فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 گروه آموزش و پرورش، دانشکده‌ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: توانایی ‌فضایی به دلیل کاربرد آن در زندگی روزمره و جایگاه آن در علوم و مهندسی اهمیتی ویژه دارد. در دهه­های اخیر مطالعات زیادی در مورد توانایی فضایی در حوزه­ آموزش ریاضی صورت گرفته است. بخشی از این مطالعات در حوزه­ی ریاضیات مدرسه­ای بوده و در آن بر اهمیت جایگاه توانایی فضایی در فرآیند آموزش ریاضی مدرسه‌ای تأکید شده‌است. البته لازم به ذکر است که تعداد پژوهش های مرتبط با آموزش ریاضی  در کشور ایران چندان زیاد نیست و بیشتر پژوهش‌ها در حیطه روانشناسی انجام شده است. در اسناد آموزشی نظیر سند اصول و استانداردهای ریاضیات مدرسه‌ای نیز به این نکته اشاره شده است که دانش‌آموزان باید انواع بازنمایی‌های تجسمی را در تحلیل مسأله‌ها و موضوعات ریاضی به‌کار ببرند. تعاریف متعدد و متنوعی از توانایی فضایی ارائه شده و برای توصیف آن، از عبارات مختلفی نظیر تفکر تجسمی، تفکر شهودی و توانایی بصری استفاده شده است. همچنین برای توضیح ماهیت آن، عوامل و مؤلفه‌های گوناگونی بر شمرده شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی توانایی فضایی در دانش‌آموزان، با ملاحظه‌ جنسیت، رشته و پایه‌ تحصیلی آنان و با توجه به عامل‌های تجسم فضایی، دوران‌ذهنی و جهت‌یابی فضایی است.
روش‌ها‌: روش این مطالعه روش پیمایشی است و شرکت­کنندگان آن، 901 دانش‌آموز متوسطه‌ دوم از شهرستان شهریار هستند که در سال تحصیلی 97-1396 در پایه‌ دهم و یازدهم در دو رشته‌ ریاضی و تجربی مشغول به تحصیل بوده­اند. ابزار پژوهش، آزمونی محقق­ساخته است که روایی صوری و محتوایی آن توسط تعدادی از اساتید آموزش ریاضی و نیز معلمان ریاضی، تأیید شد و معیار آلفای کُرونباخ با مقدار تقریبی 83/0، مؤید پایایی آن می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (t مستقل) استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های این مطالعه حاکی از تفاوت معنادار بین عملکرد دانش‌آموزان دختر و پسر در حوزه‌ توانایی‌فضایی است. به­علاوه دانش‌آموزان رشته‌ ریاضی نسبت به دانش­آموزان رشته‌ تجربی و نیز دانش‌آموزان پایه‌ یازدهم نسبت به پایه‌ دهم به­شکل معناداری عملکرد قوی­تری داشته­اند. این تفاوت با توجه به آموزش ضمنی که در پایه‌های تحصیلی و در پایه­ دهم و یازدهم اتفاق می‌افتد و نیز دروسی که دانش‌آموزان دوره‌ یازدهم تا زمان اجرای آزمون در درس هندسه گذرانده‌اند، قابل توجیه است. این یافته­ها نشان می­دهند که رشد توانایی فضایی به آموزش وابسته است و با توجه به جایگاه آن در زندگی روزمره و حرفه­ای نیازمند توجه بیشتری در ریاضیات مدرسه­ای است. یافته­های کیفی این مطالعه حاکی از آن است که تکالیف مرتبط با توانایی فضایی، بستری مناسب برای پرورش تفکر ریاضی و فرآیند های ریاضی نظیر حل مسأله، استدلال و اثبات است. به هر ترتیب به نظر می­رسد آموزش و افزایش پایه­ تحصیلی بر رشد توانایی فضایی و بهبود عملکرد حل مسأله دانش­آموزان تأثیری انکار ناپذیر دارد.
نتیجه‌گیری: هرچند رویکرد حل مسأله در کتاب­های درسی ریاضی ایران در دهه‌ اخیر به‌طور آشکاری حضور خود را تثبیت کرده است؛ اما مطالعات چندانی در مورد جایگاه و نقش توانایی فضایی در آموزش فرآیند حل مسأله ریاضی انجام نشده است و عرصه­ آموزش ریاضی مدرسه­ای نیازمند به پژوهش‌های بیشتری در مورد توانایی فضایی در سطوح مختلف مانند برنامه‌های درسی، آموزش معلمان و یاددهی و یادگیری ریاضی است. یافته‌های این پژوهش می‌تواند در تغییر و تقویت راهبردها، فرایندهای آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و ابزار‌های آموزشی مناسب برای بهبود تجسم فضایی دانش‌آموزان، کارآمد باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of spatial ability of male and female students in 10th and 11th grade according to factors including spatial visualization, mental rotation, and spatial orientation

