فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،تهران،ایران

10.22061/tej.2014.254

چکیده

پژوهش حاضر به‌صورت «فراتحلیل» با هدف بررسی نقش و شیوه‌های ارتباط کلامی و غیرکلامی در یادگیری درس ریاضی تهیه شده است. به این منظور تحقیقات انجام شده (18 تحقیق) در خصوص آموزش درس ریاضی، که در قالب مقاله پژوهشی در فصل­نامه نوآوری‌های آموزش انتشار یافته است، به عنوان جامعه مورد مطالعه در نظر گرفته شد. از بین این تحقیقات 8 مقاله تحقیقی منتشر شده که به لحاظ توجه به شاخص­ها و متغیرهای ارتباطی از گستردگی بیشتری برخوردار بودند، جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر را تشکیل دادند. سپس برحسب متغیرها، روش اجرا، پرسش‌ها و نتایج مندرج در آنها به‌صورت توصیفی - کیفی، «فراتحلیل» شد. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از: در تحقیقات مربوط به آموزش درس ریاضی که مبتنی بر شیوه ارتباط است، وجوه اشتراک و اختلاف در کاربرد ارتباطات اثربخش کدام است؟ طی این تحقیق مشخص شد که الگوهای ارتباطی متعدد و گاه متعارضی در اولویت قرار گرفته و به ‌عنوان توصیه مطرح می‌شود که عبارتند از: احساس برانگیز، مشارکتی،  حمایت‌بخش، تجسمی، هدفمند و متعادل در قالب‌های گفتاری، بدنی، تصویری و صوتی که هر کدام به پیشرفت عملکرد فراگیران و یادگیری درس ریاضی و حل مسائل آن می­انجامد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Suggested Communicative Model in Science-Research Paper of Mathematic

نویسنده [English]

  • S.M. R. Mortazavi

Shahid Rajaee Teacher Training University,Tehran,Iran

چکیده [English]

Present Study as a "meta-analysis" research aims to determine the role and methods of communication, regarding verbal and nonverbal learning in mathematics is provided. Research conducted for this purpose (18 Researches) on  mathematic teaching, in the form of research papers published in the Journal of Educational Innovations, as the main concept was considered. Out of the 8 research papers published in terms of attention to communication variables has more extension of the statistical society of this research. Then, according to the variables performance methods, questions and results showed in them was descriptive-qualitative and get “meta-analysis. The main question of this study is to research on mathematics teaching is based on the method of communication, what are the similarities and differences in the use of effective communication? During the investigation, it was determined that the communication patterns of multiple and sometimes conflicting have more attentions and proposed recommendations, which are as follows: emotional, participatory, supporting, visual, objective and balanced in a form of speech, physical, visual and audio that leads to any progress performance of learners and their learning mathematics and problem solving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • Mathematics
  • communication