فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: یکی از روشهای جدید در حوزه یاددهی و یادگیری، روش تدریس معکوس است. هدف از این مقاله بررسی تاثیر کلاس معکوس روی اضطراب ریاضی دانش‌آموزان و هم چنین عملکرد ریاضی آنان است.
روش‌ها‌: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه پنجم شهرستان مرند در سال تحصیلی 98-1397 بود. نمونه آماری به صورت هدفمند بود، به طوری که از دو مدرسه همجوار (مدرسه آتیه و مدرسه راه بهشت)در یک منطقه از شهر مرند که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شده بودند. مدرسه راه بهشت به عنوان انجام تدریس سنتی و مدرسه آتیه به عنوان انجام تدریس معکوس انتخاب شدند. مدرسه راه بهشت با 27 نفر دانش‌آموز به عنوان گروه کنترل و مدرسه آتیه با 29 نفر دانش‌آموز به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. برای سنجش اضطراب ریاضی آزمودنی ها از مقیاس ریاضی کودکان استفاده شد و برای بررسی عملکرد درس ریاضی نیز  به‌صورت مسئله‌های ریاضی در سطوح مختلف حیطه شناختی از یک آزمون محقق ساخته 20 سوالی پیش‌آزمون و پس‌آزمون که به تایید متخصصان این حوزه رسید، استفاده شد. تدریس معکوس هر هفته چهار جلسه واحد درسی ریاضی کلاس پنجم ابتدایی بود که درهفته دو جلسه تدریس معکوس در منزل(یاد گیری در منزل توسط cd های آموزشی تهیه شده توسط معلم) انجام گرفت و در دو جلسه حل تمرینات در کلاس صورت گرفت..
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون مانکوا و تست T نشان داد که چهار بعد اضطراب ریاضی اعم از (اضطراب یادگیری، اضطراب حل مسئله، اضطراب نسبت به معلم ریاضی و اضطراب ارزیابی ریاضی) در  دانش‌آموزان کلاس معکوس نسبت به دانش‌آموزان کلاس سنتی کاهش چشمگیری داشته است. عملکرد ریاضی دانش‌آموزان کلاس معکوس نسبت به کلاس سنتی افزایش داشته است.
نتیجه‌گیری: در تبیین نتایج می‌توان گفت که کلاس معکوس باعث تسهیل یادگیری عمیق از طریق فعالیت­های یادگیری در کلاس درس می‌شود و باعث افزایش انگیزة معلمان و دانش‌آموزان شده و کلاس درس را برای آنها جذاب‌تر و ارتباطی‌تر می نماید در نتیجه اعتماد به نفس دانش‌آموزان در یادگیری ریاضی افزایش می یابد. در کلاس معکوس دانش‌آموزان مهارت‌هایی همچون پرسش های باز و بسته، گوش دادن فعال، پرسش‌های مستقیم، پرداختن به ناهمخوانی ها، حمایت و تشویق از سوی معلم را تجربه می کنند که این مهارت‌ها باعث توانمندسازی دانش‌آموزان در تعیین هدف و حل مسئله می‌شود در نتیجه میزان اضطراب کمتری نسبت به دانش‌آموزانی که به روش معمول ریاضیات را یاد می گیرند دارند. از سویی دیگر در این نوع از یادگیری می‌توان، زمان بیشتری را در کلاس برای مهارت‌های تفکر گذاشت، همچنین فراگیران به صورت فعال، در یادگیری و ایجاد دانش بیشتر فعال هستند و همزمان دانش خود را آزمایش و ارزیابی می‌کنند. کلاس معکوس به فراگیران کمک می‌کند تا به درک وسیعی نسبت به سبک­های یادگیری و عملکردشان برسند. افزایش اطلاعات معلمان در زمینه تدریس معکوس و برگزاری دوره های ضمن خدمت برای معلمان، فراهم کردن اطلاعات تدریس معکوس از پیشنهادات کاربردی این مقاله است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of flipped teaching on mathematic anxiety and mathematic performance in 5th grade students

نویسندگان [English]

