ارزیابی شیوه‌های آموزش و تربیت معلمان ابتدایی در نظام آموزش عالی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

با توجه به این که یکی از راه­های توسعه آموزش و پرورش، ایجاد زمینه­های مناسب برای آموزش و تربیت معلمان کارآمد     می­باشد، پژوهش حاضر به ارزیابی شیوه­های آموزش و تربیت معلمان مدارس ابتدایی پرداخته است. برای انجام این پژوهش از روش مطالعه کمّی و کیفی استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران مدارس ابتدایی، کارشناسان و مدرسان مراکز تربیت معلم شهر قم در سال تحصیلی 88-87 می­باشد. برای انتخاب نمونه مدیران­، از روش نمونه­گیری "طبقه­ای" متناسب با حجم، و برای تعیین نمونه کارشناسان و مدرسان از روش نمونه­گیری "هدفمند" استفاده شده است. در این زمینه دیدگاه­های 162 مدیر و20 کارشناس و مدرس مراکز تربیت معلم، که دارای سوابق برجسته آموزشی بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی سؤالات پرسش­نامه و مصاحبه، توسط چند نفر از استادان و تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا تأیید شده است. پایایی پرسش­نامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 87/0 برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسش­نامه، از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد و تجزیه و تحلیل مصاحبه با روش مقوله­بندی انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در فرآیند آموزش و تربیت معلمان، باید به تدوین محتوا و مواد درسی کارآمد و به روز، به کارگیری مدرسان با تجربه و کارآمد، برگزاری دوره‌های کارورزی و امکانات و تجهیزات مراکز متناسب با نیازهای معلمان توجه شود. در این راستا، به جهت رشد سریع تحولات علمی جهان و نیازهای روز جامعه، ایجاد حداکثر انعطاف در برنامه­های آموزشی تربیت معلم، به گونه­ای که بازنگری و اصلاح و تکمیل برنامه­ها امکان پذیر باشد، مورد تأکید قرار گرفت. در نهایت، پیشنهاد­هایی برای بهبود آموزش معلمان ابتدایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study Method of Elementary School Teachers Training in Teacher Training Center

نویسندگان [English]

  • A. Farahani
  • A. Nasr
  • M. sharif
Isfahan Uni.
چکیده [English]

Considering that teacher is important and the most important factors in the development of effect qualitative education system, the present research have assessed methods of elementary school teacher’s training. In this research, the quantitative and quality methods of study have been utilized. The statistical population of this research includes the principals of elementary schools, experts, and teachers of teacher training center of Qom in the educational year of 2008-2009.  In order to select the principals, classified sampling method was used in congruency with the size; purposeful sampling method was used to determine the experts' sample. In this regard 162 principals', 20 experts and members of the faculty's view analyzed who had a great research background. The validity of the questionnaire and the interview has been confirmed by some of the professors and PhD and M.A students. The reliability of the questionnaire has been estimated in selection as 0.87 respectively, using the Crunbach alpha. In order to analyze the results descriptively and analytically, the SPSS software has been used; in order to analyze the interview, the categorization method has been utilized. The results show that In order to teach and train the teachers, up- to- date and implicational subjects and courses should be prepared, experienced and qualified teachers should be employed, training courses should be held, equipments should be provided in accordance with the teachers' needs to improve the generic and technical qualification of both students and teachers. In this regard, using the experience of developed countries (Paying attention to cultural differences); in teacher training programs were underlined to make the reviewing, amending and developing possible. Finally, some recommendations were suggested to improve the training of the elementary teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Training
  • Elementary School Teachers