oxford: OUP, (1992).

[13] Karbalaee, Kamran, S., Effect of Gender on Ambiguity Tolerance of Iranian English language learners, Journal of Education and Practice, Vol. 2, No. 11&12, p. 25, (2011).

[14]          Fahim, M., Barjesteh, H. & Vaseghi, R., Effects of critical thinking strategy training on male/female EFL learners’ reading comprehension, English Language Teaching, Vol. 5, No. 1, pp. 140-145, (2010).

[15]         Kamali, Z., & Fahim, M., The relationship between critical thinking ability of Iranian EFL learners and their resilience level facing unfamiliarvocabulary items in reaing. Journal of Language Teachingand Research, Vol. 2, No. 1, pp. 104-111, (2011).   

[16] Jodeiri Sh., The Relationship between the Critical Thinking Ability and Writing Proficiency of Intermediate Iranian EFL Student, Unpublished Master Thesis Islamic AzadUniversity, North Tehran Branch, Iran, (2005).

[17] Eghtedari M., The impact of language proficiency Level on Critical thinking when Reading, Unpublished Master Thesis, Islamic Azad University of Tehran, Iran (2002). 

[18] Mirzai Z.,the Relationship between Critical Thinking and Lexical Inferencing of Iranian EFLLearners, Unpublished Master Thesis, Islamic Azad University of Science and Research Campus, Tehran, Iran,(2008).

[19] Cohen, J. Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, (1988).

[20]  Nikoopour, J., Amini Farsani, M., & Nasiri, M., On The relationship between critical thinking and language learning strategies among Iranian EFL learners, Journal of  Technology & Education, Vol. 5, No. 3, pp. 16-23, (2011).

[21] Kurland, D.J. , Critical reading vs. critical thinking, how language really works: The fundamentals of critical reading and effective writing, (2000).  

[22] Fahim, M., & Sa’eepour, M., The Impact of Teaching Critical Thinking Skills on Reading Comprehension of Iranian EFL Learners, Journal of LanguageTeaching and Research, Vol. 2, No. 4pp. 867-874, ,(2011).

[23]  Facione, P.A., Critical thinking: A statement of expert consensus recommendation. American Philosophical Association, (1990).

[24]  Shang, H. F., Exploring the relationship between EFL proficiency level and reading strategy use. Journal of Language Teaching and Research, Vol.2, No. 1, pp. 18-27, (2011).

[25]  Li, Y., & Wang, Ch., An empirical study of reading self-efficacy and the use of reading strategies in Chinese EFL context, Asian EFL Journal, Vol. 12, pp. 144-161, (2010).

[26] Willingham, D. T. Critical thinking: why is it hard to teach? Arts Education Policy Review, Vol. 109, No. 4, pp. 21-29, (2007).