فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

2 دانشکده علوم انسانی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

3 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

10.22061/tej.2012.208

چکیده

هدف از نگارش این مقاله بررسی میزان تحقق ویژگی‌های فنی و اصول ارزشیابی دوره  در تدوین و طراحی دروس و دوره‌های مجازی در دانشگاه‌های ایران، از دیدگاه دانشجویان است. معیارهای تدوین و طراحی دروس و دوره‌های مجازی در پنج مقوله بررسی شده که به دلیل گستردگی مطالب در این مقاله فقط دو مقوله مذکور در عنوان مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های فنی و مهندسی و علوم انسانی در دانشگاه‌های شیراز و خواجه نصیر در سال تحصیلی 87-86 بوده است. برای جمع آوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته بکار رفته است. نتایج تحقیق نشان داد که T مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح (p≤0/05) بزرگتر بوده است؛ به عبارت دیگر، تمام میانگین‌ها در هر دو حیطه بالاتر از معیار مشخص شده (3) قرار داشت. میانگین به‌دست آمده در حیطه ویژگی‌های فنی دوره 58/3 و در حیطه اصول ارزشیابی دوره 02/3 بوده است. بنابراین، با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان گفت که از نظر دانشجویان رعایت ویژگی‌های فنی دوره در طراحی دروس و دوره های مجازی بیش از حد متوسط و توجه به اصول ارزشیابی دوره در حد متوسط مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The mount of realization of technical characterization and the assessment of course in developing and designing virtual courses of universities

نویسندگان [English]

  • Z. Sharifi 1
  • A. Nasr 2
  • A. Monajemi 3

1 Educational Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Faculty of Humanities and Educational Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Faculty of Computer Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was investigate the amount of realization of technical characterization and the assessment of course in developing and designing virtual courses of Iranian universities from the view points of students. Developing and designing virtual courses of criteria was five domain, and because of there are a lot of subjects in this article so, only above categories have been considered.
In this study, descriptive-measurable method has been used. Statistical population of the study who were studying graduate and undergraduate students in the courses of engineering and human science who were selected of Shiraz and Khajenasir universities in the colligate year of 1386-87. For gathering the data, were used: quantitative method (researcher-made questionnaire).
The questionnaire results identified that, in two research domain (technical characterization, and the assessment of course) The T which was seen was larger than the critical level of table (p≤0.05). In general, the all of the means, was higher than value means (3) (the mean of technical characterization domain 3/58, and the mean of assessment of course domain 3/02). Therefore, in relation to the results of this research as viewed by students, characteristics that mentioned above must pay attention higher average level. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Course
  • University
  • Course Assessment

[1] Yanngan M. and et al., Implementation of information technology in an elementary school classroom: a Hong Kong case study childhood education, Vol.79, No.5, 2003. [2] Cruz L., C. 21 century education: Just in time learning, Available at: http://www.google.com /, 2004. ]3 ]نصیری علیرضا، مدیریت دانشگاههای مجازی و مراکز آموزش الکترونیکی، دانشگاه تهران، 1373. [4] Data A. and Ottman T., towards a virtual university, Germany University, 2004. [5] Russell T., The no significant difference phenomenon, The Journal of the quality review of distance education, Vol.6, No.3, Available at: http://www.ingentconnect.com, 1999. ]8 ]اندرسون تری و الومی فتی، یادگیری الکترونیکی از تئوری تا عمل، ترجمه: زمانی عشرت و عظیمی سید امین، چاپ اول، تهران، مؤسسه توسعه فناوری اطالعات آموزشی مدارس هوشمند، 1378. زهرا شریفی و همکاران 226 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال ششم، جلد 6 ،شماره 3 ،بهار 3313 [7] Gladieux L. and Swail W., The virtual university and educational opportunity, Available at: http://www.educationalpolicy.org, 2004. ]1 ]جعفری پریوش، آراسته حمیدرضا و نادر قلی قورچیان، دایره المعارف آموزش عالی، جلد اول، 1373. [9] Hawkes M., Evaluating school-based distance education programs: some thoughts about methods, NASSP Bulletin: Journal for Middle and High School Leaders, Vol.80, 1996, p.582. [10] Roggett M. and Latham P., Virtual course design for educators and trainers, prepared for the office of learning technologies, Available at: http://www.proquest.com, 2003. [11] Howell L. and Lindsay K., Reevaluation course completion in distance education, The Journal of the Quality Review of Distance Education, Available at: http://www.ingentconnect.com, Vol.5, No.4, 2004. [12] Patalong S., Using the virtual learning environment WebCT to enhance information skills teaching at Coventry University, The Journal of Library Review, Vol.52, No.3, 2003. [13] Mensch S. and Azad A., Online course design tools: enhancing the virtual classroom, accepted in IABR & TLC Conference proceedings, 2008. [14] Suwardy T. and et al., Integrating a virtual learning environment into an introductory accounting course: determinants of student motivation, Accounting Education, Available at: http://www.ingentaconnect.com, Vol.12, No.1, 2003. [15] Evans CH. and Fan J.F., Lifelong learning through the virtual university, Journal of Campus Wide Information Systems, Available at: http://www.emraldinsight.com, 2002. [16] Pelgrum W.J., Obstacles to the integration of ICT in education, Available at: http:// www.ingentconnect.com, 2001.