فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی ، دانشکده علوم تربیتی ، واحد اسلامشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اسلامشهر ، ایران

3 گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

توسعه حرفه ی از مهمترین موضوعات حوزه مدیریت منابع انسانی است که منجر به پدید آمدن مراتبی از شایستگی های حرفه ای در کارکنان سازمان می شود. در آموزش و پرورش، تا کنون مطالعات پیرامون توسعه حرفه ای، با رویکردهای مختلف انجام شده است : شناسایی و تعیین نیازهای حرفه ای مدیران و معلمان و بررسی روش هایی توسعه حرفه ای آنان از جمله این رویکردها می باشد. در هرحال تعیین ابعاد، مولفه ها و عناصر سازنده توسعه حرفه ای برای انواع رویکردها ضروری است.
اهداف: هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های سازنده توسعه حرفه‌ای و ارا ئه الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی هنرستانهای فنی حرفه ای می باشد.
روش: پژوهش حاضر از نظر اهداف ، کاربردی و از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه داده بنیاد نوظهور است . جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر را کلیه خبرگان حوزه علمی و مدیریتی در سطح مدیران ستادی وزارت آموزش وپرورش و دانشکده های فنی وحرفه ای تشکیل می داد که تعداد 30 نفر خبره از میان آنها به عنوان حجم نمونه براساس روش نمونه گیری آگاهانه از نوع هدفمند گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار سنجش پژوهش حاضر را یک فرم مصاحبه نیمه ساختار یافته تشکیل می داد،که در آن، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی توسعه حرفه ای مدیران تنظیم و بکار گرفته شد. برای تنظیم فرم مصاحبه مذکور ابتدا تعداد قابل توجهی از الگوها، یافته ها، مطالعات و تئوری های ملی و جهانی بررسی شد. و سپس از طریق کد گذاری باز، شاخص های بیشتری احصا گردید و بوسیله کدگذاری محوری، در قالب ابعاد، مولفه ها و شاخص ها دسته بندی شد سرانجام شاخص های مقوله بندی شده در قالب یک فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته تنظیم و بر روی 18 نفر ازخبرگان اجرا شد و این فرایند به مدد کد گذاری انتخابی از طریق مصاحبه، فن دلفی و بارش فکری تا رسیدن به اشباع نظری دنبال شد.
یافته ها: بعد ازطی مراحل پژوهش و بکار بستن سه مرحله کدگذاری باز ،کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی 10بعد،39مولفه و320شاخص برای الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی هنرستانهای فنی حرفه ای شناسایی و نهایی گردید.
نتیجه گیری: در نهایت ابعاد توسعه حرفه ای مدیران در 10 بعد ، به ترتیب اولویت شامل بعد دانش،بعدنگرش،بعد توانایی های فکری وذهنی،بعد توانایی های مدیریتی،بعد مهارت های مدیریتی عملکردی،بعد مهارت های میان فردی،بعد مهارت های مدیریتی تعالی و بهبود، بعد مهارت های رهبری تحول آفرین، بعد مهارت های حرفه ای وشغلی، بعد ویژگی های روان شناختی وشخصیتی تعیین گردید. این ابعاد 39 مولفه که نهایت ابعاد و مولفه های سازنده الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی هنرستانهای فنی حرفه ای را تشکیل می داد را در بر می گرفت که عبارت بودند از: دانش عمومی،مدیریت آموزشی،مدیریت آموزشگاهی،دانش تخصصی،نگرش به منابع انسانی، نگرش به تغییر ،تحول وبهبود نگرش به مشارکت ذی نفعان،نگرش به تعلیم وتربیت، آموزش های فنی وحرفه ای ومهارتی، کارآفرینانه، تفکر استراتژیک ،تفکر تحلیلی،حل مسئله، تفکر خلاق، توانایی عمومی، توانایی حرفه ای، توانایی فنی وتخصصی، انگیزش افراد، آموزش توسعه، برنامه ریزی وسازماندهی،نتیجه گرایی،همکاری و همدلی، تیم سازی،ارتباط موثر،شبکه سازی،ذی نفع مداری، هوشیاری سازمانی، تغییر و بهبود، اقتدار، نفوذ آرمانی وکاریزماتیک، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی، توجه و ملاحظات فردی، مهارتهای حرفه ای،مهارت های فنی وتخصصی، اعتماد به نفس، مسوولیت پذیری،صداقت، کمال جویی ورشد حرفه ای.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Professional development pattern of School administrators in Technical and Vocational Schools ( using the emerging foundation data theorizing approach)

