فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فنی و حرفه‌ای، دانشکده ساری، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران، ساری، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف:هدف این پژوهش، تبیین ابعاد دانشگاه کارآفرین در دانشگاه فنی‌وحرفه­ای منطقه 8 (استان‌های مازندران، گلستان و سمنان) می‌باشد. پژوهشگر در پژوهش حاضر با توجه به بررسی پژوهش‌ها و مطالعات گذشته از جمله عطایی و همکاران(1396) که به این نتیجه رسیدند که  به‌کارگیری شاخص‌های دانشگاه‌های کارآفرین در چارت سازمانی و آموزشی دانشگاه‌ها باعث توسعه نیروی نوآوری و خلاقیت دانشجویان و دانش آموختگان جهت انجام فعالیت‌های کارآفرینی خواهد شد؛ مهدی(1394) که معتقد است، شکل‌گیری و اثربخشی دانشگاه کارآفرین، بدون توسعه نظام‌مند آموزش کارآفرینی و مهارت‌آموزی مؤثر دانشجویان، استادان، مدیران و کارکنان نظام دانشگاهی و تقویت ویژگی های کارآفرینی منابع انسانی دانشگاه، امکان‌پذیر نیست؛  بهایانی(1394) بر این باور است که برای کارآفرین شدن دانشگاه‌ها چهار عنصر زیر باید مورد توجه قرار گیرند: ساختار سازمانی و سبک مدیریت، آموزش و پژوهش، تسهیلات دولت از فعالیت‌های کارآفرینی، فرهنگ کارآفرینانه و همچنین نادری و همکاران(1393) که در نتیجه تحقیق خود بر قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان در زمینه استقلال طلبی، کنترل درونی، انگیزه، توفیق طلبی، ریسک‌پذیری و خلاقیت در مقاطع مختلف آموزش عالی تأکید دارد و با ارائه یک مدل با ابعاد مختلف شش گانه، قصد دارد ابعاد و مؤلفه‌های دانشگاه کارآفرین را در دانشگاه فنی و حرفه‌ای که تنها دانشگاه متولی آموزش عالی فنی و حرفه‌ای در کشور می‌باشد و دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای بعنوان واحدهای زیر مجموعه این دانشگاه، سابقه بیش از 40 سال فعالیت آموزشی داشته و از اولین مراکز آموزش عالی کشور هستند، بررسی و احصا نماید و با تعیین ابعاد و مؤلفه‌های دانشگاه کارآفرین است که می‌توان دریافت که به اهداف مدنظر دست یافته‌ایم یا خیر؟
 
روش‌ها: این پژوهش­ از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه رؤسا، معاونین، روسای ادارات یا کارشناس مسئولان و مدیران گروه دانشکده­ها و آموزشکده‌های فنی وحرفه­ای منطقه 8 (استان های مازندران، گلستان و سمنان) به تعداد 448 نفر تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 207 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده­اند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسش‌نامه­ محقق ساخته با 95 سؤال استفاده شده­است. روایی و پایایی ابزار مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده­است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌هد که؛ دانشگاه کارآفرین در دانشگاه فنی وحرفه­ای منطقه 8 دارای شش بعد «آموزشی و پژوهشی»، «ساختاری و تشکیلاتی»، «منابع انسانی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «اقتصادی و مالی» و «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و هجده مؤلفه (آموزشی و پژوهشی)، (ساختاری، چشم انداز، ماموریت و استراتژی و مدیریت و رهبری)، (اساتید، کارکنان، دانشجویان و دانش آموختگان)، (فرهنگی و اجتماعی)، (اقتصادی، مالی، امکانات و تجهیزات و قراردادهای پژوهشی) و (زیرساخت، دفترها و مراکز و شرکت­ها) می‌باشد.
نتیجه گیری: از یافته‌ها می‌توان نتیجه گیری کرد علاوه بر شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های دانشگاه کارآفرین؛ بعد ساختاری و تشکیلاتی با بارعاملی 950/0 دارای بیشترین تأثیر و بعد فرهنگی و اجتماعی با بارعاملی 874/0 دارای کمترین تأثیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explain the aspects of entrepreneurial University in Technical and Vocational University Area 8

