فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان،

2 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

10.22061/tej.2013.151

چکیده

اینترنت به طرز چشمگیری بر استقرار آموزش مجازی تاثیر گذاشته است. آموزش مجازی اصطلاحی است که آموزش آنلاین را با استفاده از یادگیری الکترونیکی در بر می گیرد. این پژوهش به تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی؛ با تاکید بر عوامل درونی می پردازد و جامعه آماری آن دانشجویان دانشکده مجازی دانشگاه اصفهان می باشند که پرسشنامه ها را از دو طریق حضوری یا الکترونیکی توسط پست الکترونیک تکمیل نمودند. با توجه به اینکه در دیگر پژوهش ها شناخت کمتری نسبت به عوامل درونی موثر بر یادگیرندگان وجود دارد، در این پژوهش با تاکید خاصی بر این عوامل، انگیزش و خودکارآمدی به عنوان عوامل درونی درنظر گرفته شد و سپس با مبنا قرار دادان مدل پذیرش فناوری، اثر مستقیم متغیرهای انگیزش، سهولت استفاده ادراکی، مزایای ادراک شده، اثر غیر مستقیم متغیرهای تاثیر اجتماعی، کیفیت سیستم، شرایط تسهیلاتی و خودکارآمدی بر تمایل رفتاری و سپس پذیرش دانشجویان نسبت به آموزش مجازی بررسی شد. نرم افزار spss19 و amos18برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته های حاصل از تحلیل 121 پرسشنامه تکمیل شده، نشان دادند، تاثیرات اجتماعی و کیفیت سیستم، بر مزایای درک شده تاثیر دارند و اثر شرایط تسهیلاتی و خودکارآمدی بر سهولت استفاده ادراکی و تاثیر درک سهولت استفاده بر فواید درک شده نشان داده شد. همچنین اثر انگیزش، سهولت استفاده ادراکی و مزایای درک شده به طور مستقیم، بر تمایل دانشجویان و تمایل رفتاری بر استفاده از یادگیری الکترونیکی پذیرفته شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Effecting Factors on Virtual Education Acceptance with Emphasis on Internal Factors

نویسندگان [English]

  • A. Sanayei 1
  • H. Salimian 2

1 Isfahan Uni.

2 Isfahan, Uni.

چکیده [English]

Internet has been a significant effect on the establishment of virtual education. Virtual education is a term that involves online learning by using e-learning. This study analyzes the affecting factors for virtual education acceptance with emphasize on the internal factors and its statistical population is, virtual faculty students of Isfahan University who have been completed the questionnaires either by their presence or through the‌ internet (electronic questionnaires). In comparing this research with others in this field we will understand that, there is more recognition of the internal factors affecting the learners in this paper, in this study, we emphasize on these factors; and we consider the motivation and self-efficacy as internal factors. According to the technology acceptance model, we consider the direct effect of the motivation variables, ease of perceived use, cognition’s benefits, the indirect effect of social influence, system quality, facilitating condition and self-efficiency on behavioral tendency and students’ acceptance of virtual education. SPSS 19 and Amos 18 software have been used to analyze the data. The 121 questionnaire findings showed that Social influences and system quality have an impact on cognition’s benefits. Also it must be noted that we showed the effect of facilitating conditions and self-efficiency on ease of perceived use and effect of ease perceived use of the cognition’s benefits. Also on we accepted that motivation, ease of perceived use and cognition’s benefits have a direct effect on the students tendency and their behavioral tendency. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual education
  • E
  • Learning
  • motivation
  • Self Efficiency
  • Cognition’s Benefits
  • Ease of Perceived Use