ارزیابی دانش معلمان و دانشجویان ریاضی در درس هندسه با استفاده از نظریه‌ ون هیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید رجایی

2 شهید رجایی

3 دبیر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دانش معلمان و دانشجویان ریاضی برای تدریس هندسه دبیرستان با استفاده از نظریه­ ون هیلی و با شرکت 12 نفر از معلمان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد آموزش ریاضی و 38 نفر از دانشجویان سال آخرکارشناسی دبیری ریاضی انجام گرفت. روش تحقیقی پژوهش، علّی- مقایسه­ای می­باشد. محققین جهت ارزیابی دانش شرکت کنندگان در درس هندسه، آزمون هندسی ون­هیلی را به­کار گرفتند و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون t استیودنت تک نمونه ای با 01/  α = استفاده کردند. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت کنندگان پژوهش از سطح سوم ون هیلی (استنتاج غیر رسمی) عبور کرده­اند، ولی به سطح چهارم (استنتاج رسمی) نرسیده­اند. به روشنی واضح است که این نتایج، سطح چهارم ون هیلی، یعنی سطح  مورد انتظار معلمان و دانشجویان دبیری ریاضی را نشان نمی­دهد. بنابراین درس­های جاری هندسه در برنامه دوره کارشناسی دبیری ریاضی، صلاحیت دانشی کافی را برای تدریس هندسه دبیرستان به دانشجویان دبیری ریاضی ارائه نمی­دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing mathematics teachers’ knowledge of geometry based on Van Hiele Model of Geometric Thought

نویسندگان [English]

  • E. Reyhani 1
  • S.M. Emam jome 1
  • B. Saleh Sedghpour 2
  • A. Moradi 3
1 SRTTU
2 SRTTU
3 Teacher
چکیده [English]

The purpose of this study is to assess the mathematics teachers’ knowledge of geometry based on Van Hiele Model of Geometric Thought. 38 pre-service and 12 in-service mathematics teachers participated in this study. In this research, a test was devised according to Van Hiele Model. T-test with  was deployed in order to analyze data. The research method is causal-comparative method. Finding show that the participants have passed through third level of thinking but have not achieved fourth level of thinking. While researches indicate that teachers should at least acquire the fourth level of thinking. Hence the geometric course in the current program for preparing mathematics teachers, have not offered sufficient professional knowledge for pre-service and in-service mathematics teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematics Teachers’ knowledge
  • Preservice Teachers
  • Van Hiele
  • Geometric Thought