  • S. Niyaie
  • A. Imanzadeh
  • Sh. Vahedi

Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: One of the latest methods in the field of teaching and learning is the flipped teaching method. The goal of this study was determining the effect of flipped teaching on students' math anxiety and math performance.
Methods: The statistical population of the study was comprised of all fifth grade female students in Marand city in the academic year of 1397-1398. The statistical sample was targeted I such a way that from two neighboring schools (Atieh School and Rah-e Behesht School) in  the same area of Marand city that were selected as a sample available. Rah-e Behesht School was selected as the school using the traditional teaching method and Atieh School was selected as the one using the reverse teaching method. Rah-e Behesht School with 27 students was selected as the control group and Atieh School with 29 students was selected as the experimental group. Mathematical Anxiety Scale was used to measure math anxiety of the subjects. Moreover[G1] , to evaluate the performance of the mathematics course in the form of mathematical problems at different levels of cognitive domain, a researcher-made test of 20 pre-test and post-test questions which was approved by the experts in this field was used. Flipped teaching was used as four sessions per week of the fifth grade elementary math course in which two sessions per week were performed at home (during which learning occurred at home by using educational cds prepared by the teacher) and two sessions per week were performed in the class during which exercises were solved.
Findings: The results of the Monclova and t-test showed that the four dimensions of mathematical anxiety (including learning anxiety, problem solving anxiety, math teacher anxiety and math evaluation anxiety) decreased significantly in the class using the flipped teaching method as compared to the traditional class. The math performance of the flipped teaching  was also increased compared to that of the traditional class.
Conclusion: To explain the results, it can be said that the flipped class facilitates deep learning through learning activities in the classroom and increases the motivation of teachers and students and makes the classroom more attractive and communicative for them  and, thus, the students'  self-confidence increases in learning math. In the flipped classroom, students experience skills, such as open and closed questions, active listening, direct questions, addressing inconsistencies,  as well as support and encouragement from the teacher which make the students  capable of setting goals and  solving problems. As a result,   such students would have less anxiety than  those who learn math in the  traditional way. On the other hand, in this type of learning, more time can be spent in the classroom for thinking skills.  Also, learners are more actively involved in learning and creating knowledge, and, at the same time, they are testing and evaluating  their knowledge. The flipped classroom helps learners to gain a broad understanding of their learning styles and practices. Increasing teachers' knowledge in the area of flipped teaching and holding in-service courses for teachers, as well as providing flipped teaching information  are  among the practical suggestions of this article. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Math anxiety
  • Math performance
  • Flipped Teaching

[1] Brandsford J. How People Learn: Brain, Mind-experience  and School. Washington –D.C.: National Academy Press; 2000.

[2] Usher E L, and Pajares, F. Sources of self-efficacy in mathematics: A validation study. Contemporary Educational Psychology. 2009; 34, 89–101.

[3] Pour Afkari NA. [G1] [ai2] [Translation of Psychoanalysis]. SUNOPSIS OF PSYCH IATRY bahavioral sciences. chinical psychiatry. Harold, Kaplan and Benjamin, Saduk (authors), Tehran: shahrab, ayandehsazan; 2003.p.832. 

[4] Elmolhodayi[G3] [ai4]  S H.  New strategies for math  training. Tehran: Shiveh Publications. 2002; Persian.  

[5] Biyabangard I[G5] [ai6] . Comparison of the effectiveness of cognitive therapy, self-training, and regular desensitization on reducing test anxiety. [master’s thesis]. Tehran: University of Allameh Tabatabayi; 2004.

[6] Dark S. Anxiety and working memory capacity. Cognition and Emotion. 1988; 2 (2), 145-154.

[7] Betz NE. Prevalence, distribution, and correlates of math anxiety in college students. Journal of Counseling Psychology. 1978; 25 (5), 441-448.

[8] Chiu L H and Henry LL. Development and validation of the mathematics anxiety scale for children. Measurement and Evaluation in Counseling and Development. 1990; 23 (3):121-127.  [G7] [ai8] 

[9] O'Flaherty, J  and Philips C. The use of flipped classrooms in higher education: A scoping review. The Internet and Higher Education. 2015;  25: 85–95. 

[10] Maleki, M.Rastegrpoor, H.Kian., Marjan. [G9] [ai10]  Application and effect of reverse education method on learning practical activities of vocational technology. National Conference on Psychology of Education and Social Sciences. 2014: Mazandaran, Iran.

[11] Lee J, Beatty S, Feng P, Hoffman N, McDermott B. Traditional instruction reformed with flipped classroom techniques. University of Calgary, available on: Traditional instruction reformed with flipped classroom techniques-ARROW-high-quality. 2015.

[12] Travis, R. Student perceptions toward flipped learning: New methods to increase interaction and active learning in economics. International Review of Economics Education. Elsevier, 17 (C): 74-84.       

[13]  Tucker, B. The flipped classroom. Education Next Winter, 2012; 12 (1): 82-83.‏

[14] Micgel IJ. Flipping the biomedical engineering classroom: Implementation and assessment in medical electronics course .  121st ASEE Annual Conference & Exposition. IndianapolisIndiana: 2014 Jun. 15-18.

[15 Ranjbari F, Malekpoor M, Faramarzi, S. [G11] [ai12]  The efficacy of training based of gardner multiple intelligence on spelling errors of 3rd grade students with learning disability in Isfahan city. Journal of Learning Disabilities. 2013; 2(4): 45-60. Persian.

[16] Ashcraft MH and Krause JA. Working memory, math Performance and math anxiety, Psychonomic Bulletin and Review.  2007; 14 (2): 243-248.