نویسندگان [English]

  • E. Reyhani 1
  • F. Ghasemi 1
  • Z. Rahimi 2

1 Department of Mathematics, Faculty of sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Department of Education, Faculty of Psychology and Educational sciences, Allameh Tabataba'i University (ATU), Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Spatial ability is an important notion because of its application in everyday life and its place in science and engineering. In recent decades, there have been many studies on spatial ability in the field of mathematics education. Part of these studies have been conducted in the field of school mathematics, emphasizing the importance of the spatial ability in the process of teaching school mathematics. Of course, it should be noted that the number of research studies related to mathematics education in Iran is not very large and most of them have been conducted in the field of psychology. It is also stated in the educational documents such as the principles and standards of school Mathematics (NCTM) that students should use a variety of visual representations to analyze mathematical problems and issues. Numerous definitions of spatial ability have been proposed and various terms, such as visual thinking, intuitive thinking, and visual ability have been used to describe it and various factors and components have also been identified to explain its nature. The purpose of this study was to investigate the spatial ability of students with regard to their gender, grade, and field of study and also according to factors including spatial visualization, mental rotation, and spatial orientation.
Methods: The method of this study was the survey method and its participants were 901 students from secondary schools in Shahriyar studying in the 10th and 11th grade in the academic year of 2017-2018. The measurement instrument was a researcher-made test whose formal and content validity was confirmed by a number professors and teachers of mathematics and its reliability was also confirmed by the approximate amount of Cronbach's alpha which was 0.83. In addition, descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (independent t-test) were used to analyze the data.
Findings: The findings of the study showed a significant difference between male and female students in the field of spatial ability. In addition, the performance of math students was significantly better than the students in the field of experimental sciences. Also, the performance of the 11th grade students was significantly better than that of the 10th grade students. This difference can be justified by the implicit teaching that takes place in the 10th and 11th grades, as well as the courses which are taken by the 11th grade students in geometry until the exam. These findings show that the growth of spatial ability depends on education, and because of its place in everyday and professional life, needs more attention in school mathematics. The qualitative findings of this study showed that tasks related to spatial ability are a good platform for developing mathematical thinking and mathematical processes, such as problem solving, reasoning, and proof. Moreover, teaching and increasing the level of education seem to have an undeniable effect on the growth of spatial ability and the improvement of students' problem-solving performance.
Conclusion: Although the problem-solving approach has clearly established its presence in Iranian mathematics textbooks in recent decades, little research has been done on the place and role of spatial ability in teaching the process of solving mathematical problems. Moreover, the field of school mathematics needs more research on spatial ability in different areas, such as curricula, teacher training, and methods of math teaching and learning. The findings of this study can be useful in modifying and strengthening the strategies, educational processes, curricula and appropriate educational instruments to improve students' spatial visualization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Spatial ability
  • Spatial visualization
  • 10th and 11th grade students
  • Gender
  • Experimental science and mathematics field of study

منابع و مآخذ

[1] Reyhani E. [What is spatial ability?] Roshd Mathematics Educational Journal. 2006; 24 (1):27-35 Persian.