نویسندگان [English]

  • A. Kamarei 1
  • A. Khorshidi 2
  • F. Hamidifar 3
  • A. H. Mahmoodi 3
  • M. Shariatmadari 3

1 Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran

3 Department of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:Professional development is one of the most important issues in the field of human resources, which results in the emergence of levels of professionalism within employees. In education, studies on professional development have been done with different approaches: identifying and determining the professional needs of school principals and teachers; and examining the methods through which professional development takes place is among the most frequently done ones. Considering any approach, determining and measuring the dimensions, components and elemenst that construct professional development of principals and teachers has been essential required. The purpose of this study was to identify the dimensions and components of professional development and designing a model for professional development of technical and vocational school principals.
Methods:  This research is applied in terms of objectives, qualitative in terms of data and emerging- data in terms of nature and type of study. The population of the present study consisted of all science and management experts at the level of staff managers in the Ministry of Education and technical and vocational colleges, from whom 30 experts were selected as the sample of the study, based on purposeful snowball sampling. The instrument used in the study was a semi-structured interview for the development of which the dimensions, components, indicators and national and international theories in the field of prrofessional development model were studied and applied. First, a significant number of national and international models, findings, studies, and theories were examined and then through open coding more indicators were counted and classified into dimensions, components, and indicators by axial coding. Finally, the categorized indicators were set in the form of a semi-structured interview and opinions of 18 experts were obtained through this form. This process was followed by selective coding through interviews, Delphi technique, and brainstorming until theoretical saturation was achieved.
Findings: After the research stages and applying three coding procedures (open coding, axial coding, and selective coding) 10 dimensions, 39 components, and 320 indicators for the professional development model of technical and vocational school principals were identified and finalized.
Conclusion:  Finally, the dimensions of school principals’ professional development in 10 dimensions were determined in terms of priority, including: knowledge, attitude, intellectual and mental abilities, management abilities, functional management skills, interpersonal skills, management skills, excellence and improvement, transformational leadership skills, professional and career skills, and psychological and personality traits, respectively. These dimensions included 39 components that constituted the final dimensions and components of the professional development model for technical and vocational  school principals, which involved general knowledge, educational management, school principal, specialized knowledge, attitude towards human resources, attitude to change, transformation and improvement , attitude towards stakeholder participation, attitude to education, attitude to technical and vocational and skills training, attitude to entrepreneurship, strategic thinking, critical thinking, problem solving, creative thinking, general ability, vocational ability, technical and professional ability , people’s motivation , development training, planning and organizing, consequentialism, collaboration and empathy, team making, effective communication, networking, attention to stakeholders, organizational awareness, change and Improvement, authority, Ideal and charismatic influence, inspirational motivation, mental persuasion, individual attention and considerations, vocational skills, technical and professional skills, self-confidence, responsibility, honesty, perfectionism, and professional growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords Professional development
  • Technical and Vocational Schools
  • Dimensions of professional development
  • Professional competencies of school principals

[1 [Abdollahi B. [Translation of Educational Supervision and Performance Evaluation of Theory and Practice Teacher] Nolan J, Hoover L. Tehran: Kharazmi University Press; 2014. Persian.

[2] Mirkamali M. Leadership and educational management. Tehran: Yastroon Publications; 2016. Persian.

[3] Effective Professional Development: What the Research Says. Canada: Alberta Education; 2006.

[4]Guskey TR. Closing the knowledge gap on effective professional development. Educational Horizons. 2009; 87(4): 224-233.

