بررسی اثربخشی روش آموزش استفاده از قیاس‌ها در یادگیری مفاهیم پیچیده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهید رجایی

2 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی روش آموزش استفاده از قیاس‌ها در یادگیری مفاهیم پیچیده درس مدارهای الکتریکی هنرستان‌ها بوده است. برای این منظور از هنرجویان پسر سال سوم هنرستان فنی شهید رجائی شهرستان آذرشهر نمونه‌ای به حجم 44 نفر، به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای در قالب دو کلاس ‌‌‌(‌برق و الکترونیک‌) ‌‌‌انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گردید. برای آزمودن تأثیر استفاده از قیاس ها در پیشرفت تحصیلی هنرجویان از یک طرح نیمه آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. آزمودنی‌های انتخاب شده در هر دو گروه به وسیله پیش‌آزمون مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند.  هنرجویان گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای با الگوی قیاسی آموزش دیدند؛ اما هنرجویان گروه کنترل، بدون استفاده از الگوی قیاسی و به روش معمول مورد آموزش قرار گرفتند. در مرحله ی پس‌آزمون، میزان یادگیری فراگیران هر دو گروه کنترل وآزمایش به وسیله ی آزمون محقق ساخته سنجیده شد. نتایج نشان داد بین میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش و گروه کنترل در سطح کمتر از 05/0 تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. این تفاوت در سطوح بالای شناختی بلوم در سطح کمتر از 05/0 معنی‌دار بود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از قیاس‌ها، پیشرفت تحصیلی هنرجویان را بخصوص در سطوح پیچیده یادگیری افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness Examination of Using Analogies as a Teaching Methodology in the Complicated Concepts Learning

نویسندگان [English]

  • A.A. Motiebirjandi 1
  • J. Hatami 2
  • V.A. Fekri 1
1 SRTTU.
2 Tabriz Uni.
چکیده [English]

The purpose of this research is to examine the effectiveness of using analogies as a teaching methodology in the learning of complicated concepts for high school courses of electrical circuits. For this purpose, using random clustering method of sampling, a population of 44 people was selected from the third year students of martyr Rajaie high school of Azarshahr city and then was divided into two classes which were called "experimental group" and "control group". In order to examine the effect of using analogies in the educational progress of students a pretest-post test randomized group design was used. The selected groups were examined using pretest. Students in "experimental group" were taught using analogical pattern in 8 sessions with 90 minutes duration. But students in "control group" were taught using conventional methods. In posttest stage, learning rates of students in the both groups were measured using verified test. Results showed that below the 0.05 level, there was not a significant difference between averages of educational progress grades of the both "experimental group" and "control group". This difference was more considerable in high levels of Blooms taxonomy below the 0.05 level. Therefore it can be concluded that using analogies have brought about educational progress for students especially in complicated levels of learning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synectics Model
  • Direct Analogy
  • Pretest-Post
  • Instruction o Electrical Circuits