بررسی رابطة سرمایة فکری و عملکرد پژوهشی در میان اعضای هیأت علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کار شناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت سیستم‌ها، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

 ضرورت توجه به عملکرد کارکنان و استفاده از سرمایه‌های فکری جهت رسیدن به اهداف و استفادة بهینه از امکانات موجود در سازمان­ها، به ویژه دانشگاه­ها که خود مرکز تولید سرمایه­های فکری هستند، مدیران را ملزم به استفاده از سرمایه­های فکری جهت رسیدن به عملکرد مطلوب می‌نماید. در این تحقیق از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است و کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، جامعه آماری آن را تشکیل می‌دهند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون،  تحلیل رگرسیون گام به گام و با بهره­گیری از امکانات نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان دهندة آن است که بین سرمایة فکری و عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از تحلیل رگرسیون نتیجه­گیری می­شود که از بین مؤلفه­های سرمایه انسانی، سرمایة ساختاری و سرمایه رابطه­ا­ی؛ سرمایه ساختاری بیشترین میزان همبستگی و پیش‌بینی را نسبت به عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دارد و پس از آن سرمایة رابطه­ای دارای همبستگی و پیش‌بینی بیشتری نسبت به عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between intellectual capital and Research Performance among Academic board members of Shahid Rajaee Teacher Training University

نویسندگان [English]

  • Nader Bakhtiari 1
  • Mohammad Mosa khany 2
1 MA. Of Education Management, Tehran University
2 Assistant Prof. of Management Systems of Tehran University
چکیده [English]

Attention to staff performance and use of intellectual capital to achieve organizations’ objectives  optimum use of available facilities, in institutes and universities, which are themselves the center of intellectual production, makes managers to use intellectual capital to achieve optimal performance this is a correlational study. The samples are all faculty members (180) of Shahid Ragaie Teacher Training university. The data were analyzed by the Pearson correlation coefficient step by step and the researcher used SPSS software. The results showed that there is a positive relationship between the respondents, intellectual capital and their research performance. Regression analysis results show that among human capital, structural capital and relation capital, structural capital have the strongest relationship with research performance and better predicts the  respondent’s performance. The relation capital follows next in predicting research performance. Moreover, there is a significant relationship between intellectual capital and research performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual capital - human capital - relational capital – structure Capital- Research Performance