 [2] Nagy-Kondor R. Spatial ability: measurement and development. In: Khine MS (ed), Visual-Spatial Ability in STEM Education: Switzerland: Springer international Publishing; 2017. p. 35-58.

 [3] Gardner H. From conflict to clarification: A comment on Egan's “narrative and learning: A voyage of implications”. Linguistics and Education. 1993 ; 5 (2):181-185.

 [4] Gardner H. Reflections on multiple intelligences: Myths and messages. Phi Delta Kappan. 1995 ;77 (3) :200-203, 206-209.

 [5] Ethington CA, Wolfle LM. Sex differences in a causal model of mathematics achievement. Journal for Research in Mathematics Education. 1984, 15 (5) :361-377.

 [6] Maier PH, (ed) Spatial geometry and spatial ability–How to make solid geometry solid. Selected papers from the Annual Conference of Didactics of Mathematics; 1996.

 [7] Tartre LA. Spatial orientation skill and mathematical problem solving. Journal for Research in Mathematics Education. 1990, 21 (3) :216-29.

 [8] Organization ERaP. Geometry (1) - The tenth base of the second high school. 4, editor: Iran Textbook Publishing Company, Tehran; 2019.

 [9] Ahmadi F, Ahmadi T. The role of management position in the evolution of the country's educational system.  The Pathology Conference on Educational System: Scientific Research Institute of Dynamic Scholars of Iranian Campus; 2017. Persian

 [10] Rasaee S, Razavi SA, Saeedi A. The effects of 2 dimensional and 3 dimensional video games on spatial ability. Journal of Educational Psychology Studies. 2015; 12 (22) :95-112.

 [11] Toptas V, Celik S, Karaca ET. Improving 8th grades spatial thinking abilities through a 3D modeling program. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET. 2012; 11 (2) :128-134.

 [12] van Tetering M, van der Donk M, de Groot RHM, Jolles J. Sex differences in the performance of 7–12 year olds on a mental rotation task and the relation with arithmetic performance. Frontiers in Psychology. 2019; 10.

 [13] Yüksel NS. Measuring spatial visualization: Test development study. In: Khine MS (ed), Visual-spatial Ability in STEM Education: Springer; 2017. p. 59-84.

 [14] Linn MC, Petersen AC. Emergence and characterization of sex differences in spatial ability: A meta-analysis. Child Development. 1985; 56 (6): 1479-1498.

 [15] Williams CB, Gero J, Lee Y, Paretti M., (ed.s). Exploring spatial reasoning ability and design cognition in undergraduate engineering students. ASME IDETC 7th Symposium on International Design and Design Education; 2010.

 [16] Lohman DF. Spatial ability and g. Human abilities: Their nature and measurement. 1996; 97:116.

 [17] Olkun S. Making connections: Improving spatial abilities with engineering drawing activities. International Journal of Mathematics Teaching and Learning. 2003; 3 (1):1-10.

 [18] McGee MG. Human spatial abilities: Psychometric studies and environmental, genetic, hormonal, and neurological influences. Psychological Bulletin. 1979; 86 (5):889-918.

 [19] Roca-González C, Martín Gutiérrez J, García-Dominguez M, Carrodeguas M, del Carmen M. Virtual technologies to develop visual-spatial ability in engineering students. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 2017, 13: 441-468.

 [20] Mohler JL. Examining the spatial ability phenomenon from the student's perspective. The Engineering Design Graphics Journal. 2009 ;72 (3).

 [21] D' Oliveira TC. Dynamic spatial ability: An exploratory analysis and a confirmatory study. The International Journal of Aviation Psychology. 2004; 14 (1): 19-38.

 [22] Thurstone L. Some primary abilities in visual thinking. Chicago, IL: University of Chicago psychometric lab report No. 59. Psychological Bulletin. 1950; 86 (5): 889-918.

