لگوی‌آموزشی: ابزاری جهت ارتقاء سطح مهارت حل مسأله و کار گروهی دانش‌آموزان در درس علوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، ایران

2 استادیار، برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه مهارت حل مسأله و کارگروهی دانش‌آموزان بهره‌مند از لگوی‌آموزشی و روش موجود در مدارس در درس علوم پایه سوّم ابتدایی بوده است. بدین منظور، در یک مطالعة شبه- آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل 40 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل (آموزش با لگو و آموزش با روش موجود در مدارس) قرار گرفتند. قبل از اجرای متغیر مستقل از همسانی دو گروه به‌واسطه بررسی هوش‌بهر و نمرات کلاسی آنان اطمینان حاصل شد. در ابتدا، قبل از هرگونه مداخله‌ای، از گروه‌های آزمایشی، پیش‌آزمون حل مسأله و کارگروهی به عمل آمد. سپس گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل قرار گرفت و در گروه کنترل از شیوه‌های متداول تدریس که در کشور هم‌اکنون اجرا می‌شود، استفاده شد. درنهایت هر دو گروه، در معرض پس­آزمون حل مسأله و کارگروهی قرار گرفتند. نتایج حاصله حاکی از آن است که مهارت حل مسأله و کارگروهی دانش‌آموزان بهره‌مند از لگوی‌آموزشی نسبت به دانش‌آموزانی که از روش‌های متداول بهره می‌بردند، دارای وضعیت بهتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LEGO: A tool to improve problem solving and teamwork skills of students in science

نویسندگان [English]

  • E. Sharifi Asl 1
  • S. Asadin 2
1 M. A, in Curriculum Development
2 Assistant Prof. in curriculum development. Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

The aim of the present research is to compare problem solving and teamwork skills of the students that benefit from the educational Lego and the traditional method of teaching in science in third grade of elementary school in Tabriz. Therefore, in a quasi-experimental study using pre-test and post-test with control group, 40 students were selected randomly and placed in two groups- experimental and control- (learning by Lego and traditional method). In order to equalize the members of groups the student's GPA were controlled and pre-test and IQ test has been done. Before implementing the LEGO, for experimental and control groups, problem solving and teamwork pre-tests were used. The experimental group was exposed to the independent variable and the control group was taught through the classical teaching methods which currently used in the country and finally, both groups were exposed to problem-solving and teamwork post-tests. The results showed that the student's problem solving and teamwork skills, that benefit from the educational Lego was much more than who used traditional methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lego
  • problem solving skills
  • Teamwork
  • Science