فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان انگلیسی، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اسلامی ، قاینات، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: گنجاندن مجموعه متنوعی از برنامه های یادگیری زبان از طریق کامپیوتر در کلاس های آموزش زبان در طی پنج دهه اخیر سبب گردیده است تا اهمیت یافتن پاسخ روشن به سوالاتی نظیر اینکه تا چه میزان و تحت تاثیر کدام متغیرهای تعدیل کننده برنامه های یادگیری زبان از طریق کامپیوتر می توانند نتایج موثرتری در مقایسه با آموزش های سنتی زبان داشته باشند، دو چندان شود. درمطالعه حاضر تلاش شده است تا با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل در قالب یک بررسی جامع، میزان اثربخشی لغت‌نامه الکترونیکیبر سطح یادگیری واژگان زبان آموزان، مورد ارزیابی قرار گیرد. بعلاوه شناسایی متغیرهای تعدیل کننده تاثیر گذار بر ناهمگونی اندازه اثر مطالعات مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت.
روش‌ها:جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مطالعات انجام شده در گذشته در زمینه رابطه لغت‌نامه الکترونیکی و میزان فراگیری واژگان زبان‌آموزان می‌باشد. لذا جستجوی جامعی از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر به‌منظور شناسایی مطالعات مرتبط با بررسی اثربخشی لغت‌نامه الکترونیکی بر فراگیری واژگان انجام گرفت. معیار اصلی انتخاب مطالعات جهت تحلیل در مطالعه حاضر انتشار در مجلات و یا مجموعه مقالات کنفرانس‌ها در فاصله سال‌های بین 1950 تا 2014 بود. به‌علاوه همزمان با متخصصان موضوع نیز جهت شناسایی مقالاتی که در جستجوی اولیه یافت نشده بودند مشورت گردید. این فرایند نهایتاً منجر به شناسایی 132 مقاله گردید. در مرحلۀ بعد، همۀ پژوهش‌های به‌دست آمده مورد بررسی دقیق تر قرار گرفتند و با چک لیست معیار انتخاب نهایی مطالعات ارزیابی گردیدند. در این مرحله و طبق معیارهای ورود تعداد 36 مقاله واجد شرایط تشخیص داده شده و برای ورود به تحلیل نهایی برگزیده شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نسخه دوم نرم افزار جامع فراتحلیل انجام گرفت.
یافته‌ها:در رابطه با برآورد اندازه اثر کلی لغت‌نامه الکترونیکی بر فراگیری واژگان زبان‌آموزان، نتیجه تحلیل 36 مطالعه در فراتحلیل حاضر نشان داد که لغت‌نامه الکترونیکی اثر بزرگ و مثبت (40/1+) بر یادگیری واژگان زبان‌آموزان دارد. علاوه براین، ناهمگونی قابل توجهی بین اندازه اثر مطالعات در مجموعه مورد بررسی مشاهده گردید. به منظور شناسایی دقیق‌تر منابع ناهمگونیبین اندازه اثر مطالعات، تحلیل متغیرهای تعدیل کننده  در قالب شش متغیر ( طرح پژوهش، حجم نمونه، سطح مهارت، سن، طول مدت برنامه، سال انتشار مقاله) اجرا گردید. نتایج نشان داد که متغیر حجم نمونه اثر معناداری بر ناهمگونی اندازه اثرها بین مطالعات جمع آوری شده داشته است تا حدی که مطالعات با حجم نمونه بیشتر از 60 نفر اندازه اثر بزرگ داشته اند، درحالی که مطالعات با حجم نمونه کمتر از 60 منجر به تولید اندازه اثر متوسط شده اند. یافته مهم دیگر این بود که میانگین اندازه اثر از نظر آماری در سطوح مختلف طول مدت زمان برنامه آموزش متفاوت است. بدین معنی که مطالعات با مدت زمان برنامه آموزش طولانی تر میانگین اثر بزرگتری نسبت به مطالعاتی داشته اند که  مدت زمان آموزش پایین تری دارند. این یافته نشان می دهد که با افزایش طول مدت زمان آموزش ، پیشرفت واژگان فراگیران به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر گذاری سال انتشار مطالعات به عنوان یک متغیر تعدیل کننده مهم بود، به طوری که مطالعات سال های اخیر اندازه اثر بزرگ تری در مقایسه با مطالعات سال های قبل داشته اند. یافته های بیشتر نشان دادند که عدم تجانس بین اندازه اثرها در فراتحلیل حاضر متاثر از تفاوت بین طرح پژوهش، سطح مهارت و سن زبان آموزان نمی باشد.
نتیجه‌گیری: طبق نتایج به‌دست آمده در فراتحلیل حاضر ادغام و کاربرد بیشتر برنامه آموزش زبان مبتنی بر کامپیوتر در کلاس‌های درس سنتی برای دست‌یابی به نتایج بهتر ضروری به‌نظر می‌رسد. برای تحقیقات آینده پیشنهاد می گردد محققان جزییات بیشتری از مطالعه را ارائه نمایند تا بتوان عواملی که بر تاثیرگذاری کامپیوتر بر یادگیری زبان دوم موثر هستند را تایید یا رد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Hypertext Annotations on Learners' Vocabulary Learning: A Meta-analysis