نویسندگان [English]

  • A. A. elyasi 1
  • M. Salehi 2
  • R. Uosefi 2

1 Technical and Vocational Department, Faculty of Sari, Mazandaran Branch, Technical and Vocational University (TVU), Sari, Iran

2 Educational Administration Department. Sari Islamic Azad University , iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The purpose of this study is explaining the aspects of entrepreneurial University in Technical and Vocational University Area 8 (Mazandaran, Golestan, and Semnan provinces). According to the review of the research studies in the past, the researchers in the present study including Ataiee et al. (2017) concluded that applying the criteria of the entrepreneurial universities in the organizational and educational chart of universities will result in the development of the power of innovation and creativity of students and graduates to perform entrepreneurial activities; Mahdi (2015) believes that the establishment and effectiveness of the entrepreneurial university is not possible without the systematic development of entrepreneurship education and effective training of students, professors, managers and staff of the university system and strengthening the entrepreneurial characteristics of the university's human resources; Bahayani (2015) believes that the following four elements should be considered for entrepreneurship in universities: organizational structure and management style, education and research, government facilities for entrepreneurial activities, entrepreneurial culture and also Naderi et al. (2014) who, as a result of his research, emphasizes the entrepreneurial  capabilities of students in terms of independence, internal control, motivation, success, risk-taking and creativity in different stages of higher education and by presenting a model with six different dimensions, they intend to take into account the dimensions and components of the entrepreneurial university within the technical and vocational university, which is the only university in charge of higher technical and vocational education in the country, and technical and vocational colleges, as the sub-units of this university, have a history of more than 40 years of educational activity and are among the first centers of higher education in the country. In fact, by determining the dimensions and components of the entrepreneurial university, it is possible to find out whether we have achieved our desired goals or not?
Methods: This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of method. The statistical population in this study is comprised of 448 individuals selected from all heads, deputies, official managers or expert officials and department heads of the technical and vocational colleges and institutes in the 8th district (in Mazandaran, Golestan, and Semnan provinces). 207 individuals were chosen through applying stratified random sampling and Cochran formula. To collect data, a researcher-made questionnaire with 95 questions was used. The validity and reliability of the research tools were were confirmed. To analyze the dats, exploratory factor analysis tests and confirmatory factor analysis tests were applied.
Findings: The research findings have indicated that the entrepreneurial university in the technical and vocational university includes 6 aspects: educational and research aspects, structural and organizational aspects, human resources, social and cultural aspects, economic and financial aspects, information and communication technology, and 18 components: (educational and research), (structural, prespective, mission, strategy, management and leadership), (professors, staff, university students and graduates ), (social and cultural), (economic, financial, facilities,  equipment and research contracts) and ( infrastructure, offices, centres and companies).
Conclusion: From the findings, it can be concluded that in addition to identifying the dimensions and components of the entrepreneurial university, the structural and organizational aspect with the load factor of 0.950 has the most influence and the social and cultural aspect with the load factor of 0.874 has the least influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " The aspects of entrepreneurial -university "
  • " Third-generation university "
  • " Technical and Vocational University y "

[1] Bozorgzadeh A, Mehrabi H. [A survey on the identification of effective factorsin the formation of the entrepreneur university in Iran]. Fourth International Conference on Innovation, Development and Business: 2017. Persian.

[2] Mahdavi Mouzdeh M, Zahedi M. Bank M. Pourmesgari M. [Determination of effective indicators in the entrepreneurship of Iranian public universities and ranking of universities in this perspective]. Quarterly Journal of Science and Technology Policy. 2013; 6(1): 81-98. Persian.

[3] Niazi M, Karkonan Nasrabadi M. [Entrepreneur university]. Journal of Labor and Society. 2008; 96, 14-23. Persian.

[4] Azizi M, Shafizadeh S. [Entrepreneurial university: Necessity, features and requirements]. Report of Parliament Research Center. 2013,11. Persian.

[5] Ebrahimpour S, Ghobadi S, khazaei K. Third generation university: A step to entrepreneurship. National Entrepreneurship Conference and Knowledge Based Business Management: 2012. Persian. 

