فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 آموزش ریاضی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

10.22061/tej.2013.330

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی عملکرد دانشآموزان سال اول متوسطه در حل مسائل تعمیم جبری است. جامعه مورد مطالعه
این پژوهش، دانشآموزان سال اول متوسطه شهرستان مبارکه است. نمونه مورد مطالعه، 80 نفر ا ز دان شآموزا ن سال اول متوسطه
دبیرستانهای دخترانه است که به طور تصادفی انتخاب شدهاند. دادههای این پژوهش از پاسخ دانش آموزان به سوالاتی در ارتباط با
تعمیم جبری، گرد آوری شده است. تحقیق حاضر از نوع کیفی و روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی-تحلیلی با استفاده از تحلیل محتوا
می باشد. یافته ها نشان داد که دانشآموزان در محاسبه عددی موارد خاص و شبه تعمیمها، موفقتر از تعمیمهای کلی بودند. همچنی ن
دانشآموزان راهبردهای مختلفی شامل"حدس و آزمایش، رسم شکل، شمارش، تناسب، جایگزینی، بازگشتی، موضوع کلی، تنظیم روش،
زمینه ای و خطی" را به صورت درست یا نامربوط برای رسیدن به تعمیم به کار بردند. با این حال بخش قابل ملاحظه ای از راه حل ه ای
درست ارائه شده برای برخی از مسائل مبتنی بر تفکر تجسمی است. از عمدهترین مشکل دانشآموزان در تعمیم جبری، میتوان به عدم
آشنایی آنان با مفهوم متغیر اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Mathematic Anxiety and Gender on Mathematic Performance Print

نویسندگان [English]

  • E. Reyhani 1
  • M. Sedighi 2

1 SRTTU

2 SRTTU

چکیده [English]

The present study was done to examine the role of mathematic anxiety on mathematic performance of high school students. Math anxiety is a factor that can affect performance in math. This anxiety is influenced by personal and environmental factors، cultural factors and gender roles too. In this research the effect of this factor son performance in math was assessed. The research method had a correlation design which is categorized in descriptive research. The participants of this study were 300 high school students who were studying in Damghan city high schools in 1389-1390. 150 male high school students and 150 females were selected randomly as sample. The subjects completed the math anxiety Scale (Chiu & Henry، 1990).This scale has four dimensions (mathematics anxiety، learning، problem solving، teacher). Findings showed that among components related to mathematic anxiety، just learning anxiety of mathematic could predict the students’ performance. But there was no difference between male and female students mathematic anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematic anxiety
  • Mathematic Performance
  • Learning Anxiety of Mathematic
  • Assessment Anxiety of Mathematic