تاثیر برنامه ی درسی مبتنی بر وبلاگ بر خلاقیت دانش آموزان متوسطه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر برنامه ی درسی مبتنی بر وبلاگ؛ برخلاقیت دانش آموزان متوسطه انجام شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون– پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه ی دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان شهر بیرجند بودند. گروه نمونه 50 نفر (25 نفر گروه کنترل و 25 نفر گروه آزمایش) به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی خلاقیت عابدی استفاده شد. نمرات تفاضل پیش آزمون- پس آزمون گروه ها، با استفاده از آزمون «t» تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد، برنامه ی درسی مبتنی بر وبلاگ، بر خلاقیت گروه آزمایش موثر بوده است. در خصوص مولفه های چهار گانه ی خلاقیت نیز، اثر برنامه ی درسی مبتنی بر وبلاگ بر مولفه های سیالیت، ابتکار، انعطاف پذیری، بسط و گسترش معنی دار بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Blog Based Curriculum on Creativity of High School Students

نویسندگان [English]

  • S. Golkari 1
  • M. Ayati 2
  • M. Rastgoo 2
1 Birjand Uni.
2 Birjand, Uni.
چکیده [English]

The objective of this study is to investigate the effect of web based curriculum on high school students’ creativity. The method used in this study was semi-experimental, along with a pre-post test design with the control group. In this study, the statistical population consists of all the girl students in the first level of high school in Birjand. The sample group included 50 students (25 in the control group and 25 in the experimental group) were chosen by an accessible sampling method. Abedi creativity questionnaire was used to collect the data. The score difference of pre-post test of these groups was analyzed by t-test. The results showed that the influence of web based curriculum on the creativity of the experimental group. Considering the four creativity factors, the effect of web based curriculum on fluency, initiative, flexibility and elaboration was meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Web Based Curriculum
  • High school Students