[5]Najafi M, Ghahremani M, Abolghasemi M, Arefi M. [Designing and explaining the model of professional competencies of preschool principals]. A New Approach in Educational Management. 2016; 2(34): 321-344. Persian.

[6]Glatthorn A. Teacher development. In L Anderson (Ed.). International encyclopaedia of teaching and teacher education (p. 41). London, Pergamon Press; 1995.

[7]Sajgalikova H. Revisiting new managerial competences: Is there enough motivation to apply them. Procedia – Social & Behavioral Sciences. 2012; 58: 944-952.

[8]Asumeng M. Managerial competency models: A critical review and proposed holistic- Domain Model. Journal of Management Research. 2014; 6(4): 36-59.

[9] Briere S. Competencies of project managers in international NGOs: Perceptions of practitioners. International Journal of Project Management. 2014; 33(1): 116-125.

[10] Jałocha B. Key competences of public sector project managers. Procedia – Social & Behavioral Sciences. 2014; 119: 247-256.

[11] Kang HA. Competence model for design managers: A case study of middle managers in Korea. International Journal of Design. 2015; 9(2): 1-22.

[12]Wesselink R. Individual competencies for managers engaged in corporate sustainable management practices. Journal of Cleaner Production. 2015; 106: 497-506.

[13]Hassanzadeh Kalaei F, Esmaili A, Fallah V. [Presenting a model of professional development of principals with a futuristic approach in schools of Mazandaran Province]. Quarterly Educational Development of Jundishapur, Quarterly Journal of Medical Education Studies and Development. 2018; 11(1): 86-96 Persian.

[14]Asheghi H. Managers' professional development mModel: Sustainable profitability strategy of Iran's banking industry. Paper presented in the 5th International Conference on Strategic Management, March 25, 2016. Persian.

[]15]Javanak Liaoli M, Abili K, Pourkarimi J, Soltani Arabshahi K. [Presenting a model of professional development of clinical education managers]. Quarterly Journal of Educational Strategies in Medical Sciences. 2015; 10(3): 202-218. Persian.

[16]Abili K, Haj Khozimeh M, Pourkarimi J, Hatami M. [Identifying the components of professional development of managers of departments of universities and higher education institutions (a multicomponent study)]. Quarterly Journal of Marine Science Education. 2018; 7(1): 1-18. Persian.

[17]Piri R, Abbaspour A, Rahimian H, Maleki H, Eskandari H. [Designing and validating the competency model of school principals based on the teachings of the Holy Quran: A combined approach]. Journal of School Management. 2018; 8(1): 191-217. Persian.

[18]Khanifar H, Ebrahimi S, Seifi A, Fayazi B. [Designing a competency model for educational managers for use in the evaluation and development center]. Journal of School Adminsitration. 2018; 8(2): 1-20. Persian.

[19]Assari N, Siadat A, Abedini Y, Monjemi AH. [Determining the hierarchy of competency criteria of school principals based on fuzzy Delphi method in education of Isfahan province]. Quarterly Journal of New Approach in Educational Management. 2018; 11(41):  159-190. Persian.

[20]Tolouian Gh. [Developing a process model of competencies of public sector managers in the public sector with emphasis on general policies of the administrative System]. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting. 2017; 19(3):  46 -61. Persian.

[21]Zare S, Gholizadeh R, Mehram. [Identifying and describing the dominant leadership model and its characteristics in secondary schools in Birjand]. Management and Planning in Educational Systems. 2017; 12(1): 339-368. Persian.

[22]Rantz A. Competencies: Report of the competencies workgroup. Workforce and succession planning workgroup. US: New York State Governors Office of Employee Relations and the Department of Civil Service; 2016.

[23] Krzysztof D. Project managers’ competencies model for construction industry in Poland. Procedia Engineering. 2017; 182: 174 – 181.

[24] Liikamaa K. Developing a project manager’s competencies: A collective view of the most important competencies. Procedia Manufacturing. 2015; 3: 681–687.

[25]Ghanbari S, Mohammadi B. [The professional development model of high school principals: A qualitative research]. Journal of School Adminsitration. 2014; 4(2): 123-143. Persian.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image