فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته مدیریت،دانشگاه لرستان،لرستان،ایران

2 رشته مدیریت،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

10.22061/tej.2014.251

چکیده

یادگیری الکترونیکی به طور کلی به شیوه­هایی اشاره دارد که از مطالب آموزشی الکترونیک استفاده می­کند. این تحقیق با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه­های استان لرستان که با آموزش الکترونیکی و سیستم­های یادگیری الکترونیکی آشنایی داشته­اند انجام شده است.  با توجه به حجم جامعه آماری (جامعه آماری نامحدود) تعداد اعضای نمونه با در نظر گرفتن سطح خطای 5 درصد برابر با 150 نفر تعیین شده است. ابزار مورد استفاده پرسش­نامه بسته بوده که به منظور بررسی روابط بین متغیرها از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که «کیفیت محتوا» و «ادراک از گستردگی شبکه» با اثرگذاری بر«مفید بودن ادراک شده» به طور غیر مستقیم با ضریب اثر 28/0  و «ادراک از گستردگی شبکه» و «خود کامیابی رایانه» با اثرگذاری روی «ادراک از سهولت استفاده» به طور غیر مستقیم با ضریب اثر 20/0  روی پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی اثر می گذارد. همچنین فراگیران برخوردار از اعتماد به نفس در به کارگیری رایانه، به توانایی بیشتر خود در استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی برای دریافت مطالب آموزشی باور دارند و انتظارات بیشتری از توانایی­های خود برای استفاده از سیستم دارند. در نتیجه سیستم را به عنوان ابزار مفیدی در امر یادگیری تلقی می­نمایند و آن را می­پذیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Considering Effective Factors on Electronic Learning System Acceptance (ELS) According to Technology Acceptance Model (TAM)

نویسندگان [English]

  • A.H. Nazarpoori 1
  • G.A. Tabarsa 2

1 Department of Management, Lorestan University, Lorestan, Iran

2 Department of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Electronic learning shows in general refer to methods that use electronic educational content This research have been done among university faculty of Lorestan Province which has familiarity with learning systems.. According to statistical society (unlimited) the size of the sample determines 150 people and with %5 significance level. Instrument used in this research was closed questionnaire and for determining the relations between variables, data by path analysis technique and correlation matrix has been used effects directly on usefulness of understanding with a coefficient of .28. Understanding of extended network and self-success of computer with effect on ease of understanding indirectly effect with a coefficient of .20 on electronic learning system acceptance.  Also Learners by greater confidence in using computers believe their ability to use e-learning system for education and perceptual the usefulness of system in E-learning and use it. As a result, they consider  system as a useful tool in learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Acceptance Model
  • Computer Self Efficacy
  • path analysis
  • Directs and Indirect Effects

[1] Beheshti, Z. (1383), “ new methods in high education; TEHRAN:2th e-learning conference, P.86 [2] Davis, F.D. (1989), “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology”, MIS Quarterly, Vol. 13 No. 3, p. 19. [3] Longworth, N. and Davies, W.K. (1996), Lifelong Learning, Kogan Page, London. Luo, [4] McManus, T.F. (2000), “Individualizing instruction in a Web-based hypermedia learning environment: nonlinearity, advance organizers and self-regulated learners”, Journal of Interactive Learning Research, Vol. 11 No. 3, pp. 219-225. [5] Katz, M.L. and Shapiro, C. (1985), “Network externalities, competition, and compatibility”, American Economic Review, Vol. 75, pp. 224- 226. [6] Bandura, A. (1988b). Perceived self-efficacy: Exercise of control through self-belief. In J. P. Dauwalder, M. Perrez, & V. Hobi (Eds.), Annual series of European research in behavior therapy (Vol. 2, pp. 27-59. [7] Katerattanakul, P. and Siau, K. (1999) ‘Measuring information quality of web sites: development ofan instrument’, Proc. of the 20th International Conference on Information Systems (ICIS’99),Charlotte, North Carolina, USA, pp.279–285.