بررسی تأثیرآموزش محیط‌زیست برسطح دانش دانشجویان دختر و پسر با استفاده از رسانه‌های ارتباط‌جمعی دیداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اسی ارشد، برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست و کارشناس امور آموزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشیار، گروه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور

چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش محیط­زیست بر سطح دانش دانشجویان دختر و پسر با استفاده از رسانه­های ارتباط­جمعی دیداری انجام پذیرفت. به منظور گردآوری داده­ها در ابتدا پرسش­نامه­ای محقق­ساخته  تدوین گردید که روایی آن توسط متخصصان و استادان اعتبار سنجی و پایایی آن 77/0 محاسبه شد. جهت دستیابی به هدف پژوهش، از روش شبه­تجربی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون بین گروه آزمایش و گروه کنترل استفاده شد. از میان جامعة آماری 1450 نفری دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که در سرفصل مصوب  وزارت علوم هیچ­گونه واحد  مرتبط با محیط­زیست  نداشتند، 60 نفر با روش نمونه­گیری تصادفی ساده  انتخاب و به دو گروه 30 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش، آموزش با استفاده از رسانه­های جمعی دیداری(کلیپ، فیلم) دریافت کردند، در­حالی­که گروه­های کنترل چنین مداخله­ای را دریافت نکردند. در نهایت داده­های به دست آمده با استفاده از آزمون  t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج پژوهش نشان می­دهد رسانه­های ارتباط­جمعی دیداری در ارتقاء دانش زیست­محیطی دانشجویان تأثیر دارد. بنابراین توصیه می­شود از تولیدات رسانه­های دیداری (فیلم ،کلیپ، و ...) به­عنوان یک بستر مناسب برای انتقال و ارائه دانش، اطلاع رسانی و آموزش مباحث زیست­محیطی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of environmental education on female and male students' knowledge level through visual mass media

نویسندگان [English]

  • Mina Aslani 1
  • S. Mohammad Shobeiri 2
1 MSc. in Planning Management and Environmental Education
2 Associate professor, Department of Environmental Education, Payamenoor University
چکیده [English]

This study investigates the effects of environmental education on female and male students' knowledge level through visual mass media. The data gathered by researcher made questionnaire which the specialist calculated its reliability (0.77). To get the research aim researcher used semi experimental method using the pre-test and post-test method between experimental and control group. The sample of this study was 60 university students who were selected by simple randomly among 1450 students of Shahid Rajaee teacher training university that didn't pass any course about the environment. Then they were divided randomly to experimental (n = 30) and control (n = 30) groups. The experimental group was taught by using visual (film) mass media, while the control group didn't receive any education. The information processed and analyzed by independent t-test. Results showed that the visual mass media have a positive impact on environmental knowledge of the students. So it is recommended to use visual media productions (videos, clips, etc.) as a platform for delivering knowledge, information and education,  in environmental issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • visual mass media
  • Environmental Education
  • Sustainable Development