[17] Bonnstetter R. A follow-up study of Mathematics anxiety in middle grades students[dissertation], South Dokota University, 2007.

[18] Wells D. Anxiety insight of and Appreciation, Journal of Mathematics Teaching. 1994; 14 (7): 8.      

[19] Tijsse LJ. The effect of a structured teaching method on mathematics anxiety and achievement of grade eight learners [dissertation].  South Africa; 2002.

[20] Gary L and Katrina N Examining the relationship between mathematics anxiety and mathematics performance: an instructional hierarchy perspective. Journal of Behavioral Education. 2003; 12 (1): 23-24.  

[21] Fennema E and Sherman JA. Fenname- Sherman mathematics attitude scales Instruments designed the measure attitude toward the learning of mathematics by female and male.  jsas catalog of selected document in psychology. 1978; 6-31.

[22] Ashcraft MH and Faust MW. Mathematics anxiety and mental arithmetic performance: an exploratory investigation. Cognition and Motion. 1996; 8: 97-125.  

[23] Salahshur M . An Overview of Factors Affecting Mathematical Anxiety and Coping Strategies. Etemad newsletter.2007. No: 1381.[G13] [ai14] 

[24] Wood E F. Math anxiety and elementary teachers: what does research tell us? For the Learning of Mathematics. 1988; 8, 8- 13.

[25] Richardson F C and Suinn R M. The mathematics anxiety rating scale: Psychometric data. Journal of Counseling Psychology. 1972; 19, 551- 554.

[26] Krinzinger H, Kaufmann L, Willmes K. Math anxiety and math ability in early primary school years. J Psychoeduc Assess. 2009; 27(3):206-225.

[27] vahidi, Z., poushaneh, K. [Effectiveness of flipped Classroom on Meta-cognitive Skills and Educational Motivation in Conservatory Students].  Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences. 2018; 31:  141-168. Persian.

[28] Kavyani, H, Liaqhatdar M J, ZamaniB E, Abediny Y. [The Learning Process in the Flipped Classroom: A Representation of Experienced Curriculum in Higher Education]. Higher Education Curriculum Studies. 2017; (8) (15): 179-214. Persian. 

[29] Taheri Rad Hand Meshkani M. The relationship between mental anxiety and academic perfectionism in high school girls and boys in Koolaleh. Second Conference on Knowledge and Technology of Psychology, Education Sciences and Sociology of Iran, Tehran, Institute for Contemporary Development of Knowledge and Technology in Iran. 2018. Persian.

[30] Selgi K, Babaei S and  Selgi A. The role of information technology in reducing the anxiety of elementary math exam, Second Conference on Education and Applications of Mathematics, Kermanshah, Academic Association of Educational Teachers of Kermanshah. 2018. Persian. 

[31] Rafiepour A, Khesali N . Effect of Flipped Classroom Teaching Method on Learning of Mathematics of Grade 7 Female Students. Journal os Curriculum Studies. 2020; (15) (57): 129-154. Persian.

[32] Ishikawa Y, Akahane-Yamada R, Smith C, Kondo M, Tsubota Y, & Dantsuji M. An EFL flipped learning course design: utilizing students’ mobile online devices. In Helm F, Bradley L, Guarda M, & Thouesny S. (eds) : Critical CALL-Proceedings of the 2015 EUROCALL Conference. Padova, Italy. 2015. p. 261-267.  

[33] Ahmad S Z. The flipped classroom model to develop Egyptian EFL students’ listening comprehension. English Language Teaching.  2016; 9 (9):  166.

[34] Flumerfelt S, & Green G. Using lean in the flipped classroom for at risk students. Educational Technology & Society.  2013; 16(1): 356-366.

[35] Bethany, B. “Flip your class room to Increase Active Learning and Student Engagement”. 28th  Annual Conference on Distance Teaching & Learning 2010. University of Missoury, Columbia.

[36] Love B, Hodge A, Grandgenett N, Swift AW. Student learning and perceptions in a flipped linear algebra course. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 2014 Apr 3; 45 (3): 317-324.  

[37] Bishop J, and Verleger M. Testing the flipped classroom with model-eliciting activities and video lectures in a mid-level undergraduate engineering course. In 2013 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE) 2013 Oct 23 (pp. 161-163). IEEE. 

[38] Moffett J. Twelve tips for “flipping” the classroom. Medical Teacher. 2015 Apr 3; 37 (4): 331-6.

[39] Talley CP, Scherer S. The enhanced flipped classroom: Increasing academic performance with student-recorded lectures and practice testing in a" flipped" STEM course. The Journal of Negro Education. 2013 Oct 28; 82(3):339-347. 

[40] Wagner D, Laforge P, Cripps D. Lecture material retention: A first trial report on flipped classroom strategies in electronic systems engineering at the University of Regina. Proceedings of the Canadian Engineer.ing Education Association (CEEA). Jun 17 2013

 


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image