بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی(ELS) بر اساس مدل پذیرش فناوری(TAM)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه لرستان

چکیده

یادگیری الکترونیکی به طور کلی به شیوه­هایی اشاره دارد که از مطالب آموزشی الکترونیک استفاده می­کند. این تحقیق با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه­های استان لرستان که با آموزش الکترونیکی و سیستم­های یادگیری الکترونیکی آشنایی داشته­اند انجام شده است.  با توجه به حجم جامعه آماری (جامعه آماری نامحدود) تعداد اعضای نمونه با در نظر گرفتن سطح خطای 5 درصد برابر با 150 نفر تعیین شده است. ابزار مورد استفاده پرسش­نامه بسته بوده که به منظور بررسی روابط بین متغیرها از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که «کیفیت محتوا» و «ادراک از گستردگی شبکه» با اثرگذاری بر«مفید بودن ادراک شده» به طور غیر مستقیم با ضریب اثر 28/0  و «ادراک از گستردگی شبکه» و «خود کامیابی رایانه» با اثرگذاری روی «ادراک از سهولت استفاده» به طور غیر مستقیم با ضریب اثر 20/0  روی پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی اثر می گذارد. همچنین فراگیران برخوردار از اعتماد به نفس در به کارگیری رایانه، به توانایی بیشتر خود در استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی برای دریافت مطالب آموزشی باور دارند و انتظارات بیشتری از توانایی­های خود برای استفاده از سیستم دارند. در نتیجه سیستم را به عنوان ابزار مفیدی در امر یادگیری تلقی می­نمایند و آن را می­پذیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering Effective Factors on Electronic Learning System Acceptance (ELS) According to Technology Acceptance Model (TAM)

نویسنده [English]

  • AmirHooshang Nazarpoori
Lorestan Uni
چکیده [English]

Electronic learning shows in general refer to methods that use electronic educational content This research have been done among university faculty of Lorestan Province which has familiarity with learning systems.. According to statistical society (unlimited) the size of the sample determines 150 people and with %5 significance level. Instrument used in this research was closed questionnaire and for determining the relations between variables, data by path analysis technique and correlation matrix has been used effects directly on usefulness of understanding with a coefficient of .28. Understanding of extended network and self-success of computer with effect on ease of understanding indirectly effect with a coefficient of .20 on electronic learning system acceptance.  Also Learners by greater confidence in using computers believe their ability to use e-learning system for education and perceptual the usefulness of system in E-learning and use it. As a result, they consider  system as a useful tool in learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Acceptance Model
  • Computer Self Efficacy
  • path analysis
  • Directs and Indirect Effects