بررسی رابطه بین خود تنظیمی و تفکر انتقادی معلمان زبان انگلیسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس زبان انگلیسی، گروه زبان‌های خارجی. دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

 مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین خود تنظیمی و تفکر انتقادی معلمان زبان انگلیسی در آموزشگاه­های زبان پرداخته است. علاوه بر این نقش سابقه تدریس در خود تنظیمی معلمان و رابطه بین سن و خود تنظیمی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، 92 معلم زبان انگلیسی بر اساس نمونه موجود از آموزشگاه­های مختلف زبان انگلیسی سطح مشهد انتخاب شدند. از این معلمان خواسته شد آزمون تفکر انتقادی واتسون گلیزر و پرسشنامه خود تنظیمی معلمان را تکمیل نمایند. نتایج به دست آمده از تحلیل آماری همبستگی بر روی داده­ها استدلال تئوریک مبتنی بر وجود رابطه بین تفکر انتقادی و خود تنظیمی را تأیید کرد. تحلیل­های آماری نشان داد که از میان فاکتورهای تفکر انتقادی دو عامل ارزیابی بحث و تفسیر بیشترین همبستگی را با تفکر انتقادی دارند. افزون بر آن، یافته­های تحقیق نشان داد که رابطه میان خود تنظیمی معلمان، تجربه تدریس و سن آنان نیز معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Relationship Between Self-Regulation and Critical Thinking Among Iranian EFL Teachers

نویسنده [English]

  • Afsaneh Ghanizadeh
EFL instructor at Department of Foreign Languages, Islamic Azad University, Mashhad branch, PhD candidate of TEFL at Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This study investigated the relationship between Iranian EFL teachers' self-regulation and their critical thinking ability in language institutes. Furthermore, the role played by their length of teaching experience in their self-regulation and the relationship between their age and self-regulation were examined. To this end, 92 EFL teacherswere selected according to convenience sampling from different language institutes in Mashhad. They were requested to complete the 'Watson-Glaser's Critical Thinking Appraisal' and the 'Teacher Self-Regulation Scale' anonymously. The findings yielded via correlation supported the theoretical expectation of a linkage betweenself-regulation and critical thinking. Subsequent data analyses indicated that among the components of critical thinking, 'evaluation of arguments' and 'interpretation' have the highest correlations with teachers' self-regulation. In addition, significant correlations were found between teachers' self- regulation, their teaching experience, and their age. The conclusions and implications of the research are further discussed with reference to earlier findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical thinking
  • Self-Regulation
  • EFL teachers
  • Teaching Experience
  • age