عوامل مؤثر در کاربرد ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم‌انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه پیام نور تهران

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه پیام‌نور تهران واحد ری

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی عوامل موثر در کاربرد ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان پایه دوم و سوم ابتدایی شهر اردبیل انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را معلمان پایه دوم و سوم ابتدایی شهر اردبیل که بنابر آمار 700 نفر (260 نفر در ناحیه یک و 440 نفر در ناحیه دو) تشکیل می‌داد. از این تعداد 300 نفر(150نفر مرد و 150 نفر زن) به طور تصادفی با استفاده از نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش­نامه‌های محقق ساخته از معلمان جمع آوری شد، روایی صوری پرسش­نامه توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت و ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ (91/0)به دست آمد. داده‌ها با استفاده از روش­های آمار توصیفی و استنباطی(تحلیل عاملی)تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که 5 عامل از نظر معلمان دارای بار عاملی هستند . از بین 5 عامل فوق عامل روانی بیشترین درصد کل واریانس را تبیین می‌کند(21%) و سپس عامل مدیریتی(19%)، آموزشی(17%)، فرایندی(7%) و فردی(4%) قادر به تبییین واریانس هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors in Applying Descriptive Evaluation from Primary School Teachers’ Point of View

نویسندگان [English]

  • A. Zahed Babelan 1
  • M. Farajollahi 2
  • M. Hamrang 3
1 Uni. of Mohaghegh Ardabili
2 Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, Uni. of Payame Noor
چکیده [English]

The present study attempted to investigate the effective factors in applying descriptive evaluation from Ardebil elementary schools second and third grade teachers’ point of view.  The method was descriptive - correctional. The research population included 700 primary schools’ second and third grade teachers (260 teachers from the first district and 240 teachers from the second district). From this number, 300 teachers (150 male and 150 female) were randomly selected by cluster sampling. The data were collected through researcher – made questionnaires. The formal validity of the questionnaire was confirmed by the specialists in the field and the reliability was calculated by K –Alfa (0.91). The data were analyzed by descriptive – inferential statistics methods (factor analysis). The result of the factor analysis indicated that 5 factors were significant from the point of view of teachers. From these 5 factors, psychological factors justified the highest percentage of the whole variance (21%). The other 4 factors had the following percentage of justification of variance, respectively: managerial factor (19%), educational (17%), procedural (7%) , and individual factors(4%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective Factors in Applying Descriptive Evaluation from Primary School Teachers’ Point of View