فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، رشته آموزش زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری، رشته آموزش زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه

10.22061/tej.2016.612

چکیده

در این مطالعه کیفی، موضوع یادگیری افعال که از موضوعات اصلی حوزه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به شمار می رود، با استفاده از روش ارزشیابی پویا و با تکیه بر فناروری‌های جدید دنیای وب که در تضاد با روش‌های سنتی آموزش و ارزشیابی هستند، بررسی شده است. بدین منظور دو دانشجوی عراقی مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی به مدت چهار ماه از طریق روش کیفی تکوینی-عینیارزشیابی پویا و با استفاده از ایمو،که قابلیت ارتباط همزمان اینترنتی را دارا می باشد، تحت آموزش قرار گرفتند. یافته های این تحقیق نشان دهنده رشد سطح اجتماعی و شناختی یادگیرندگان با توجه به ناحیه تکامل تقریبیهر کدام از آنان است. به عبارت دیگر، استفاده از ارزشیابی پویای تحت وب دید عمیق تر و بهتری از  موقعیت هر کدام از یادگیرندگان در پیوستار اتکا به خود-دیگران و توانایی بالقوه تکامل اجتماعی و شناختی  شان بدست داد و به آنان کمک کرد به تناسب موقعیت شان در پیوستار فوق سطح مناسبی از آموزش و در نتیجه پیشرفت را تجربه کنند. یافته های این تحقیق می تواند در حوزه آموزش زبان دوم به طور کل و آموزش زبان فارسی به شکل اخص مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Dynamic assessment of PSL learners` grammar learning via electronic communication

نویسندگان [English]

  • Saman Ebadi 1
  • Shokoufeh Vakili Latif 2

1 Assistant Professor of Applied Linguistics, English Language and Literature Department, Razi University

2 Ph. D. Student of Applied Linguistics, English Language and Literature Department, Razi University

چکیده [English]

This qualitative study investigates the process of learning verbs, as one of the fundamental aspects of learning Persian language, by PSL (Persian as a second language) Learnersthrough dynamic assessment and using new technologies which are in contradiction with the traditional approaches of teaching and assessment. In so doing, two Iraqi students of Razi University were subjected to a four-month enrichment program that captured their microgenetic development and involved using IMO which, as a realization of new technologies, provides its users with the opportunity of synchronized electronic communication. Results indicate that each learner upon receiving the right level of instruction and prompts moved along the continuum of mediation internalization to get closer to the self-regulation extreme which in turn denotes their social and cognitive development in their Zone of Proximal Development in using the target structures. That is, dynamic assessment via electronic communication equipped the researchers with an in-depth knowledge of each learner`s position along the continuum of other-self regulation which was followed by the appropriate level of instruction and led to his development. The findings of this study contribute to the area of second language teaching in general and Persian language teaching in particular.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microgenetic development
  • Dynamic assessment
  • Synchronized communication
  • Web
  • Zone of Proximal Development

[1] Dabirmoqadam. M., and Sediqifar. Z., Teaching Persian Conditional Sentences to PSL Learners through Comparing Form and Usage Based Approaches, Journal of Teaching Persian Language to PSL Learners, No. 2, Tehran, pp. 31-59, (1391). [In Persian].

[2] Vakilifard, A., Kolivandi, A., and Fatemimanesh. E., Frequency of Tenses in Written and Spoken Persian; In Search Of Grammatical Teaching Priorities to PSL Learners, Journal of Teaching Persian Language to PSL Learners, No. 3, Tehran, pp. 99-115, (1392) [In Persian].     

[3] Sahraei, R., and Eetemadoleslami. M., Corrective Feedbacks and PSL Learners’ Reactions to Them, Journal of Teaching Persian Language to PSL Learners, No. 2, Tehran, pp. 31-57, (1392). [In Persian]

[4] Vygotsky, L. S., Education and Technology, Boca Raton, FL: St. Lucie Press, (1997).           

[5] Sternberg, R. J., and Grigorenko. L., Dynamic Testing, Cambridge: Cambridge University Press, (2002).    

[6] Vygotsky, L. S., The Problem of Age. In The Collected Works of L.S. Vygotsky, New York, Plenum, (1998).      

[7] Smagorinsky, P., The Social Construction of Data: Methodological Problems of Investigating Learning in the Zone of Proximal Development, Journal of educational research, pp. 191-212, (1995).               

[8] Lidz, C. S., Dynamic Assessment: An Interactional Approach to Evaluating Learning Potential, New York, Guilford Press, (1987).     

[9] Lantolf, J., Second Language Learning As a Mediated Process, Language Teaching, Vol. 33, pp. 79-96, (2000).

[10] Lantolf, J. and Thorne, S., (Eds.), Socio Cultural Theory And The Genesis Of Second Language Development, New York, Oxford University Press, (2007).

[11] O’Reilly, T., What Is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, Retrieved April, 2010   from http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/ what-is-web-20.html, (2005).   [12] Lee, L., Learners’ Perspectives on Networked Collaborative Interaction with Native Speakers of Spanish in the U.S, Language Learning and Technology, No. 8, pp. 83-100, (2004). 

[13] Vygotsky, L. S., Thought and Language, A. Kozulin (Ed. and Trans.), Cambridge, MA: MIT Press, (1986).

[14] Mitchell, R. and Myles, F., Second language learning theories, London: Edward Arnold, (1998).       

[15] Wertsch, J. V., Voices of the mind: A Socio cultural approach to mediated action. London, Harvester, (1991).

[16] Gutiérrez, A. Microgenesis, Method and Object: A Study of Collaborative Activity in a  Spanish as a Foreign Language Classroom, Applied Linguistics, No. 29, pp. 120-148, (2008). 

[17] Lantolf, J., and Thorne, S., Socio Cultural Theory and Second Language Development, New York, Oxford University press, (2006).

[18] Aljaafreh, A. and Lantolf, J. P., Negative Feedback As Regulation And Second Language Learning In The Zone Of Proximal Development, Modern Language Journal, pp. 465-483, (1994).

[19] Poehner. M., Dynamic Assessment of Oral Proficiency among L2 Learners of French, Unpublished doctoral dissertation. Penn State University, State College, PA, (2005).   

[20] Darhower, M., Interactional Features of Synchronous Computer-Mediated Communication in the Intermediate L2 Class: A Sociocultural Case Study, CALICO Journal, No. 19, pp. 249-277, (2002).      

[21] Swain, M., Examining Dialogue: Another Approach to Content Specification and To Validating Inferences Drawn From Test Scores, Language Testing, No. 18, pp. 275-302, (2001).

[22] Swain, M., and Lapkin, S., Interaction And Second Language Learning: Two Adolescent French Immersion Students Working Together, The Modern Language Journal, No. 82, pp. 320–337, (1998).             

[23] Vygotsky, L. S., Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes, Cambridge, MA: Harvard University Press, (1978).

[24] Poehner, M. E., Beyond the Test: L2 Dynamic Assessment and the Transcendence to PSL Learners, No. 3, Tehran, pp. 99-115, (1392). [In Persian].