فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه اراک،اراک،ایران

2 گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا،تهران،ایران

10.22061/tej.2015.352

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر دوره­های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی خلاقیت کارآموزان فنی­وحرفه­ای شهر اصفهان انجام گرفته است. روش پژوهش به صورت شبه­آزمایشی بر روی کارآموزان این مرکز است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارآموزانی است، که به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات فنی­وحرفه­ای شهر اصفهان مراجعه می­کردند. حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 110 نفر بود، که از این تعداد 57 نفر در گروه آزمایش و 53 نفر در گروه گواه بودند که از طریق نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده­ها در این پژوهش، آزمون ماتریس­های پیش­رونده هوش ریون جهت همگونی گروه­های آزمایشی و گواه و آزمون خلاقیت عابدی که چهار خرده آزمون سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف­پذیری را در بر می­گیرد؛ جهت مقایسه دو گروه خلاقیت در پیش­آزمون و پس­آزمون مورد استفاده قرار گرفت. بررسی و تحلیل آزمون فرضیه­های پژوهش، با استفاده از تحلیل کوواریانس با سطح معنی داری 05/0 >P  انجام شد. نتایج پژوهش در دو مؤلفه­ی سیالی و بسط معنادار نبود اما در دو مؤلفه­ی ابتکار و انعطاف­پذیری معنادار بود. همچنین نتایج پژوهش در نمره کل خلاقیت (مجموع خرده آزمون­ها) معنادار بود. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که دوره­های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی خلاقیت کارآموزان مرکز فنی حرفه­ای شهر اصفهان تأثیری مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating The Effect Of Information and Communication Technology (ICT) Courses On The Creativity Of Students

نویسندگان [English]

  • M. Rajabi 1
  • Z. Derikvandi 1
  • H. Rezaeean 2

1 Department of Educational Sciences and Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Arak University, Arak, Iran

2 Department of Educational Sciences and Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Al-Zahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study aims to investigate the effect of Information and Communication Technology (ICT) courses on the creativity of students at Isfahan’s Vocational Education Center. The research method is  a quasi-experimental type. The population of the research involves all the technical vocational students of Isfahan’s ICT Center. The subjects were selected using availability sampling and include 110 students comprising 57 students in the experimental group and 53 students in the control group. The means used for collecting data was Ravens Progressive Matrices Test accounting for homogeneity among the subjects and Dr Abedi’s creativity test involving sub-tests including Fluency, Elaboration, Originality and Flexibility. The latter test was used to compare the creativity of experimental and control groups pre-testing and post testing. The analysis of the findings was carried out using Analysis of covariance at the significance level of P < %05. The results of the study indicated that while there was no significant difference between Fluency and Elaboration creativity tests, there was a significant distinction between Originality and Flexibility creativity tests. In addition, the total result of students’ creativity tests proved to be significant. Thus, it can be concluded that the educational courses of information and communication technology (ICT) have had a positive effect on the creativity of students of Isfahan’s ICT Technical Vocational Center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communication technology
  • Creativity
  • Vocational Education Center

[1] Mahmoudi M., Mahmoudi a. The effect of information and communication technology in the occupied parts of Iran. Journal of Research and Economic Policy, Vol 19, No 58, 2012, PP. 215- 236. [In Persian[ [2] Zamani B. Information and communication technology and develop professional skills, experiences from other countries, Journal of Informatics Society of Iran. No 160, 2004. [In Persian[ [3] Bruck, P. ICT and creativity, towards a global cooperation for quality contents in the information society: The Vienna conclusions. Available at: www.wsaconference.org/data/vienna conclusions. 2005. [4] Niazazari, K, Behnam Far, R. & Andy, S. The impact of the use of information and communication technology in learning elementary school students. Journal of Information and Communication Technologies in Education. The second year, No. 3, 2012, PP. 43-31.[in Persian] [5] Feather, John. Information society. (Translatation by Ali Radbarh and Abbas Gylvry.2001), Tehran: librarian. [6] Toffler, A. Third wave, (Translation Shahindokht Khwarizmi, 2012). Tehran: New publication, 1980 [7] Loveless, A. Creativity spaces in the curriculum: ICT in creativity subjects, The curriculum, 14, 2003.5-21. [8] Salehi M. ,Qlqash A. ,Azadmehr A. The effect of information and communication technology on teacher effectiveness and creativity of high school city Fasa, Journal of Information and Communication Technology in Educational sciences. Vol. 1, No. 2, 2011,PP. 49-62. [In Persian] [9] Nakhaei M. ,Nakhaei H. ,Nakhaei F. , Yousefi F. The effect information and communication technology on enterpreneuriad creativity ,Iranian Quarterly of Education Strategies, Vol. 4, No. 2, 2012, PP. 53-56.[in Persian] [10] Kamalian A.R. ,Salarzehi H. ,Olyaei Kh. The role of information technology on staff empowerment at technical and Vocational training organizations. Vol. 4, No. 2 ,2014, PP. 39-48.[in Persian] [11] Karimi M. Investigating The Effect Of Information and communication Technology on motivation and enterpreneuriad creativity youth cultural Tehran, Master thesis, University of Teacher education, 2005.[in Persian] [12] Rezairad M. ,Abazari A. Relationship of the knowledge between information technology and creativity staff education. Shiraz:The First International Conference on Management, Innovation and entrepreneurial, 2011.[in Persian] [13] Jackson, L.A. ,Witt ,E.A. ,Games ,A.I. , Fitzgerald ,H.E. ,Eye, A.V. ,& Zhao ,Y. Information technology use and creativity: Findings from the children and technology project. Computers in Human Behavior, V. 28 ,L. 2 ,2012, PP. 370-376. [14] sundholm, H. & Ramberg ,H. Back door creativity- collaborate creativity in technology supported teams, Royal institute of technology, Sweden. Dept. of Numerical Analysis and computer science, No. 40, 2004, PP.1-16. بررسی تأثیر دورههای آموزشی فناوری اطالعات و ... نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد 9 ،شماره 4 ،تابستان 4994 299 [15] Riley, R. Arlberg, M. Investigation the use of ICT- based concept mapping techniques on creativity in literacy tasks. Journal of computer assisted learning. No, 20. 2004, PP 244-256. [16] Loveless, A. ,Burton ,J. & Turkey ,K. Developing conceptual frameworks for creativity ,ICT and teacher education. Thinking skills and creativity. No. 1 , 2006. PP. 3-13. [17] Szecsy, E. Danzig, A. & Gonzalez, J. The use of information and communication technology (ICT) to encourage reflection, and collaboration for innovation and professional growth in higher and adult education. Available at: http://Onlineeric.ed.gov/.2005. [18] Abedi J. Creativity and new ways of measuring it. Journal of Psychological research. Vol. 2, No. 1, 1993. [in Persian] [19] Baraheni M. Preliminary study for the standardization of Raven’s Progressive Matrices test in Iran. Journal of Psychology, No. 5 ,1976 ,PP. 205- 217.[in Persian]