آموزش نظری و تجربی جداسازی خطاهای غیرخطی در سامانه‌های اندازه‌گیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک،

2 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

یکی از مباحث پیچیده در ساختارهای تداخل­سنج هتروداین و هموداین و نیز روش آموزش آن، نحوه تشخیص تعداد دوره­های سیگنال خطا در یک جابه­جایی کامل است. با در نظر گرفتن نوع و تعداد عوامل تأثیرگذار بر خطاهای سامانه مورد نظر، ممکن است به ازای یک جابه­جایی کامل، چند دوره مختلف در سیگنال خطا به­وجود آید. در محیط آزمایشگاه، کلیه عوامل تأثیرگذار بر خطا وجود داشته و جداسازی آن­ها از هم امکان­پذیر نیست؛ از این­رو، به منظور ایجاد درک مناسب برای کاربر، لازم است به صورت منفرد و سپس ترکیبی از عوامل ایجاد کننده خطا، دوره تناوب خطا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از سوی دیگر، ایجاد چیدمان مناسب از تداخل­سنجی هتروداین در محیط آزمایشگاه نیاز به آموزش عملی مدرس محور خواهد داشت تا بتوان دوره­های مختلف ایجاد خطا را در آن بررسی کرد. در این مقاله با تشریح ساختارهای عملی ذکرشده، به نحوه آموزش در مشاهده خطای غیرخطی خواهیم پرداخت. این آموزش بر پایه محاسبات نظری و سپس مشاهدات عملی به صورت مدرس محور خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on skills engineers require to have for engineering training programs using Kats’ skill model

نویسندگان [English]

  • S. Olyaee 1
  • S. Hamedi 2
1 SRTTU
2 K.N.Toosi Uni. of Technology
چکیده [English]

Surveying and identifying objectives are the first step to be taken in engineering educational programming, so that if carried out properly, a more objective basis for correlating educations with organizational needs will be achievable. In this article it is aimed to that using comparative- surveying methods find out training needs of engineers in Iran electronic industries company regarding technical, human and perceptional skills. Statistic society in this research is comprised of all engineers under training course between 2005 to 2009. Since, it is not feasible to focus on all individuals, 150 people were adopted randomly and asked to fill out a questionnaire. One hundred and ten questionnaires were returned. The questionnaire includes 30 questions, which are at 92% level of validity based on Chronbach’s Alpha, that is the questionnaire has good stability. An information analysis was performed through comparative and deductive methods. Findings of the study illustrates that majority of engineers need more technical and perceptional training.  In addition, our analyses showed that there is no meaningful relation between type degree, work experiences and authorities of engineers and required skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training need assessment
  • Skill training
  • Engineering Training
  • Kats’ skill model