فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده زبان های خارجی، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

10.22061/tej.2011.216

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش پیامک، به عنوان مؤلفه عمده‌ و برجسته فناوری‌ ارتباطات سیار، برحوزه آموزش زبان انگلیسی به دانش‌آموزان مقطع متوسطه انجام پذیرفت. بدین منظور 60  نفر از دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه رشته ریاضی فیزیک با مهارت زبان انگلیسی در سطح مقدماتی انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند تا گروه اول به شیوه سنتی و گروه دوم به روش ترکیبی (ترکیبی از روش سنتی و آموزش به کمک فناوری نوین ارتباطات سیار)  100 واژه‌ای را که از کتاب زبان انگلیسی این مقطع و براساس آزمون سنجش سطح واژگان برای آموزش طی 10 جلسه آموزشی انتخاب شده بود فرا گیرند. همچنین به منظور بررسی تأثیر پیوست‌های نوشتاری در یادگیری، واژگان به دو شکل بدون پیوست و همراه با پیوست نوشتاری در قالب پیامک به دانش‌آموزان گروه دوم ارائه شدند. در پایان هرجلسه به منظور ارزیابی دانش‌آموزان، آزمون‌های تشخیصی و یاد‌آوری از آنان به عمل می‌آمد. نتایج حاصل از عملکرد   دانش­آموزان در این آزمون‌ها از تأثیر معنادار فناوری‌ ارتباطات سیار و پیوست‌های نوشتاری بر توانایی دانش‌آموزان در فرایند یادگیری واژگان زبان انگلیسی حکایت داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Using Mobile Technology on Teaching and Learning English Vocabularies

نویسندگان [English]

  • S. Khazaie
  • H. Vahid Dastjerdi
  • M.R. Talebinezhad

Faculty of Foreign Languages, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The present study was intended to investigate the effectiveness of using Short Message Service (SMS) in blended way of teaching English vocabulary items to Iranian high school students. Moreover, it aimed to understand whether or not using verbal annotation with new vocabulary items affect on students' learning process. To those ends, 60 Iranian high school juniors were divided to two groups to learn 100 vocabulary items in an educational year. To prevent the inclusion of word items that students already knew English vocabulary level test was conducted. Then, they were taught English vocabulary items in 10 sessions in the two modes of presentation. That is, the first group (hereafter G1) was taught the vocabulary items traditionally and the other group (hereafter G2) was taught vocabulary items, with and without annotation, using the blended way of teaching. At the end of each session, they took part in English Vocabulary Recognition and Recall (EVRR) tests under the same conditions. Based on their scores on EVRR tests and statistical analysis of the results it was revealed that compared with traditional method of language teaching there is a significant relationship between using mobile technology and Students' vocabulary learning abilities especially with incorporation of verbal annotation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blended Way of Teaching
  • English Vocabulary Recognition and Recall Tests
  • Traditional Method of Teaching
  • Vocabulary Learning

]1 ]اولین کنفرانس زبان انگلیسی در همدان، سر مقاله فرهنگی روزنامه رسالت، شماره 2024 ، 1331. [2] Chen CH.M., & Hsu SH.H., Personalized mobile learning system for supportive effective English learning, Educational Technology and Society, Vol.11, No.3, 2008, pp.153-180. ]3 ]پیشبینی در آمد 316 میلیارد دالری پیامک در سال 2932 ،سر مقاله هفتهنامه عصر ارتباط، 1332. [4] Brown T., towards a model for m-learning in Africa, International Journal on M-Learning, Vol.4, No.3, 2005, pp.299-315. [5] Johnson K., Mchugo C. and Hall T., Mobile Learning: Cell-phones and PDAs for education, Proceedings of the International Conference on Computers in Education (ICCE'02), 2006. نقش فناوری ارتباطات سیار در ... نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال ششم، جلد 6 ،شماره 2 ،زمستان 3109 933 [6] Stead G., Sharpe B., Anderson P. and Philpott M., Emerging Technology for Learning, Coventry, UK, Becta, 2006. [7] Kennedy C. and Levy M., Using SMS to support beginners' language learning, Recall, Vol.20, No.3, 2008, pp.315-330. [8] Shih E.Y. and Mills D., Setting the new standard with mobile computing in online learning, International Review of Research in Open and Distance Learning, Vol.8, 2007, pp.1-16. [9] Hoppe H.U., Joiner R., Milrad M. and Shrples M., Guest editorial: wireless and mobile technology in education, Journal of Computer Assisted Learning, Vol.19, 2003, pp.255-259. [10] Schmitt N., an Introduction to Applied Linguistics, Oxford University Press, 2002. [11] Coe N., Fowler W.S., Nelson English Language Tests, London: Butler and Tanner Ltd, 1976. [12] Li C., SMS-based vocabulary learning for ESL students, an unpublished dissertation submitted to Auckland University of Technology, School of Computing and Mathematical Sciences, 2009. ]13 ]سرمد زهره، بازرگان عباس، و حجازی الهه، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران، نشر آگه، 1300. ]14 ]زاهدی عباس و سهرابی حمید، واژگان انگلیسی کنکور، تهران، انتشارات بین المللی گاج، 1332. [15] Nation P. and Waring R., Vocabulary size, text coverage, and word list, Retrieved March 27, 2010, Available at :http://www.fltr.ucl.ac.be. /fltr/GERM/ETAN/bibs/vocab/cup.html., 1997. ]10 ]خلیلی شورینی سیاوش، روشهای تحقیق در علوم انسانی، تهران، یادواره کتاب، چاپ اول، 1301 ، صفحههای319الی314. [17] Jones L., Testing L2 vocabulary recognition and recall, Learning and Technology, Vol.8, No.3, 2004, pp.122-143. ]13 ]دالور علی، روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، دانشگاه پیام نور، 1330. [19] Montgomery D.C., Design and analysis of the experiments, NY, John Wiley & Sons, 1991. [20] Paivio A., Mental representations: A dual coding approach, Oxford University Press, 1986. [21] Richards J.C. and Schmidt R., Dictionary of language and applied linguistics (3rded.), England: A Pearson Education Book, 2002. [22] Cousins L.P. Recognition vs. recall. Always Learning, Available at: http://www.blogs. psychocentral.com/always-learning., 2010.