فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه ایالم،ایلام،ایران

10.22061/tej.2014.250

چکیده

استفاده از ابزار وب مبنا با هدف ایجاد فضایی مؤثر و پویا در امر آموزش به طور کلی و در آموزش زبان انگلیسی به طور خاص در حال گسترش است. علی­رغم گستره وسیع ابزارهای تحت وب موجود هنوز آن چنان که شایسته است، ابزارهای مفید و مناسب برای افزایش سطح زبانی فراگیران در حوزه آموزش زبان انگلیسی ارائه نشده است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر ابزار­های وب 2 در آموزش زبان انگلیسی در ایران انجام شده است. در این راستا در مطالعه حاضر تلاش شد تأثیر برخی از ابزارهای تحت وب از جمله وبلاگ­ها، ویکی­ها، سرویس­های ایمیل، شبکه­های اجتماعی، و پادکست­ها و وادکست­ها بر چهار مهارت اصلی زبانی– گفتاری، شنیداری، نوشتاری و خواندن و درک مطلب- مورد بررسی قرار گیرد. تحقیق در یکی از آموزشگاه­های شهر ایلام و با 71 زبان­آموز در سه مقطع ابتدایی، متوسط، و پیشرفته در دو گروه آزمایشی و کنترل صورت گرفت. زبان­آموزان گروه آزمایش، از طریق ابزارهای ذکر شده به مدت دو ماه تحت آموزش وب 2 قرار گرفتند. در گروه کنترل از شیوه­های آموزش متداول استفاده شد. نتایج به دست آمده تأثیر مثبت ابزارهای وب 2 را در سطوح متوسط و پیشرفته نشان می­دهد. به علاوه، بیشترین تأثیر به ترتیب در افزایش مهارت خواندن و درک مطلب، نوشتاری و شنیداری مشاهده شد. قابل ذکر است که تأثیر مورد نظر در سطوح ابتدایی چندان مشهود نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Efficacy of Web 2 Tools on Language Pedagogy in Iran

نویسندگان [English]

  • R. Khany
  • M, Boghayeri

Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

Using web 2.0 tools in education in general and language learning in particular for creating an active learning environment is getting momentum these days. With all these, however, and despite the wide range of available web 2 tools, these tools have not been used properly to improve language learning and teaching in the Iranian context.  Accordingly, this study investigates the efficacy of web 2 tools for language learning in the western city of Ilam, Iran. To this end, the effect of some web 2 tools, such as blogs, wikis, e-mail service, social networks, podcasts and Podcast’s on four different language- speaking, listening, writing, and reading comprehension was investigated. The study was conducted in a language institute in Ilam on 71 language learners who were assigned to elementary, intermediate, and advanced levels and were divided into experimental and control groups. Learners in the experimental group were taught English with web 2 tools for two months, while the control group was taught through the classical teaching methods currently used in the country. The results showed the effectiveness of applying web 2 tools on intermediate and advanced levels, while the elementary level did not show any significant progress. Regarding the skills, the tools examined were found to have more positive effect on reading, writing, and listening skills

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web 2
  • Tools
  • English Language Learning and Teaching
  • Language Skills

[1] Alexander B., Web 2.0: A new wave of innovation for teaching and learning? Educause Review, Vol. 41, No. 2, 2006, pp. 33-44 [2] Yang S.C. & Chen Y.J., Technology-enhanced language learning: A case study, Computers in Human Behavior, Vol.23, 2007, pp. 860–879 [3] Küfi E.Ö. & Özgür B., Web 2.0 in learning English: the student perspective, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 1, 2009, pp. 326–330. [4] Bran R., Do the Math: ESP + Web 2.0 = ESP 2.0!, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 1, 2009, pp. 2219–2523. [5] Pop A., The impact of the new technologies in foreign language instruction our experience, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 2, 2010, pp. 1185–1189. [6] Montero-Fleta B., & Perez-Sabater C., A research on blogging as a platform to enhance language skills, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 2, No. 2, 2010, pp. 773-777. [7] Amir Z. & Ismail K. & Hussin H., Blogs in Language Learning: Maximizing Students’ Collaborative Writing, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 18, 2011, pp. 537– 543. [8] Abdous M. & Facer B.R. & Yen C.J., Academic effectiveness of podcasting: A comparative study of integrated versus supplemental use of podcasting in second language classes, Computers & Education, Vol. 58, 2012, pp. 43– 52. [9] Thorne S.L. & Payne J.S., Evolutionary trajectories, Internet-mediated expressions, and language education, CALICO Journal, Vol. 22, No. 3, 2005, pp.397-37. [10] Chong E., Using blogging to enhance the initiation of students into academic research, Computers & Education, Vol. 55, 2010, pp. 798-807. [11] Grosseck G. & Holotescu, S., Microblogging multimedia-based teaching methods best practices with Cirip, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 2, 2010, pp.2151– 2155. [12] Ebner M. & Lienhardt C. & Rohs M. & Meyer I., Microblogs in Higher Education – A chance to facilitate informal and process-oriented learning?, Computers & Education, Vol. 5, No. 5, 2010, pp. 92–100. [13] Lomicka L. & Lord G., A tale of tweets: Analyzing microblogging among language learners, System, Vol. xx, 2012, pp. 1-16. [14] Lockyer L., & Patterson J., Integrating social networking technologies in education: A case study of a formal learning environment, 8th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Vol. 1, No. 5 July2008. [15] Conole G., & Culver J., The design of Cloudworks: Applying social networking practice to foster the exchange of learning and teaching ideas and designs, Journal of Computers & Education, Vol. 54, 2010, pp. 679–692. [16] Uzunboylu H. & Bicen H. & Cavus N., The efficient virtual learning environment: A case study of web 2.0 tools and Windows live spaces, Computers & Education, Vol. 56, 2011, pp. 720–726. [17] Omar H., Embi M. A., & Yunus M. M., Learners’ Use of Communication Strategies in an Online Discussion via Facebook, Procedia of Social and Behavioral Sciences, Vol. 64, 2012, pp. 535 – 544. [18] Beldarrain Y., Distance education trends: Integrating new technologies to foster student interaction and collaboration, Distance Education, Vol. 27, No. 2, 2006, pp. 139-153. [19] Parker K. and Chao J., Wiki as a Teaching Tool, Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, Vol. 3, 2007. بررسی تأثیر استفاده از ابزارهای تحت وب در ... نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد 9 ،شماره 2 ،زمستان 3191 339 [20] Gokcearslan S., & Ozcan S., Place of Wikis in Learning and Teaching Process, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 28, 2011, pp. 481 – 485. [21] Millea J., Green I. & Putland G., Emerging technologies: A framework for thinking, Canberra: education.au limited, 2005 [verified 7 Apr 2007] http://www.det.act.gov.au/publicat/pdf/emergin gtechnologies.pdf [22] Heilesen S. B., What is the academic efficacy of podcasting?, Computers & Education, Vol. 55, No. 3, 2010, pp. 1063–1068. [23] Gonglewski M., Meloni C., & Brant J., Using email in foreign language teaching: Rational and suggestions, The Internet TESL Journal, Vol. 7, No. 3, Retrieved February 28, 2010, from http://iteslj.org. [24] Motallebzadeh K., Integrating Emailing Tasks into EFL Reading Comprehension Classrooms, Journal of Language Teaching and Research, Vol. 2, No. 4, 2011, pp. 881-886. [25] Radzikowska M., Conversation by blog: Expanding personal technology into the academic community, 2004. http://www.ualberta.ca/COMSPACE/coneng/ht ml/papers/MRadzikows.