فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،تهران،ایران

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز،تبریز،ایران

3 دانشکده مهندسی برق- قدرت، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،تهران،ایران

10.22061/tej.2011.277

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی روش آموزش استفاده از قیاس‌ها در یادگیری مفاهیم پیچیده درس مدارهای الکتریکی هنرستان‌ها بوده است. برای این منظور از هنرجویان پسر سال سوم هنرستان فنی شهید رجائی شهرستان آذرشهر نمونه‌ای به حجم 44 نفر، به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای در قالب دو کلاس ‌‌‌(‌برق و الکترونیک‌) ‌‌‌انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گردید. برای آزمودن تأثیر استفاده از قیاس ها در پیشرفت تحصیلی هنرجویان از یک طرح نیمه آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. آزمودنی‌های انتخاب شده در هر دو گروه به وسیله پیش‌آزمون مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند.  هنرجویان گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای با الگوی قیاسی آموزش دیدند؛ اما هنرجویان گروه کنترل، بدون استفاده از الگوی قیاسی و به روش معمول مورد آموزش قرار گرفتند. در مرحله ی پس‌آزمون، میزان یادگیری فراگیران هر دو گروه کنترل وآزمایش به وسیله ی آزمون محقق ساخته سنجیده شد. نتایج نشان داد بین میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش و گروه کنترل در سطح کمتر از 05/0 تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. این تفاوت در سطوح بالای شناختی بلوم در سطح کمتر از 05/0 معنی‌دار بود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از قیاس‌ها، پیشرفت تحصیلی هنرجویان را بخصوص در سطوح پیچیده یادگیری افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness Examination of Using Analogies as a Teaching Methodology in the Complicated Concepts Learning

نویسندگان [English]

  • A.A. Motiebirjandi 1
  • J. Hatami 2
  • V.A. Fekri 3

1 Faculty of Electrical and Computer Engineering, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 Faculty of Electrical and Power Engineering, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to examine the effectiveness of using analogies as a teaching methodology in the learning of complicated concepts for high school courses of electrical circuits. For this purpose, using random clustering method of sampling, a population of 44 people was selected from the third year students of martyr Rajaie high school of Azarshahr city and then was divided into two classes which were called "experimental group" and "control group". In order to examine the effect of using analogies in the educational progress of students a pretest-post test randomized group design was used. The selected groups were examined using pretest. Students in "experimental group" were taught using analogical pattern in 8 sessions with 90 minutes duration. But students in "control group" were taught using conventional methods. In posttest stage, learning rates of students in the both groups were measured using verified test. Results showed that below the 0.05 level, there was not a significant difference between averages of educational progress grades of the both "experimental group" and "control group". This difference was more considerable in high levels of Blooms taxonomy below the 0.05 level. Therefore it can be concluded that using analogies have brought about educational progress for students especially in complicated levels of learning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synectics Model
  • Direct Analogy
  • Pretest-Post
  • Instruction o Electrical Circuits

]1 ]جویس ویل، الگوهای تدریس 2999 .ترجمه محمدرضا بهرنگی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات کمال تربیت، 1383 ،صفحههای 3 الی 37. [2] Clement J., Using bridging analogies and anchoring intuitions to deal with students preconceptions in physics, Journal of Research in sinence Teaching 30 , 1993 ,pp.1241-1258. [3] Shawn M Glynn., Making Science Concepts meaningful to students, teaching with analogies, 2008. ]4 ]تقیزاده بروجنی سوسن، بررسی تأثیر استفاده از آنالوگها )قیاس مستقیم( از الگوی بدیعه پردازی در بهبود برنامه درسی شیمی دبیرستان، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، 1387 ،صفحههای51 الی61. [5] Else, M. J, Clement, J should Different Types of Analogies Be Treated Differently in Instruction? Observations from a MiddleSchool life Science Curriculum. Amherst, MA proceedings of the National Association for Research in science Teaching, Philadelphia, PA, 2003 ]6 ]بازرگان عباس، ارزشیابی آموزشی، تهران، سمت، .240 الی 242 صفحههای، 1383 ]7 ]بیابانگرد اسماعیل، روشهای پژوهش در روانشناسی و علم تربیتی، تهران، نشر دوران، 1384 ، صفحههای .430 الی 180 ]8 ]حسن زاده رمضان، روشهای تحقیق در علوم رفتاری )راهنمای عملی تحقیق(، چاپ هشتم، تهران، نشر ساواالن، 1387 ،صفحههای 271 الی 285. ]0 ]سرمد زهره، بازرگان عباس و حجازی الهه، روشهای پژوهش در علوم رفتاری، تهران، نشر آگه، 1378 ، صفحه های 232الی235.