فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،تهران،ایران

2 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،تهران،ایران

3 دانشکده علوم پایه،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،تهران،ایران

10.22061/tej.2011.234

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تکنولوژی در یادگیری ریاضی از دو کلاس دانش آموزان دختر دوره پیش- دانشگاهی ریاضی و فیزیک شهر ترکمنچای، یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان کنترل انتخاب شدند. مبحث گراف کتاب ریاضیات گسسته به گروه آزمایش با استفاده از نرم افزار آموزشی نیوگراف که نوعی نرم افزار تعاملی پویا است، و به گروه کنترل بدون استفاده از این نرم افزار تدریس شد. در آغاز دوره آموزشی پیش آزمون و در پایان دوره پس آزمونی از هر دو گروه گرفته شد. نتایج استفاده از تحلیل کوواریانس یکطرفه نشان داد که در سطح معناداری 05/0 p<نمرات گروه آزمایش بهتر از گروه کنترل است. این پژوهش همچنین در صدد پاسخگویی به سؤالات زیر می باشد: در تدریس ریاضیات آیا کل آموزش باید با استفاده از تکنولوژی باشد، یا تکنولوژی با سایر روش های آموزشی تلفیق شود؟، چه راهکارهایی می توان درصورت عدم تکنولوژی برای تدریس بکار برد؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Technology on the Mathematics Learning

نویسندگان [English]

  • E. Aminifar 1
  • B. Saleh Sedghpour 2
  • F. Valinejad 3

1 Faculty of Basic Sciences, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Faculty of Humanities, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

3 Faculty of Sciences, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

To investigate the impact of technology on the mathematics learning, female students of two mathematics classes who studying at pre-university level in Torkamanchay, were selected as experimental and control group. Graph subject was taught to the experimental group by NEWGRAPH software (a kind of dynamic interactive software), and to the control group without it. At first a pre-test and after the teaching period, a post-test was given to both groups. Statistical analysis revealed the experimental group’s marks is better than the control group’s marks. This research is also about answering to questions, in teaching by technology, whether the total of teaching should be done by using technology, or must integrate with other teaching methods?, which patterns for teaching without technology could be deducted from this research?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • Educational Software’s
  • Mathematics Learning

[1] Kimmins D., Technology in School Mathematics: A Course for Prospective Secondary School Mathematics Teachers, Department of Mathematical Sciences Middle Tennessee State University, 2005, pp.1-5. [2] Henry B., Current use of ICT in mathematics education, MScTL-08, 2008, pp.1-7. [3] Bos B., Virtual math objects with pedagogical, mathematical, and cognitive fidelity, Computers in Human Behavior, Vol.2009, No.25, 2009, pp. 521–528. [4] Valinejad F., Aminifar E. and Bakhshalizadeh S., The impact of the NEWGRAPH educational software on the conceptual perception of graph theory, Proceedings of International Conference on Science and Mathematics Education (CoSMEd), 2009, pp.280-287. [5] Serpil K., Cihan K.A., Sabri A., Ahmet I., the Role of visualization approach on student’s conceptual learning, Education Faculty, Atatürk University, Erzurum-Turkey, 2008, pp.1-6. [6] Goliath Group., Visualization for middle school students’ engagement in science learning, Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, Accessed 2/05/2009,2009. [7] Gilbert J.K., Visualization: Theory and Practice in Science Education, Springer Science and Business Media B.V., 2008. [8] Soto C.A. and Osorio V.L., Prototypes and Learning of Geometry, A Reflection on its Pertinence and its Causes, Center for Research and Advanced Studies (CINVESTAV) of the IPN (National Polytechnic Institute), 2008, pp. 1-5. [9] Brating K., Studies in the Conceptual Development of Mathematical Analysis, Doctoral dissertation, Department of Mathematics, Uppsala University, 2009. [10] Quinlan J.E., Profiles of Software Utilization by University Mathematics Faculty, Doctoral dissertation, The Ohio State University, 2007. [11] Goliath Group., Global Feedback in Active Math, (Adaptive Learning Environment for Mathematics),Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, Accessed 2/05/2009, 2009. [12] Gyongyosi E., Continuing Education for Mathematics Teachers of Secondary Education to Use Computers More Effectively and to Improve Education, University of Debrecen, Hungary, 2008, pp.1-5. [13] Schoenfeld A.H., Mathematical problem solving, School of Education, Department of mathematics, University of California, Berkeley, California, Academic Press, INC, 1985. [14] Ding N., Visualizing the Sequential Process of Knowledge Elaboration in Computer-Supported Collaborative Problem Solving, Computers & Education, Vol.2009, No.52, 2009, pp.509–519. [11 [دالور علی، مبانی نظری وعملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، انتشارات رشد، 1391. [10 [پولیا جورج، چگونه مسأله حل کنیم، ترجمه احمد آرام، تهران، انتشارات کیهان، 1311. [17] Huang C.J., Chen H.X. and Chen C.H., Developing argumentation processing agents for computer-supported collaborative learning, 2009.