نقش تکنولوژی در یادگیری ریاضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تکنولوژی در یادگیری ریاضی از دو کلاس دانش آموزان دختر دوره پیش- دانشگاهی ریاضی و فیزیک شهر ترکمنچای، یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان کنترل انتخاب شدند. مبحث گراف کتاب ریاضیات گسسته به گروه آزمایش با استفاده از نرم افزار آموزشی نیوگراف که نوعی نرم افزار تعاملی پویا است، و به گروه کنترل بدون استفاده از این نرم افزار تدریس شد. در آغاز دوره آموزشی پیش آزمون و در پایان دوره پس آزمونی از هر دو گروه گرفته شد. نتایج استفاده از تحلیل کوواریانس یکطرفه نشان داد که در سطح معناداری 05/0 p<نمرات گروه آزمایش بهتر از گروه کنترل است. این پژوهش همچنین در صدد پاسخگویی به سؤالات زیر می باشد: در تدریس ریاضیات آیا کل آموزش باید با استفاده از تکنولوژی باشد، یا تکنولوژی با سایر روش های آموزشی تلفیق شود؟، چه راهکارهایی می توان درصورت عدم تکنولوژی برای تدریس بکار برد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Technology on the Mathematics Learning

نویسندگان [English]

  • E. Aminifar 1
  • B. Saleh Sedghpour 2
  • F. Valinejad 3
1 Srttu
2 Srttu
3 Srttu
چکیده [English]

To investigate the impact of technology on the mathematics learning, female students of two mathematics classes who studying at pre-university level in Torkamanchay, were selected as experimental and control group. Graph subject was taught to the experimental group by NEWGRAPH software (a kind of dynamic interactive software), and to the control group without it. At first a pre-test and after the teaching period, a post-test was given to both groups. Statistical analysis revealed the experimental group’s marks is better than the control group’s marks. This research is also about answering to questions, in teaching by technology, whether the total of teaching should be done by using technology, or must integrate with other teaching methods?, which patterns for teaching without technology could be deducted from this research?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • Educational Software’s
  • Mathematics Learning