فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان،

2 دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

10.22061/tej.2013.152

چکیده

این پژوهش ابتدا به بررسی میزان خودکارآمدی دانشجویان و مدرسان مراکز تربیت معلم شهر اصفهان در استفاده از اینترنت و سپس به مقایسه آنها و عوامل موثر بر آن می پردازد. روش پژوهش توصیفی -پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان و مدرسان مراکز تربیت معلم شهر اصفهان بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته و جهت سنجش روایی ابزار، از روایی محتوایی استفاده شد. همچنین ضریب پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بین نظرات مدرسان و دانشجویان در خصوص میزان خودکارآمدی آنان در بهره گیری از اینترنت در حیطه های خدماتی، آموزشی، ارتباطی و پژوهشی تفاوت معناداری وجود دارد. میزان خودکارآمدی مدرسان در زمینه های آموزشی، ارتباطی و پژوهشی بیشتر از دانشجویان است. همچنین بین نظرات دو گروه در مورد عوامل موثر در افزایش خودکارآمدی در بکارگیری اینترنت همخوانی وجود دارد که در این میان دسترسی به اینترنت درمنزل از دیدگاه دانشجویان و برگزاری دوره هایی برای تقویت زبان انگلیسی از دیدگاه مدرسان، مهم تر از سایر عوامل تشخیص داده شد.

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Instructors and Students self Efficiency in Using Internet and the Factors Which Have an Impact on it in Teacher Training Centers

نویسندگان [English]

  • Nahid Bibi Eshrat Zamani 1
  • Mohamad javad Liaghat dar 2
  • Amin Mohamadi 3

1 Hsfahan Uni.

2 Isfahan Uni.

3 Isfahan Uni.

چکیده [English]

At first this project reviews and then compares the self-efficiency of instructors and students who use the internet in the Isfahan teacher training center. The research method is descriptive-survey‌. The statistical population consists of all the students and instructors in Isfahan teacher training centers. The related data gathered by the researcher made questionnaire. The validity of the questionnaire was determined by content validity. The reliability coefficient calculated by Cranach’s Alpha scale 0.94. The findings showed that it should be a significant difference between the students and instructors ideas in their self-efficiency to use the internet in different areas such as: education, communication and research context. The instructors’ self-efficiency level in education, communications and research context is more than students. Also both groups have the same viewpoints about the effective factor that increase the self-efficiency in using the internet. Among these ideas access to the internet at home for the students and holding English courses for instructors has more importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • اینترنت
  • تربیت معلم
  • دانشجویان
  • مدرسان
  • خودکارآمدی