میزان رعایت ویژگی‌های فنی و اصول ارزشیابی در تدوین و طراحی دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از نگارش این مقاله بررسی میزان تحقق ویژگی‌های فنی و اصول ارزشیابی دوره  در تدوین و طراحی دروس و دوره‌های مجازی در دانشگاه‌های ایران، از دیدگاه دانشجویان است. معیارهای تدوین و طراحی دروس و دوره‌های مجازی در پنج مقوله بررسی شده که به دلیل گستردگی مطالب در این مقاله فقط دو مقوله مذکور در عنوان مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های فنی و مهندسی و علوم انسانی در دانشگاه‌های شیراز و خواجه نصیر در سال تحصیلی 87-86 بوده است. برای جمع آوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته بکار رفته است. نتایج تحقیق نشان داد که T مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح (p≤0/05) بزرگتر بوده است؛ به عبارت دیگر، تمام میانگین‌ها در هر دو حیطه بالاتر از معیار مشخص شده (3) قرار داشت. میانگین به‌دست آمده در حیطه ویژگی‌های فنی دوره 58/3 و در حیطه اصول ارزشیابی دوره 02/3 بوده است. بنابراین، با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان گفت که از نظر دانشجویان رعایت ویژگی‌های فنی دوره در طراحی دروس و دوره های مجازی بیش از حد متوسط و توجه به اصول ارزشیابی دوره در حد متوسط مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mount of realization of technical characterization and the assessment of course in developing and designing virtual courses of universities

نویسندگان [English]

  • Z. Sharifi
  • A. Nasr
  • A. Monajemi
Esfahan Uni.
چکیده [English]

The purpose of this study was investigate the amount of realization of technical characterization and the assessment of course in developing and designing virtual courses of Iranian universities from the view points of students. Developing and designing virtual courses of criteria was five domain, and because of there are a lot of subjects in this article so, only above categories have been considered.
In this study, descriptive-measurable method has been used. Statistical population of the study who were studying graduate and undergraduate students in the courses of engineering and human science who were selected of Shiraz and Khajenasir universities in the colligate year of 1386-87. For gathering the data, were used: quantitative method (researcher-made questionnaire).
The questionnaire results identified that, in two research domain (technical characterization, and the assessment of course) The T which was seen was larger than the critical level of table (p≤0.05). In general, the all of the means, was higher than value means (3) (the mean of technical characterization domain 3/58, and the mean of assessment of course domain 3/02). Therefore, in relation to the results of this research as viewed by students, characteristics that mentioned above must pay attention higher average level. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Course
  • University
  • Course Assessment