نویسنده [English]

  • V. S. Vahedi

Department of English Language, Qaenat Branch, Islamic Azad University, Qaenat, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: As more various types of Computer Assisted Language Learning (CALL) programs have been incorporated into language classrooms over the past five decades, it has become more important to uncover whether, to what extent, and under which moderator variables CALL can yield more effective outcomes than traditional language instruction. The present meta-analysis is a comprehensive investigation of the magnitude of effectiveness of hypertext annotations on learners' vocabulary learning. It also attempts to identify moderator variables that influence the between-study variation.
Methods: The present study consisted of written articles related to the effectiveness of hypertext annotations on learners' vocabulary learning. To this aim, an exhaustive search of the multiple electronic databases was conducted in order to identify all studies examining the relative effectiveness of CALL on enhancing learners' vocabulary learning, published in journals or conference proceedings between 1950-2014. Concurrently, subject matter experts were also consulted for articles that had not been identified by the primary search procedures. On the whole, the search process resulted in the identification of 132 studies of potential relevance to the present meta-analysis. Next, after database retrieval, all studies were examined carefully. To be included in the present meta-analysis data set, studies were required to meet the inclusion criteria. Finally, total sample of 36 studies met the required criteria and selected for the final analysis. Data analysis was performed using Comprehensive Metaanalysis Software (version 2).
Findings: The overall mean effect size was found to be +1.40, indicating that hypertext annotations had a large, positive, significant effect on students' vocabulary achievement. The distribution of effect sizes in this meta-analysis was highly heterogeneous. To further explore the sources of variation between effect sizes across studies, moderator analyses for methodological and substantive features (research design, sample size, proficiency level, age, intensity of program, year of publication) were run. It was found that the variable, sample size, had significantly affected the between study mean effect size variation to the extent that studies with a more-than-60 sample size produced large mean effect size, whereas studies with a less-than-60 sample size generated medium mean effect size. Another significant finding was that the mean effect sizes differed statistically across different levels of treatment duration. That is, studies with high duration had larger mean effect size than those with low duration, indicating that learners' vocabulary achievement enhances significantly as the length of the treatment increases. Publication year was also found to be a significant moderator variable, resulting in higher effect size in recent years. Other variables such as age, proficiency level, and research design were not found to be statistically significant moderators to account for the between study effect size variation.
Conclusion: As a consequence, it is recommended to integrate CALL into traditional language classes in order to reach better learning outcomes. In terms of suggestions for future research, authors should provide more description about the details of the study in order to confirm or disconfirm the factors that are associated with effectiveness of second language (L2) learning in technology-mediated language learning contexts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effect
  • vocabulary
  • Learning
  • Annotation

[1] Cheung A,  Slavin R. The effectiveness of education technology for enhancing reading achievement: a meta-analysis. Best Evidence Encyclopedia. 2011.   

[2] Schwarz G. Renewing teaching through media literacy. Phi Delta Kappan. 2000; 37: 8-12.

[3] Basena D, Jamieson J. CALL research in second language learning 1990-1994. CAELL Journal. 1996; 7 1(2): 14-22.

[4] Ariew R, Ercetin G. Exploring the potential of hypermedia annotations for second language reading. Computer Assisted Language Learning. 2004; 17(2): 237–259.

[5] Glass G. Integrating findings: The meta-analysis of research. Review of Research in Education. 1977; 5: 351-379.

[6] Hedges L, Olkin I. Statistical methods for meta-analysis. Orlando: Academic Press; 1985.

[7] Knight S. Dictionary use while reading: The effects on comprehension and vocabulary acquisition for students of different verbal abilities. Modern Language Journal. 1994; 78: 285-299.

[8] Hulstijn HJ, Hollander M, Greidanus T. Incidental vocabulary learning by advanced foreign language students: The influence of marginal glosses, diction­ary use, and reoccurrence of unknown words. Modern Language Journal. 1996; 80: 327-339.

