فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و محیط زیست، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی،تهران،ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان،همدان ،ایران

3 گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان،همدان،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی فرایندهای یاددهی- یادگیری در آموزش­های فنی و حرفه­ای در استان همدان انجام گرفت. فرایند یاد دهی- یادگیری دارای سه بخش اصلی آموزش، یادگیری، و ارزشیابی است. این سه بخش به منظور درک صحیح از فرایند یاددهی- یادگیری باید مورد بررسی قرار گیرند. در این پژوهش با عنایت به این موارد 10 سؤال پژوهشی تعریف شد که سطح کیفی  آموزش، یادگیری، و ارزشیابی را به شکل کلی و با تفکیک متغیرهای جنسیت، سطح مربی، درجه مهارت شغلی کارآموز و رشته تحصیلی در آموزشگاه­های فنی و حرفه­ای پوشش دادند. برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش دو ابزار آماده شد. یکی پرسش­نامه کیفیت آموزش و دیگری فرم نظرخواهی که نقاط قوت و ضعف آموزش، یادگیری و ارزشیابی در آموزشگاه­های فنی و حرفه­ای مورد ارزیابی قرار گرفت. مخاطبان این فرم کارآموزان، مربیان، و مدیران و مسئولین آموزشگاه­های فنی و حرفه ای بودند. ابزارهای پژوهش روی 240 کارآموز، 80 مربی و 30 مدیر یا مسئول آموزشگاه فنی و حرفه­ای، که با استفاده از روش خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شده بودند، اجرا شد. علاوه بر این، معدل کل کارآموزان آموزش دیده به همراه نمره کتبی و عملی آنان دریافت شد. تجزیه و تحلیل داده­های حاصل، نتایج زیر را در مورد کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری در آموزشگاه­های فنی و حرفه­ای استان به دست داد: سطح کیفی آموزش در آموزشگاه­های فنی و حرفه­ای استان به طور کلی از خوب تا بسیار خوب ارزیابی شده است. کارآموزان میزان رعایت اصول آموزشی را توسط مربیان بین زیاد تا خیلی زیاد ارزیابی کرده اند. سطح یادگیری کارآموزان آموزش دیده در آموزشگاه­های فنی و حرفه­ای بالاتر از متوسط است. مربیان، مدیران و مسئولین نیز از وضعیت یادگیری کارآموزان ابراز رضایت کرده اند.  کیفیت ارزشیابی در آموزشگاه­های فنی و حرفه­ای حدود متوسط ارزیابی شده است. در مقایسه با سایر بخش­های فرایند یاددهی-  یادگیری بخش ارزشیابی در نظر خواهی­ها و به خصوص در آموزشگاه­های دخترانه نمره کمتری به دست آورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Survey of the Instructional-Learning Processes in Vocational Education

نویسندگان [English]

  • A. Zakeri 1
  • R. Kord Noughabi 2
  • M. Sadrolashrafi 3

1 Department of Health and Environment, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University, Tehran, Iran

2 Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Hamadan, Iran

3 Department of Educational Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Hamadan, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the purpose of investigating the instructional- learning processes of vocational schools in Hamadan province. These processes have three parts: learning processes, teaching activities, and evaluation procedures. All the parts have been studied separately, as well as combined together in order to understand the processes precisely. Ten research questions were raised and two measurement instruments were made for handling all the questions. The type of study was both qualitative and statistical. The research variables include. Sex, teacher's skill level, trainee's professional ability and trainee are major of study. The study groups were selected randomly from Hamadan schools and included 240 trainees, 80 instructors, and 30 administrators. The research findings were: 1- The overall performance of Hamadan province vocational schools was judged to be between good and very good. 2- The trainees evaluated the instructors to be good in observing teaching principles. 3- The achievement of trainees was above average. 4- Instructors and administrate as showed good satisfaction from students, performances. 5- The quality and procedure of evaluation was considered to be average. 6- No differences were observed between men and women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrator
  • Findings
  • Instructional
  • Education
  • Learning

[1] Riddell W.C., the Impact of Education on Economic and Social Outcomes: An Overview of Recent Advances in Economics, Paper written for the workshop on An Integrated Approach to Human Capital Development sponsored by Canadian Policy Research Networks (CPRN), the School of Policy Studies at Queen’s University and Statistics Canada , 2006. [2] Bloom D., Canning D. and Chan K., Higher Education and Economic Development in Africa, World Bank (AFTHD), 2005. [3] Linn R.L. and Gronlaund N.E., Measurement and assessment in teaching (8th Ed.), Upper Saddle River, NJ: Merril/Prentice-Hall, 2000. 4 ]کرد نوقابی رسهول، آمهوزش مسهتقیم بهه همهراه نوریهها، الگوها، و راهبردههای آموزشهی، تههران، دیدار، 9096. [5] Brown G. and Atkins M., Effective teaching in higher education, London: goulledge 1991. [6] UNESCO, (1999b), UNESCO International Programmed on Technical and Vocational Education and Training (online), General Conference 30th Session, Paris.