[6] Behzadi N, Razavi S.M, Hoseini S.M. [Designing a conceptual model for entrepreneur university with an enterprise entrepreneurship approach]. Entrepreneurship Development Journal. 2014; 7 (4), 697-713. Persian.

[7] Nasrollahi Nia F, Rashid Haji Khajeh Lou S. [The university toward new identities]. Collected Works and Selected Articles of the 10th Pioneering Congress of Progress: 2016; 10. Persian.

[8] Website of Technical and Vocational university, General Directorate of Public Administration.

[9] Khosravi Pour E, AmirNejad G. Entrepreneurship higher education centers (necessity, challenges). National Conference on Entrepreneurial University (Knowledge-Based Industry): 2013. Persian.

[10] Zainali N. New approach to the third generation of universities and the place of humanities research in them. Third Scientific Conference on the Recent Findings of Management Science, Entrepreneurship and Education: 2016. Persian.

[11] Kordnaeij A, Ahmadi P, Ghorbani Z, Niyakan N. [Investigating the characteristics of entrepreneur university in Tarbiat Modares university]. Journal of Entrepreneurship Development Quarterly. 2012; 5(3): 47-64. Persian.

[12] Maaref V and Z. Entrepreneurship education and challenges in Iran. National Conference on Entrepreneurship (Knowledge-Based Industry): 2013. Persian.

[13] Aghajani H, Keyvanfar J. Explaining the features of the third generation university (entrepreneur university) (Experimental sample: Mazandaran university). National Conference on Entrepreneur University (Knowledge-Based Industry): 2013. Persian.

[14] Samadi Miarkolayi H, Aghajani H. [Evaluation of entrepreneurial university indicators in Mazandaran university based on fuzzy method]. Journal of Entrepreneurship Development Quarterly. 2014; 24 (7): 369-388. Persian.

[15] Mirikaram F, Rezae R. University entrepreneur and entrepreneurial university. National Conference on Entrepreneurship and Knowledge Based Business Management: 2012. Persian.

[16] Hamidia B, & Nabavi H. Investigating the role of entrepreneur university in knowledge economy. Second International Management Conference and Social Sciences: 2016: Dubai. Persian.

[17] JannatiFar H, Amede A. Technology parks and growth centers for the pilot sample of entrepreneur university. National Conference on Entrepreneurship and Knowledge Based Business Management: 2012. Persian.

[18] Abedi B, Baradaran M, Khsravipoor B, Yaghoobi G, Yazdanpanah M. [Developing an entrepreneur university model of agriculture and natural resources from the perspective of agricultural education management]. Journal of Agricultural Research Management Research Quarterly. 2017; 40. Persian.

[19] Mahdi R. The entrepreneur university as a strategic for the management of scientific knowledge of the university. 8th National Conference and 2nd International Knowledge Management Conference: 2016: Iran. Persian.

[20] Kouhzadi F, Karimi Y, Aminzade M. A study on the strategic position of the entrepreneur university in the knowledge management model. Third International Conference on Modern Research in Management, Economics and Humanities: 2016. Persian.

[21] Mahdi R. [The position of teaching skills at third-generation universities]. Journal of Teaching Skills. 2015; 4(14): 103-117. Persian.

[22] Bagheri H, Khani N. Investigating the factors affecting university Conference entrepreneurship and its impact on society.  First National on Strategic Management Services: 2015: Islamic Azad University, Najaf Abad Branch. Persian.

[23] Peris-Ortiz M, Gómez J.A, Merigó-Lindahl J.M, Rueda-Armengot C. (eds.) Exploring the Academic and Innovative Dimensions of Entrepreneurship in Higher Education. 2017;

[24] Vanessa R. (2017). Entrepreneurial universities: the role of communities, people and places. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy. 2017; 11(3): 310-315.

[25] Gideon M, Paul J. Reflecting on the role of universities in entrepreneurship education. Journal of UIIN BLOG. 2017

[26] Kevin R. McClure. Building the innovative and entrepreneurial university: An institutional case study of administrative academic capitalism. The Journal of Higher Education. 2016; 87(4): 516-543.

[27]. Davey T, Hannon P, Penaluna A. Entrepreneurship education and the role of universities in entrepreneurship. Journal of Industry and Higher Education. 2017; 30(3).


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image