شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های دخیل بر کیفیت آموزش الکترونیک

نویسندگان

1 استادیار گروه صنعت و فناوری پردیس فارابی دانشگاه

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

کسب و کار و به تبع آن آموزش الکترونیکی ازجمله الزامات جوامع امروزی تلقی می‌شود. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباطات فرهنگی، توسعه شتابان علمی و فناوری، گستردگی جامعه هدف خواهان خدمات با کیفیت آموزشی از جمله این اقتضائات محسوب می‌شوند. هدف از پژوهش حاضر رتبه­بندی شاخص­های مؤثر بر کیفیت آموزش­های الکترونیکی، از منظر دانشجویان مجازی است. به این منظور ابتدا با بررسی مطالعات پیشین، شاخص­های دخیل در کیفیت آموزش الکترونیک استخراج‌شده‌است. سپس پرسش‌نامه محقق‌ساخته الکترونیکی میان دانشجویان مجازی دانشگاه تهران در دروس محاسباتی علوم انسانی توزیع شد و 112 نفر به آن پاسخ گفتند. برای ارزیابی شاخص­ها در این نظرسنجی از طیف لیکرت استفاده‌شده است. در ادامه داده­های جمع‌آوری‌شده در نرم­افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار با میانگین واریانس تبیین شده مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه با بهره­گیری ازآزمون­های آماری ناپارامتری کولموگروف-اسمیرونوف، نسبت (بینم)، میانگین رتبه­ها  و آزمون من-ویتنی به بررسی پرسشهای پژوهش پرداخته شده­است.
نتایج گویای آن است که شاخص­های «زیرساخت و کیفیت»، «مدرس» و «عوامل فناوری» از منظر دانشجویان دانشگاه تهران به ترتیب واجد بالاترین اولویت هستند. همچنین میان نگرش دانشجویان پردیس فارابی و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تفاوت معناداری وجود ندارد. ارائه مدل جدید در ارزیابی کیفیت آموزش الکترونیکی از جمله نوآوری­های پژوهش محسوب می­شود. همچنین عدم نگاه عمیق به پدیده مورد بررسی به واسطه رویکرد پژوهش کمی از جمله محدودیت­های پژوهش قلمداد می­شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying & ranking of effecting factors on E-learning qualities

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Ghasemi 1
  • Azin Shahriarifard 2
1 Assistant Professor, Dept. Industrial and Technology Management, Farabi Campus, University. of Tehran
2 Master of Science, Master Business Administration, Farabi Campus, University of Tehran
چکیده [English]

Electronic Commerce and E learning is one of the requirements of today’s business.  Information communication technology development, cultural communication development, rapid scientific-technological development, target population extension that needs high quality education services are some of these requirements. The aim of this study is to identify the affecting factors on E-learning, quality, in aspect of virtual students’ perspective. For this purpose by literature review, we extracted the affecting factors on E-learning quality. Then Researcher made questionnaire distributed among 112 University students of Tehran University virtual students at computational courses. The criteria’s assessment was used by Likert continuum. Then collected data were analyzed by SPSS software. Questionaries’ reliability (by Cronbach Alpha) and validity (by average variance explained) were confirmed. Then the research questions were analyzed by using Non Parametric Kolmogrov-Smironov, Binomial, mean of the ranks and Mann-Whitney test. The results reveal that Tehran University students believed that "quality infrastructure", "teacher" & "technological factors" have been identified in the first phase of this study.  In addition, there aren’t any significant attitudes between Farabi & Faculty of management of the University of Tehran.  Developing a new E-learning quality assessment model is one of the researchers’ initiations. Also lack of deep view to observed phenomena because of quantity approaches is one of the researchers’ limitations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ELearning
  • Assessment & ranking
  • ELearning Quality Criteria

[1]

Docebo E-Learning Market Trends & Forecast 2014 - 2016 Report. Retrieved in: https:// www.docebo.com/ landing/contactform/ elearning-market-trends-and-forecast-2014-2016-docebo-report.pdf. (2014).

[2]

Radhakrishnan, V., & Arumugam, J. Pros and cons of virtual learning system: A study. Indian Journal of Science, Vol. 21, No.73, pp. 463-466. (2015).

[3]

Harasim, L. Shift happens online education as a new paradigm in learning, The Internet & Higher Education. (2000).

[4]

Mansouri, S. Ryazi, K. Assessing valuechain in e learning industry & presenting optimum model (the case of a college located in Tehran), Information Technology Management, Vol. 5, No. 3, pp. 191-202.(2012). [In Persian].

[5]

Fresena, J. W. & Boyd, L. G. Caught in the web of quality, International Journal of Educational Development, pp. 317–331. (2005).

[6]

Seraji, F. Presenting a framework in academic eLearning quality, 5th higher education conference, University of Tehran.(2011), [in Persian].

[7]

Golzari, Z. et al. Assessment model of E-learning for higher education, Journal of American Science. (2011).