 [23] Michael WB, Guilford J, Fruchter B, Zimmerman WS. The description of spatial-visualization abilities. Educational and Psychological Measurement. 1957; 17(2): 185-99.

 [24] Guilford JP, Fruchter B, Zimmerman WS. Factor analysis of the Army Air Forces Sheppard Field battery of experimental aptitude tests. Psychometrika. 1952 ; 17 (1): 45-68.

 [25] Miller DM. The relationship between some visual-perceptual factors and the degree of success realized by sports performers [dissertation]: University of Southern California.; 1960.

 [26] Vandenberg SG, Kuse AR. Mental rotations, a group test of three-dimensional spatial visualization. Perceptual and Motor Skills. 1978; 47 (2) :599-604.

 [27] ÖZDEMİR AŞ, YILDIZ SG. The analysis of elementary mathematics preservice teachers’ spatial orientation skills with SOLO mode. Eurasian Journal of Educational Research. 2015;61: 217-236.

 [28] Mohagheghian Yaghoubi R. [Relationship between amount use of computer games and the spatial ability of students]. Instructional Engineering: Journal of Instructional Technology and Design. 2014; 3 (4):75-82. Persian.

 [29] Reyhani E, Hajibabayi J, Arabzadeh R. [A study on the impact of a vissualization-based teaching method on mathematical problem solving performance of eighth grade students]. Journal of Educational Innovations. 2011; 10 (38):25-50. Persian.

 [30] Hagh Joo S, Reyhani E. [Study on performance of secondary school students in solving a spatial ability task based on SOLO theory]. Technology of Education. 2019; 13 (4):639-653 Persian

 [31] Reyhani E, Bakhshalizadeh S, Nazari K. [The effect of visualization- based teaching approach on understanding the concept of limit and the spatial ability amongst high school students]. Advances in Cognitive Science. 2013; 15 (1): 27-42. Persian.

[32] Uttal DH, Cohen CA. Spatial thinking and STEM education: When, why, and how?  Psychology of Learning and Motivation. 2012; 57: 147-181.

 [33] Shea DL, Lubinski D, Benbow CP. Importance of assessing spatial ability in intellectually talented young adolescents: A 20-year longitudinal study. Journal of Educational Psychology. 2001; 93 (3) :604-614.

[34] Patahuddin SM, Rokhmah S, Ramful A. What does teaching of spatial visualisation skills incur: an exploration through the visualise-predict-check heuristic. Mathematics Education Research Journal. 2020: 307-329.

[35] Gilligan KA, Flouri E, Farran EK. The contribution of spatial ability to mathematics achievement in middle childhood. Journal of Experimental Child Psychology. 2017; 163: 107-125.

 [36] Rodán A, Gimeno P, Elosúa MR, Montoro PR, Contreras MJ. Boys and girls gain in spatial, but not in mathematical ability after mental rotation training in primary education. Learning and Individual Differences. 2019; 70: 1-11.

 [37] Harris D, Logan T, Lowrie T. Unpacking mathematical-spatial relations: Problem-solving in static and interactive tasks. Mathematics Education Research Journal. 2020:1-17.

 [38] Xie F, Zhang L, Chen X, Xin Z. Is spatial ability related to mathematical ability: A meta-analysis. Springer; 2019.

[39] Woolcott G, Le Tran T, Mulligan J, Davis B, Mitchelmore M. Towards a framework for spatial reasoning and primary mathematics learning: an analytical synthesis of intervention studies. Mathematics Education Research Journal. 2020.

 [40] Bektasli B. The relationships between spatial ability, logical thinking, mathematics performance and kinematics graph interpretation skills of 12th grade physics students [dissertation]: The Ohio State University; 2006.

 [41] Cakmak S. An investigation of the effect of origami-based instruction on elementary students’ spatial ability in mathematics [master’s thesis]: Middle East Technical University, Ankara; 2009.

 [42] Kozhevnikov M, Hegarty M. A dissociation between object manipulation spatial ability and spatial orientation ability. Memory & Cognition. 2001; 29 (5): 745-56.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image