بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بود. حجم نمونه مطالعه حاضر 400 نفر دانشجوی دختر و پسر در 4 گروه دانشجویان (سال اول، دوم، سوم و چهارم) به نسبت هر دانشکده بود که به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای از بین کلیه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی در رشته‌های مختلف تحصیلی در سال تحصیلی 89-1388 انتخاب شدند. این پژوهش به روش پیمایشی از نوع مقطعی انجام یافته و داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه‌ی تدوین شده براساس 22 شاخصه‌ی برآیندی در ذیل 5 استاندارد مندرج در «استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» (ای سی آرال، 2000) و پرسشنامه محقق ساخته گرداوری شده است. براساس یافته‌های پژوهش میانگین سواد اطلاعاتی دانشجویان در پنج استاندارد اندازه‌گیری شده بالاتر از میزان متوسط است. همچنین نتایج آزمون مانووا  نشان داد میانگین نمرات دو گروه دانشجویان دختر و پسر در استانداردهای سواد اطلاعاتی به گونه معنادار با هم متفاوت است. بین دانشجویان ورودی‌های مختلف تحصیلی از نظر استاندارد سواد اطلاعاتی تفاوت معنی داری وجود داشت. اما این تفاوت بین دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و فنی مهندسی در استانداردهای سواد اطلاعاتی معنی‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Information Literacy in University Students

نویسندگان [English]

  • A. Zahed Babelan 1
  • S. Rajabi 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Mohaghegh Ardabili Uni.
2 Ph.D. Candidate, Department of Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil
چکیده [English]

The present study attempted to investigate the information literacy of students at Mohaghegh Ardabili University. The original pool for the study included 400 male and female students (freshman, sophomore, junior, and senior). The selection was made based on multi-stage sampling in 2010. The study is a survey and the data have been collected based on 22 indices falling under five standards observed in "Information Literacy Competency Standards for Higher Education" (ACRL, 2000) and a questionnaire constructed by the researcher. The findings demonstrated that the information of students stood above the average in terms of the five standards mentioned. The results obtained from a MANOVA test run showed a statistically significant difference between males and females regarding the variable in focus. The difference appeared to be statistically different among freshmen, sophomores, juniors, and seniors. The difference, however, did not reach statistical difference among the students of Faculty of Literature and Humanities, Faculty of Science, Faculty of Agricultural Engineering, Technology, and Engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • Student
  • Standard
  • Higher Education