[8]

Benson Soong, M.H. et al. Critical success factors for on-line course resources, Computers & Education, No. 36, pp. 101-120. (2001).

[9]

Selim, H. M. Critical success factors for e-learning acceptance: Confirmatory factor models, Computers & Education, No. 49, pp. 396–413. (2007).

[10]

Toluie Ashlaghi, A. et al. Internet Based Distance Education Quality Assessment in Iranian Virtual Universities. Journal of Basic & Applied Scientific Research, pp. 39-44. (2013).[in Persian].

[11]

Jung, I. The dimensions of e-learning quality: from the learner’s Perspective, Education Tech Research Dev, No. 59, pp. 445–464. (2011).

[12]

Shee, D. Y. Wang, Y-Sh. Multi-criteria evaluation of the web-based e-learning system: A methodology based on learner satisfaction & its applications, Computers & Education,. No. 50, pp. 894–905. (2008).

[13]

Anarinezhad, A. Saketi, P. Safavi, S. Designing a conceptual framework to higher education ELearning assessment, Journal of Research in Teaching Technology, Vol. 4, No. 3, pp. 21-39. (2010).

[14]

Jill W. Fresen. Taxonomy of Factors to Promote Quality Web-Supported Learning. International Journal on E-Learning, Vol. 6, No. 3, pp. 351-362. (2007).

[15]

Bhuasiri, w. et al. Critical success factors for e-learning in developing countries: A comparative analysis between ICT experts & faculty, pp. 843–855. (2012)

[16]

Mohamadi, R. et. al. Assessing higher education in Iran (4 rd), Sazman Sanjesh Amouzesh keshvar, Tehran, Iran. (2010). [In Persian].

[17]

Golzari, Z. et, al. Validating internal ELearning in Iran higher education, Journal of Higher Education Curriculum Studies, No.1, pp. 160-185, (2009). [in Persian].


[18]

Volery, T. Lord, D. Critical success factors in online education. The International Journal of Educational Management, pp. 216-223. (2000).

[19]

Govindasamy, T. Successful implementation of e-Learning Pedagogical considerations, Internet & Higher Education, No. 4, pp. 287–299. (2002).

[20]

Hadadian, A. Evaluation of Elearning in Iran at Globalization era.Strategic Studies Globalization Journal. Vol. 2, No.4, pp.117-147. ( 2011). [In Persian].

[21]

Wang, Y-Sh. et al. Measuring e-learning systems success in an organizational context: Scale development & validation, Computers in Human Behavior, No. 23, pp. 1792–1808. (2007).

[22]

Hanafizadeh, P. Hanafizadeh, M.Hedayati, S-R.. Designing Iranian Highier Education & Universities Elearning Readuness, Quarterly Journal of Research & Planning in Higher Education, No. 48, pp. 13-137. (2009). [In Persian].

[23]

Hosseini, S- Y. Raghibzadeh, A. The Effect of E-readiness on Organizational ‎Forgetting, Vol. 6, No. 2, pp. 187-208. (2014). [In Persian].

[24]

Imami, H. Investigating e learning sucssess & readiness in medical learning groups, Hospital Quarterly, No. 3, pp. 57-67. (2010). [in Persian].

[25]

Katz, Y. J. Attitude’s affecting college students' preferences for distance learning, Journal of Computer Assisted Learning. 2002.

[26]

Rezaee rad, M. Identifying the success factor in e-learnings programs. Research CURRICULUM Planning, Vol. 9, No.6, pp. 67-81. (2013).

 

 

[27]

Mosakhani, M. & Jamporazmey, M. Introduce Critical Success Factors (CSFs) of eLearning for Evaluating E-Iearning Implementation Success, International Conference on Educational & Information Technology. (2010).

[28]

Asgharizadeh, E. Momeni, M. Ghasemi, A. R.  Performance Measurement, past view, present & the next challenges, Management Transformation, No. 1. pp. 29-49. [In Persian].

[29]

Mansourfar, K. Advanced Statistic Method by Computer Analysis, University of Tehran Publication, (First Edition), Tehran, Iran. (2006), [in Persian].

[30]

Sarmad, Z., A. Bazargan & E. Hejazi. Research methods in behavioral sciences. Tehran. Agah Publications. 12th Edition. (2007). [in Persian].

[31]

Ozkan, S. Koseler, R. Multi-dimensional students’ evaluation of e-learning systems in the higher education context: An empirical investigation, Computers & Education, (2009), Vol. 53, pp. 1285–1296.

[32]

Sun, P-C. et al. What drives a successful e-Learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction, Computers & Education, No. 50, pp. 1183–1202.

[33]

Tzeng, G-H. et. al. Evaluating intertwined effects in e-learning programs: A novel hybrid MCDM model based on factor analysis & DEMATEL, Expert Systems with Applications, No. 32, pp. 171–199. (2009).