فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شیراز

10.22061/tej.2012.199

چکیده

در ارائه رویکردها و مدل‌ها برای آموزش مهندسی علاوه بر دانش فنی (علم مهندسی) بر آموزش مهارت‌ها و نگرش‌ها (عمل مهندسی) نیز تأکید ویژه‌ای شده است؛ از این‌ رو، تعیین هدف‌های آموزش مهندسی با توجه به دانش، مهارت‌ها و نگرش‌های مورد نیاز مهندسان، مبنای بسیاری از مطالعات در قرن حاضر قرار گرفته است. هدف این مقاله، تعیین هدف‌های آموزش مهندسی براساس تحلیل محتوای مستندات مطرح در سطح جهانی است. جامعه مورد مطالعه تحقیق شامل مستندات در زمینه هدف‌های آموزش مهندسی بود که 8 مستند به عنوان نمونه هدفمند و موارد مطلوب برای تحلیل انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش فیش، چک لیست و فرم‌های محقق ساخته بوده است و برای تحلیل و تفسیر داده‌ها از روش کدگذاری باز و کدگذاری محوری استفاده شده است. براساس تحلیل محتوای انجام شده، 24 هدف برای آموزش مهندسی تعیین گردید که در 5 طبقه دسته‌بندی شدند. در ادامه، مشخص شد که هدف‌های تعیین شده با چه گزاره‌هایی توسط مستندات موجود حمایت می‌شوند و سرانجام براساس پژوهش‌های انجام شده در این زمینه مشخص گردید که هدف‌های مورد نظر به نحو مطلوبی با مستندات موجود ارتباط دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Objectives of Engineering Education

نویسندگان [English]

  • H. Motahhari Nejad 1
  • N.G. Ghourchian 2
  • P. Jafari 3
  • M. Yaghoubi 4

1 Azad Uni.

2 Azad Uni.

3 Azad Uni.

4 Professor, Department of Mechanical Engineering, Shiraz University, Shiraz

چکیده [English]

In developing the models and approaches for engineering education, in addition to having technical knowledge (engineering science) there is a specific focus on skills and attitudes (engineering practice). Hence, the determination of engineering education objectives with regard to the required knowledge, skills, and attitudes for engineers is the basis of many studies in the present century. The aim of this paper is to determine the objectives of engineering education based on content analysis of present documents. The society in this research includes present documents in the context of engineering education objectives in which seven documents as purposeful samples and desirable cases were selected for analysis. The instruments for data collection were a checklist and researcher-made forms. The data was analyzed and interpreted by open coding and axial coding. Based on the performed content analysis, 24 objectives were determined for engineering education, which were classified into five categories. Then it was determined how the established objectives were supported by present documents. At last, based on the performed research in the field, the relation between assumed objectives with present documents was determined. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering Education
  • Educational Objectives
  • Technical knowledge
  • Skills and Attitudes