فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

این مقاله تدریس به روش حل مسأله را با تأکید بر نظریه حل مسأله ریاضی شونفیلد بررسی می­کند و هدف آنتعیین تأثیر این طریق بر بهبود باورهای دانش‌آموزان در زمینه حل مسأله و اثر بخشی آن در افزایش فعالیت­های گروهی و مهارت حل مسأله آنان است؛ که به شیوه نیمه تجربی با گروه آزمایش و گواه، در دوره دبیرستان مورد بررسی قرار گرفته است. معلم گروه آزمایش تحت آموزش نظریه حل مسأله ریاضی شونفیلد به صورت یک دوره ضمن خدمت قرار گرفته‌است و معلم گروه گواه، آموزشی دریافت نکرده است. از پیش آزمون و پس آزمون برای سنجش پیشرفت حل مسأله دانش‌آموزان و از پرسش­نامه برای سنجش باورها و میزان فعالیت گروهی آنها در قبل و بعد از آموزش استفاده شده است. نتایج تحلیل آزمونt  نشان می‌دهد که میان تدریس حل مسأله بر اساس نظریه شونفیلد و فعالیت گروهی دانش‌آموزان در زمینه حل مسأله (01/0p< و595/3t=)، و همچنین مهارت حل مسأله ریاضی (05/0p< و567/3t=)، در فراگیران تفاوت معنادار (در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه) وجود دارد. نتایج تحلیل آزمونu  نشان می­دهد که میان تدریس به روش حل مسأله بر اساس نظریه شونفیلد و باورهای دانش‌آموزان (01/0 p<و349/4- z=)، تفاوت معنی‌دار (در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Teaching via Problem Solving Based on Schoenfeld's Theory and Measure its Effectiveness

نویسندگان [English]

  • S. Rekabslamizadeh 1
  • F. Nowroozi larky 2
  • S. Nasry 3

1 Srttu

2 Srttu

3 Shahid Rajaee Teacher Training University

چکیده [English]

This investigation studies teaching via problem solving with emphasis on Scheonfeld's problem solving theory. The purpose of this study was to determine the effectiveness of training via problem solving based on Schoenfeld's mathematical problem solving theory on improving the student's beliefs in problem solving and increasing the group's activities and student's mathematical problem solving skills. This research has been studied at high school level with two randomly chosen groups of subject one control and one experimental group. The experimental group's teacher had been trained in a period of mathematical problem solving based on Schoenfeld's theory and the control group's teacher had not received any instruction. Pre and post-test was used to measure the progress of students in problem solving. A questionnaire was used to measure their beliefs and group activity before and after the training. The results of a t-test show significant differences between teaching via problem solving based on Schoenfeld's theory and student's group activity (t=3.595, p ) and problem solving ability (t=3.567 , p ). The analysis of u test shows there were significant relationships between teaching via problem solving based on Schoenfeld's theory and student's  beliefs (z=-4.349 , p 0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem Solving
  • Schoenfeld's Theory
  • Beliefs
  • Teacher Training
  • Group Activity