فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران،ایران

چکیده

استادان­ و کارشناسان آموزش زبان انگلیسی براین ­باورند­که شبکه­سازی واژگانی به بهبود دانش واژگانی و دستوری زبان آموزان خارجی کمک می­کند که این به نوبه­ خود سبب تقویت مهارت­های تولیدی (گفتاری و نوشتاری) آن­ها خواهد شد. این ­تحقیق از طریق «طرح پیش آزمون- پس آزمون گروه گواه»1 اجرا شده است. یک­آزمون دو بار (در ابتدای اجرای طرح برای سنجش رفتار ورودی و در پایان برای برآورد اثر روش آموزش) در دو گروه گواه و آزمایشی اجرا شد. آزمون تی­مستقل روی « نمرات افزوده»2 نشان­داد که تفاوت بین دو گروه معنی­دار نیست. البتّه چون مشاهدات حاکی از آن بود که دانش­آموزان­ گروه آزمایشی فعال­تر بودند، شاید ­بتوان ادعا کرد که شبکه­سازی واژگانی به زبان­آموزان کمک می­کند تا بیاموزند چگونه مطالب را در ذهنشان سامان دهند. علاوه بر این، با بالا بردن اعتماد به نفس دانش­­آموزان منجر به مشارکت بیشتر آن­ها در فعالیت­های کلاسی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Word-Mapping Technique on Iranian High-school Students' Speaking Ability

نویسندگان [English]

  • R. Nejati
  • Z. Nabiloo

Department of English Language, Faculty of Humanities, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

English professors and educators believe that word-mapping technique can improve foreign language learners’ vocabulary and grammar. Those, in turn, enhance the learners’ productive skills, i.e., speaking and writing. The present study, through the pre-test post-test control group design, attempted to examine the effect of word - mapping technique on oral production. To achieve the purpose of the study, one test was given to both experimental and control groups twice, at the start of the study to assess the entry behavior of the participants and at the end of the study to assess the effect of the treatment. The analysis of the gain scores, via independent samples t-test, revealed that there was no significant impact of using word –mapping technique on the learners’ oral production. However, since the experimental group members exhibited more enthusiastic participation during the treatment, it would not be strange to claim that word-mapping helps the learners organize the materials in their minds. Thus, it may promote the learners’ self-confidence thereby motivate them for active class participation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brainstorming
  • Word-Mapping
  • Speaking
  • Beginning Learners

[1] Chaney A.L. and Burk T.L., Teaching oral communication in grades K-8, Boston: Allyn & Bacon, 1994. [2] Brown H.D., Teaching by Principles: An interactive approach to language pedagogy, Longman, 2001. [3]-The Writing Process /www.thmsadaqagroup.org/Lesson Brainstorming Clustering.Pdf. [4] Houston H., Enhancing English learning through brainstorming, Available at: http://203.68.184.6:8080/dspace/bitstream/9876 54321/867/1/Enhancing English Learning through Brainstorming, 2009. [5] Smith M., Brainstorming - The path to truely innovative ideas!, Available at: http://elsmar.com., 2004. [6] Hayes J.R., The complete problem solver, Hillsdale N.J., Lawrence Erlbaum Associates, Available at: www. What is brainstorming My English Pages.htm., 1989. [7] Rhalmi M., Brainstorming in EFL and ESL Classes, Available at: www.brainstormingmyenglishpages.com, 2006. [8] Brown H.D., Principles of Language Learning and Teaching, (4th Ed.) New York, Longman (Formerly New Jersey: Prentice Hall), 2000. [9] McCoy R.I., Means to Overcome the Anxieties of Second Language Learners, Foreign Language Annals, Vol.12, No.3, 1976, pp.185-189 [10] Rubin J., What the "Good Language Learner" Can Teach Us, TESOL Quarterly, Vol.9, No.1, 1975, pp.41-51. [11] Isaksen S. and Gaulin J., A reexamination of brainstorming research: Implications for research and practice, Gifted Child Quarterly, Vol.49, No.4, 2005, pp.315-329. رضا نجاتی و همکار 66 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال ششم، جلد 6 ،شماره 1 ،پاییز 1109 [12] Henningsen D.D., Cruz M.G. and Miller M.L., Role of social loafing in predeliberation decision making, Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, Vol.4, 2000, pp.168–175. [13] Cullen B., Brainstorming before speaking tasks, The Internet TESL Journal, Baily, in: Kathleen M. and Savage L., (Eds.), new ways of Teaching Speaking, Vol.4, No.7, 1998. [14] Richards J.C., the Language Teaching Matrix, Cambridge University Press, 1990. [15] Farhady H., Jafarpour A. and Birjandy P., Testing language skills from theory to practice, Tehran, SAMT, 1995. [16] Hatch E. and Farhady H., Research design and statistics for applied linguistics, Tehran, Rahnama Publications, 1981. [17] William M. and Burden R., Psychology for language teachers: a social constructive approach, Cambridge University Press, 1997. [18] Kerr N.L. and Bruun S.E., Dispensability of member effort and group motivation losses: Freerider effects, Journal of Personality and Social Psychology, Vol.44, 1983, pp.78–94. [19] McLaughlin B., Theories of second- language learning, Edward Arnold, London, 1987. [20] Anderson L.W. and Krathworhl D.R., A taxonomy for learning, teaching, and assessing, New York, Longman, 2001.