بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی خلاقیت کارآموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا.

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر دوره­های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی خلاقیت کارآموزان فنی­وحرفه­ای شهر اصفهان انجام گرفته است. روش پژوهش به صورت شبه­آزمایشی بر روی کارآموزان این مرکز است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارآموزانی است، که به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات فنی­وحرفه­ای شهر اصفهان مراجعه می­کردند. حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 110 نفر بود، که از این تعداد 57 نفر در گروه آزمایش و 53 نفر در گروه گواه بودند که از طریق نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده­ها در این پژوهش، آزمون ماتریس­های پیش­رونده هوش ریون جهت همگونی گروه­های آزمایشی و گواه و آزمون خلاقیت عابدی که چهار خرده آزمون سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف­پذیری را در بر می­گیرد؛ جهت مقایسه دو گروه خلاقیت در پیش­آزمون و پس­آزمون مورد استفاده قرار گرفت. بررسی و تحلیل آزمون فرضیه­های پژوهش، با استفاده از تحلیل کوواریانس با سطح معنی داری 05/0 >P  انجام شد. نتایج پژوهش در دو مؤلفه­ی سیالی و بسط معنادار نبود اما در دو مؤلفه­ی ابتکار و انعطاف­پذیری معنادار بود. همچنین نتایج پژوهش در نمره کل خلاقیت (مجموع خرده آزمون­ها) معنادار بود. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که دوره­های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی خلاقیت کارآموزان مرکز فنی حرفه­ای شهر اصفهان تأثیری مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Effect Of Information and Communication Technology (ICT) Courses On The Creativity Of Students

نویسندگان [English]

  • M. Rajabi 1
  • Z. Derikvandi 1
  • H. Rezaeean 2
1 Arak Uni.
2 Alzahra Uni.
چکیده [English]

The present study aims to investigate the effect of Information and Communication Technology (ICT) courses on the creativity of students at Isfahan’s Vocational Education Center. The research method is  a quasi-experimental type. The population of the research involves all the technical vocational students of Isfahan’s ICT Center. The subjects were selected using availability sampling and include 110 students comprising 57 students in the experimental group and 53 students in the control group. The means used for collecting data was Ravens Progressive Matrices Test accounting for homogeneity among the subjects and Dr Abedi’s creativity test involving sub-tests including Fluency, Elaboration, Originality and Flexibility. The latter test was used to compare the creativity of experimental and control groups pre-testing and post testing. The analysis of the findings was carried out using Analysis of covariance at the significance level of P < %05. The results of the study indicated that while there was no significant difference between Fluency and Elaboration creativity tests, there was a significant distinction between Originality and Flexibility creativity tests. In addition, the total result of students’ creativity tests proved to be significant. Thus, it can be concluded that the educational courses of information and communication technology (ICT) have had a positive effect on the creativity of students of Isfahan’s ICT Technical Vocational Center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communication technology
  • Creativity
  • Vocational Education Center