فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند،ایران

2 برنامه‏ ریزی درسی، دانشگاه بیرجند،ایران

10.22061/tej.2011.215

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی بهره‏گیری معلمان علوم مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر بیرجند در سال 1389 از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس طبقه‏بندی یونسکو (سطوح ظهور کننده، کاربردی، ادغامی و تحولی) انجام شده است. این پژوهش از نظر روش، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه پژوهش 217 نفر دبیران علوم (شامل رشته‏های زیست، شیمی، فیزیک و زمین‏شناسی) بوده و گروه نمونه 175 نفر را شامل شد که به شیوه طبقه‏ای با نسبت‏های یکسان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‏نامه‏ محقق ساخته مبتنی بر طبقه بندی یونسکو جمع آوری شد. اعتبار پرسش‏نامه توسط هشت نفر از اساتید علوم تربیتی که به‏ طور تخصصی در حوزه فناوری‏اطلاعات و ارتباطات فعالیت دارند، مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار 80/0 به‏دست آمد. داده‏ها با روش خی‏دو تحلیل شدند. یافته‏ها در زمینه سطح کاربرد فناوری‏اطلاعات و ارتباطات توسط معلمان نشان داد بیشترین فراوانی مربوط به سطح کاربردی و کمترین فراوانی مربوط به سطح تحولی می‏باشد. همچنین یافته‏ها نشان می‏دهد بیشتر معلمان مورد مطالعه (5/53%) اظهار داشته‏اند که به ندرت (هفتگی) از ابزارها استفاده می‏کنند و 5/10% معلمان اعلام کرده‏اند که در بسیاری موارد از ابزارها استفاده می‏نمایند. این امر نشان دهنده میزان پایین کاربرد این ابزارها توسط معلمان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Level and Amount of Information and Communication Technology (ICT) Used by Science Teachers of Middle and High Schools in Birjand based on the UNESCO Classification

نویسندگان [English]

  • M. Ayati 1
  • M. Rostami 2

1 Faculty of Educational Sciences and Psychology, Birjand University, Iran

2 Curriculum Planning, Birjand University, Iran

چکیده [English]

The aim of this paper is to study how guidance and secondary teachers of Birjand take advantage of information and communication technology according to UNESCO’s classification (emerging, applying, infusing, transforming levels). The methodology used is descriptive – survey research. The research population was 217 science teachers in the fields of (biology, chemistry, physics, and geology), and the sample group included 175 teachers. The instrument was a researcher-made questionnaire based on UNESCO’s classification. The questionnaire’s validity was confirmed by 8 educational science professors who are specialized and engaged in field of information and communication technology, and the instrument’s reliability was obtained as 0.80. The data were analyzed using KH2 method. The results of using information and communication technology by teachers show that the maximum redundancy was related to applying level and the minimum redundancy to the transforming level. The results also show that most substitute teachers (53.5%) claimed that they rarely use the instruments (once in a week), and 10.5% of the teachers claimed that they use the instruments in most cases which indicates that such instruments are rarely used by the teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communication technology
  • Science Teachers
  • Level of IT Application
  • UNESCO

[1] Crumpacker N., Faculty pedagogical approach, skill, and motivation in today’s distance education milieu, Eric Document Reproduction service, 2003. [2] Baggot L., macfarlance A. and brawn R., Knowledge transformation trough ICT in science education, British journal of education technology, 2003, pp.183-199. ]8 ]عطاران محمد، فناوری اطالعات بستر اصالحات در آموزش و پرورش، تهران، مؤسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند، 3131. [4] Yildrim s., Effects of an educational computing course on pre service and in service teachers: a discussion and analysis of attitudes and use, Journal of research on computing in education, 2000, p.40. ]1 ]یادگار زاده غالمرضا ، فناوری اطالعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت نمونه نروژ، مجله رشد تکنولوژی آموزشی، شماره 1834،370 ،صفحههای 42 الی44. [6] Kelly M.G. And McAnear A., National educational technology standards for teachers, preparing teachers to use technology, International Society for technology in Education, 2002. [7] Resta p., Information and communication technologies in teacher education, division of higher education, Paris, UNESCO, 2002. ]3 ]آیتی محسن، نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامههای درسی تربیت معلم و ارائه یک الگوی راهنما جهت تدوین برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات، پایاننامه ارشد علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1831. ]1 ]قورچیان نادرعلی، فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، تهران، انتشارات فراشناختی اندیشه 1832. ]18 ]شهباز سوزان، زمانی عشرت و نصراصفهانی احمدرضا، بررسی میزان دسترسی دبیران و بهرهگیری آنان از فناوری اطالعات در مدارس متوسطه شهر اصفهان، فصلنامه علوم و فناوری اطالعات، 1836 ،صفحههای 21 الی 15. [11] Hakaraineh K., Muukheh H., Poneh L. and Lehtinen E., Teachers information and communication technology (ICT) skills and practices of using ict, Journal of technology and teacher Education, Vol.2, 2001, pp.184–197. [12] Lee k.J., conducted a study entitled the faculty utilization and perceptions regarding computer technology Mississippi state university dissertation, 1998. [13] Sangra A., Gonzalez S., The role of information and communication Technology in improving teaching and learning processes in primary and secondary school. 2010.