فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش چندرسانه‌ای و سخنرانی بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی    دانش­آموزان مراکز آموزش از راه دور شهر تهران در درس عربی (2) بوده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت، موضوع، اهداف و فرضیه­های ‌آن از نوع کاربردی است و در زمره طرح­های آزمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه دوم رشته علوم انسانی مراکز آموزش از راه دور شهر تهران که در سال تحصیلی 89-1388 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌دادند. جهت انتخاب نمونه‌های مورد نظر، از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده است. حجم نمونه جمعاً 30 نفر بود که به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره تقسیم شدند، سپس یک گروه با روش آموزش چندرسانه‌ای و گروه دیگر با روش آموزش سخنرانی آموزش دیدند. انگیزش پیشرفت تحصیلی به واسطه آزمون ورلند و خودتنظیمی یادگیرندگان از طریق آزمون راهبردهای خودتنظیمی پیتنریچ و دی گروت(1990) مورد اندازه گیری قرار گرفتند. با انجام پیش آزمون مشخص شد که بین دو گروه آزمایش(1) و (2)؛ در میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی و خود تنظیمی درس عربی (2) تفاوت معنی­داری وجود ندارد. داده‌های حاصله از این 2 آزمون با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس به کمک نرم­افزار اس پی اس اس 18 و اکسل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داده است، بین انگیزش پیشرفت تحصیلی این دو گروه تفاوت معنی­داری وجود ندارد. همچنین در زمینه خودتنظیمی، نتایج حاکی از آن بود که بین دو گروه، در خرده مقیاس‌های اضطراب امتحان، خودکارامدی و جهت­گیری هدف، تفاوت معنی­داری بین دو گروه وجود دارد و در سایر خرده مقیاس­ها تفاوت معناداری مشاهده نشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Lecturing and Multimedia Education Methods on Achievement Motivation and Self-Regulation Arabic Cource (2) Students of Distance Education Centers in Tehran

نویسنده [English]

  • S. Mosa ramezani

University of Allameh Tabatabai

چکیده [English]

The aim of this research was to determine the effect of teaching method (lecture and multimedia) on the level of achievement motivation and self-regulation students of distance education centers in Tehran Arabic cource (2). All statistical community to second grade students of humanities degree distance learning centers in Tehran and in the academic year studying 1388-89 were comprised. To select samples randomly from the multi-stage cluster is used. Total sample size of "30 was randomly divided into 15 groups, then a group of multimedia teaching method and the other group received training in methods of training lecture. Academic achievement motivation and self-regulation through varlland test learners through tests self-regulation strategies and pintrich &degroate (1990) were measured. pretest has shown not  significant difference between the two groups (a) and (2) the level of achievement motivation and self-regulation of Arabic cource (2). Data obtained from these two tests using covariance analysis to help software and Excell SPSS18 were analyzed. The results have shown, achievement motivation between these two groups there is no significant difference. After observed no differences between two groups of academic achievement motivation, internal and external motivation of two groups using independent t tests were calculated and analyzed. Our results showed no difference in academic achievement motivation among internal and external groups the subjects. The self-regulation in the field, the results had suggested that the two groups in their regulatory subscales except anxiety, and efficiency and goal orientation, there is no significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multimedia Approach
  • Lecturing
  • Achievement Motivation
  • Self-Regulation
  • Distance Learning Centers