تأثیر روش آموزش از طریق تلفن‏ همراه بر انگیزش و نگرش دانشجویان زبان انگلیسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه بیرجند

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر روش آموزش از طریق تلفن همراه بر نگرش و انگیزه دانشجویان نسبت به زبان انگلیسی انجام گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 521 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند بود؛ که در سال تحصیلی 90- 89 در درس زبان عمومی مشغول به تحصیل بودند. از جامعه مذکور تعداد 76 دانشجو به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از این میان یک گروه (38 نفر) به طور تصادفی به عنوان گروه آزمایش انتخاب، و به مدت 2 ماه در معرض آموزش از طریق تلفن همراه قرار گرفتند. در حالی که گروه دیگر (38 نفر) با روش معمول آموزش دیدند. در این پژوهش برای سنجش میزان نگرش و انگیزش دانشجویان نسبت به زبان انگلیسی از پرسش نامه نگرش و انگیزش گاردنر استفاده شد. گاردنر در گزارش خود روایی و پایایی بالایی برای پرسش نامه فوق ذکر کرده است. این پرسش نامه در مطالعات داخل هم مورد استفاده بوده و روایی و پایایی آن تایید شده است. در پایان مقایسه میانگین دوگروه نشان داد که روش آموزش از طریق تلفن همراه بر شدت انگیزش، علاقه، نگرش نسبت به زبان انگلیسی، جهت گیری انضمامی و میل به یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان تاثیر مثبت داشته است. همچنین نتایج نشان داد، که روش آموزش از طریق تلفن همراه در مقایسه با گروه کنترل و بر جهت گیری ابزاری و نگرش نسبت به افراد انگلیسی زبان تاثیر معناداری نداشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study Methods of Elementary School Teachers Selection in Education System

نویسندگان [English]

  • M. Ayati 1
  • H. Sarani 2
1 Birjand Uni.
2 Birjand Uni.
چکیده [English]

: Considering that the teacher is important and the most important factor in the development of an effective qualitative education system, the present research has assessed methods of elementary school teacher’s selection. In this research, the quantitative and qualitative methods of study have been utilized. The statistical population of this research includes the principals of elementary schools, experts, and teachers of teacher training center of Qom in the educational year of 2008-2009. In order to select the principals, classified sampling method was used in congruency with the size and purposeful sampling method was used to determine the experts' sample. In this regard 162 principals', 20 experts and members of the faculty's view analyzed who had a great research background. The validity of the questionnaire and the interview has been confirmed by some of the professors and PhD and M.A students. The reliability of the questionnaire has been estimated as 0.91, using Cronbach alpha. In order to analyze the results descriptively and analytically, the SPSS software was used; and the interview analysis was done through the categorization method. The results show that the subject's physical, emotional and scientific capabilities, improvement of the teacher's selection, using native forces must be taken into consideration. In this regard, using the experience of developed countries (paying attention to cultural differences) in teacher selection programs were underlined to make the reviewing, amending and developing possible. Finally, some recommendations were suggested to improve the selection of the elementary teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Selection
  • Elementary School Teachers