فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه‌ریزی‌آموزشی، دانشگاه

2 دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

10.22061/tej.2012.186

چکیده

با توجه به نقش بسیارموثر معلم درتوسعه کیفی نظام آموزشی، پژوهش حاضر به ارزیابی شیوه های انتخاب معلمان مدارس ابتدایی پرداخته است. برای انجام این پژوهش از روش مطالعه کمی و کیفی استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران مدارس ابتدایی، کارشناسان و مدرسان مراکز تربیت معلم شهر قم در سال تحصیلی 88-87 می باشد. برای انتخاب نمونه مدیران ، از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و برای تعیین نمونه کارشناسان و مدرسان از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. در این زمینه دیدگاه های 162 مدیر و20 کارشناس و مدرس مراکز تربیت معلم، که دارای سوابق برجسته آموزشی بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی سوالات پرسش نامه و مصاحبه توسط چند نفر از استادان و تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا تایید شده است. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 91/0 برآورد گردیده است و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسش نامه از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل مصاحبه نیز روش مقوله بندی به کار گرفته شد. نتایج حاصل برآن است که در فرآیند جذب و انتخاب معلمان باید به علاقه و انگیزه داوطلبان، توانایی ها و ویژگی های جسمی، روانی و علمی داوطلبان، اصلاح و بهبود فرایند جذب و انتخاب و استفاده از نیروهای بومی توجه شود. در این راستا، به دلیل رشد سریع تحولات علمی جهان و نیازهای روز جامعه، استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته، به گونه ای که بازنگری و اصلاح در روند انتخاب معلم امکان پذیر باشد، مورد تاکید قرار گرفت. در نهایت، پیشنهاد هایی برای بهبود شیوه های انتخاب معلمان ابتدایی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study Methods of Elementary School Teachers Selection in Education System

نویسندگان [English]

  • A.R. Farahani 1
  • A.R. Nasr Isfahani 2
  • S.M. Sharif 2

1 Isfahan Uni.

2 Isfahan Uni.

چکیده [English]

Considering that the teacher is important and the most important factor in the development of an effective qualitative education system, the present research has assessed methods of elementary school teacher’s selection. In this research, the quantitative and qualitative methods of study have been utilized. The statistical population of this research includes the principals of elementary schools, experts, and teachers of teacher training center of Qom in the educational year of 2008-2009. In order to select the principals, classified sampling method was used in congruency with the size and purposeful sampling method was used to determine the experts' sample. In this regard 162 principals', 20 experts and members of the faculty's view analyzed who had a great research background. The validity of the questionnaire and the interview has been confirmed by some of the professors and PhD and M.A students. The reliability of the questionnaire has been estimated as 0.91, using Cronbach alpha. In order to analyze the results descriptively and analytically, the SPSS software was used; and the interview analysis was done through the categorization method. The results show that the subject's physical, emotional and scientific capabilities, improvement of the teacher's selection, using native forces must be taken into consideration. In this regard, using the experience of developed countries (paying attention to cultural differences) in teacher selection programs were underlined to make the reviewing, amending and developing possible. Finally, some recommendations were suggested to improve the selection of the elementary teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Selection
  • Elementary School Teachers