[9] Watanabe Y. Input, intake, retention: Effects of increased processing on incidental learning of foreign language vocabulary. Studies in Second Language Acquisition. 1997; 19: 287-307.

[10] Boers F, Stengers H. Researching mnemonic techniques through CALL: The case of multiword expressions. Proceedings of the eleventh international CALL conference, 2004; 43_8. Antwerp: University of Antwerp.

[11] Abraham LB. Computer-mediated glosses in second language reading comprehension and vocabulary learning: A meta-analysis. Computer Assisted Language Learning. 2008; 21(3): 199–226.

[12] Zandieh, Z, Jafarigohar M. The effects of hypertext gloss on comprehension and vocabulary retention under incidental and intentional learning conditions. English Language Teaching. 2012; 5(6), 60-71.

[13] Ghahari S, Heidarolad M. Glossing, inferencing, and incidental vocabulary learning. English Language Teaching and Literature, 2010; 3(1): 20-34.

[14] Ghaderi V, Afshinfar J. A comparative study of the effects of animated versus static funny pictures on Iranian intermediate EFL students' intake retention of idioms. Procedia - Social and Behavioral Sciences,. 2014,; 98, 522 – 531.

[15] Zarei A A , Mahmoodzadeh P. The effect of multimedia glossing on L2 reading comprehension and vocabulary production. Journal of English Language Literature. 2014; 1(1): 1-7.

[16] Zhang B. Presentation modes and vocabulary learning and retention effects. Language Learning & Technology. 2008; 4(1): 23-34.   

[17] Pishghadam R, Ghahari Sh. The impact of glossing convention on incidental vocabulary learning: a comparative study. Iranian EFL Journal. 2011; 7(6): 8-29.

[18] Rasaei E. Computer-mediated textual and audio glosses, perceptual style and L2 vocabulary learning. Language Teaching Research. 2018; 22(6):129-139.

[19] Ashraf H, Ghanei Motlagh F, Salami M. The impact of online games on learning English vocabulary by Iranian (low-intermediate) EFL learners. Proceedings of the International Conference on Current Trends in ELT, 2014; 98: 286 – 291.

[20] Warren P, Boers F, Grimshaw G, Siyanova A. The effect of gloss type on learners' intake of new words during reading: evidence of eye-tracking. Studies in Second Language Acquisition. 2018; 40(4): 883-906.

[21] Ebadi S, Bashiri S. Investigating EFL Learners' Perspectives on Vocabulary Learning Experiences through Smartphone Applications. Teaching English with Technology. 2018; 18 (3): 126-151.

[22] Zhao Y. Recent development in technology and language learning: A literature review and meta-analysis. CALICO Journal. 2003; 21(1): 7–27.

[23] Taylor AM. The effects of CALL versus traditional L1 glosses on L2 reading comprehension. CALICO Journal. 2006; 23(2): 309–318.

[24] Glass G V. Primary, secondary, and meta-analysis of research. Educational Researcher. 1976; 5: 3–8.

[25] Cochran WG. The combination of estimates from different experiments Biometrics. Oxford: Oxford Publication; 1954.

[26] Higgins JPT, Thompson SG. Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. 2002; 21: 1539–1558.

[27] Higgins JPT, Thompson SG, Deeks JJ, Altman DG. Measuring inconsistency in meta-analysis. 2003; 327: 557–560.

[28] Norris J, Ortega L. Effectiveness of L2 instruction: A research synthesis and quantitative meta-analysis. Language Learning. 2000; 50: 417–528.

[29] Liao YKC. Effects of hypermedia on students' achievement: A meta-analysis. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia. 1999; 8(3): 255-277.

[30] Slavin RE, Smith D. The relationship between sample sizes and effect sizes in systematic reviews in education. Educational Evaluation and Policy Analysis. 2009; 31 (4): 500-506.

[31] Kulik JA, Kulik CLC. Review of recent research literature on computer-based instruction. Contemporary Educational Psychology. 1987; 12: 222-230.

[32] Abraham LB. Computer-mediated glosses in second language reading comprehension and vocabulary learning: A meta-analysis. Computer Assisted Language Learning. 2008; 21(3): 199–226.

[33] Yoshii M. Effects of gloss types on vocabulary learning through reading: comparison of single and multiple gloss types. CALICO Journal. 2011; 4 (2):34-51.

[34] Taylor AM. CALL-based versus paper-based glosses: Is there a difference in reading comprehension? CALICO Journal. 2011; 27(1): 147–160.

[35] Pearson PD, Ferdig RE, Blomeyer RL, Moran J. The effects of technology on reading performance in the middle-school grades: A meta-analysis with recommendations for policy. Reports from Learning Points Associates. 2005; 5(2): 34-40.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image