بررسی مهارت های مورد نیاز مهندسان در برنامه های آموزش مهندسی با استفاده از مدل مهارتی کاتز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

شرکت صاایران

چکیده

بررسی و شناخت نیازها، اولین گام در برنامه­ریزی آموزش­های مهندسی محسوب می گردد که اگر به درستی انجام شود، مبنای عینی­تری برای تطابق آموزش­ها با نیازهای سازمان فراهم می­آورد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی نیازهای آموزشی مهندسان شرکت صنایع الکترونیک ایران به مهارت­های فنی، انسانی و ادراکی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، شامل کلیه مهندسانی است که از سال 1384 تا سال 1388 تحت پوشش آموزش­های مهندسی قرار داشته­اند. از آن جا که مطالعه تمام افراد جامعه ممکن نبود، با روش نمونه گیری تصادفی ساده 150 نفر از آنها انتخاب و پرسش­نامه­های تهیه شده در اختیار آنان قرار گرفت که از این تعداد 110 نفر به پرسش نامه­ها پاسخ داده­اند. پرسش­نامه متشکل از 30 سؤال بسته پاسخ می­باشد که اعتبار آن از طریق محاسبه ضریب «آلفای کرونباخ» 92% برآورد شده است که نشان می­دهد از پایایی مناسبی برخوردار بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش­های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که اغلب مهندسان به یادگیری مهارت­های فنی و سپس مهارت­های ادراکی و انسانی اهمیت بیشتری می­دهند. بر اساس تحلیل­های انجام شده، مشخص گردید که بین نوع تحصیلات و مقاطع تحصیلی، میزان سوابق کاری و شغل در اختیار مهندسان با نیازهای مهارتی آنها رابطه معنی­داری وجود ندارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Skills Engineers Require to Have For Engineering Training Programs Using Kats’ Skill Model

نویسنده [English]

  • S. Hadavand
Educational Administration,Education head Sa Iran
چکیده [English]

Surveying and identifying objectives are the first step to be taken in engineering educational programming, so that if carried out properly, a more objective basis for correlating educations with organizational needs will be achievable. In this article it is aimed to that using comparative- surveying methods find out training needs of engineers in Iran electronic industries company regarding technical, human and perceptional skills. Statistic society in this research is comprised of all engineers under training course between 2005 to 2009. Since, it is not feasible to focus on all individuals, 150 people were adopted randomly and asked to fill out a questionnaire. One hundred and ten questionnaires were returned. The questionnaire includes 30 questions, which are at 92% level of validity based on Chronbach’s Alpha that is the questionnaire has good stability. An information analysis was performed through comparative and deductive methods. Findings of the study illustrates that majority of engineers need more technical and perceptional training.  In addition, our analyses showed that there is no meaningful relation between type degree, work experiences and authorities of engineers and required skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training need assessment
  • Skill training
  • Engineering Training
  • Kats’ skill model