فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

2 دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: جهان هزاره سوم، جهانی است که با تغییرات در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی و فناوری روبه‌رو است. دسترسی روزافزون افراد به خدمات آموزشی در سطوح آموزش‌عالی باعث شده تا دانشجویان با تفاوت‌های فردی وارد مؤسسات آموزش‌عالی شوند. تغییر بافت آموزش‌عالی با تغییر نقش و مسئولیت‌های اعضای ‌هیأت‌علمی همراه است؛ لذا لازم است اعضای هیأت‌علمی برای انجام وظایف و ایفای نقش‌هایشان، درک، دانش و مهارت‌های خود در حوزه‌های مختلف را به‌کار گرفته و مطابق با تغییرات جامعه آنها را رشد دهند و از راهبردهایی در یاددهی استفاده کنند که این تفاوت‌ها را در نظر بگیرند. این مقاله شایستگی‌های لازم برای همکاری به‌عنوان عضو هیأت‌علمی در مؤسسات آموزش‌عالی را با توجه به نقش‌ها و وظایف آنها تبیین می‌کند.
روش‌ها:‌ پژوهش انجام شده، پژوهشی کیفیاز نوع کیفی پایهبا رویکردی عمل‌گرا و از نگاه معرفت‌شناسانه، ساختارگرا است. ابتدا اسناد مرتبط با شایستگی‌های تدریس در آموزش‌عالی جمع‌آوری شد. سپس با هدف درک دیدگاه‌های اعضای ‌هیأت‌علمی مشغول به تدریس در دانشگاه‌های ایران، با 14 عضو هیأت‌علمی مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته انجام شد. اسناد، به شیوه فرا ترکیب کیفی، در قالب مفاهیم و مضامین به صورت قیاسی، در بافت پژوهشی و با توجه به چارچوب‌ نظری توصیف شدند و سپس با مفاهیم و مضامینِ شناسایی شده در مصاحبه‌ها به صورت تفسیری (قیاسی و استقرایی) تلفیق، تجزیه و تحلیل شده و در مرحله آخر به صورت استقرایی تلفیق و تفسیر شدند. برای تحلیل اسناد و مصاحبه‌ها، از کدگذاری خط به خط در MAXQDA10 استفاده شد.
یافته‌ها: در این پژوهش، 349 واحد معنایی (کد باز)، 32 مقوله و 9 مضمون (شایستگی) استخراج شدند که عبارتند از:‌‌ آینده‌پژوهی (آینده‌نگری، ریسک‌پذیری، کارآفرینی)، اخلاق‌حرفه‌ای (عدم سوء‌استفاده، حفظ حریم‌ها در ارتباط با دانشجو، حضور با آمادگی، مسئولیت تربیت جامعه و رعایت حرفه‌ای‌بودن)، شایستگی‌های فردی (هویت فردی، اخلاق و رفتار فردی، به‌روز بودن، توانایی حل‌مسأله و مهارت‌های تفکر)، شایستگی‌های بین‌فردی ـ اجتماعی ‌(هویت فرهنگی، برقراری ارتباط مؤثر، الگویی برای دیگران، مشارکت و همکاری)، شایستگی‌های سازمانی (هویت سازمانی، اهداف و مأموریت‌های سازمان، نقش‌های سازمانی شامل شایستگی‌های ارائه خدمات، شایستگی‌های پژوهشی و شایستگی‌های تعلیم و تربیتی)، شایستگی‌های مدیریتی (مدیریت خود، رهبری، مدیریت شغلی، مدیریت منابع، مدیریت فرایند یاددهی‌ و یادگیری، آماده سازی و مدیریت محیط یادگیری، مدیریت پژوهش، هدایت آموزشی ـ پژوهشی، برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی)، شایستگی‌های عملی (توانایی ایجاد پیوند بین علم و عمل، اثربخشی)، شایستگی‌های نگارشی (دانش زبانی و نگارش علمی) و شایستگی‌های مرتبط با مقبولیت در جوامع عمل (تأیید جامعه علمی).
نتیجه‌گیری: تحلیل یافته‌ها تفاوت‌هایی را بین شایستگی‌ها در ایران و خارج از ایران نشان داد. 10 نفر از 14 مصاحبه‌شونده به عدم سوءاستفاده از توان علمی دیگران و موقعیت حرفه‌ای خود‌ اشاره داشتند که شاید حکایت از نیاز به تأکید بر این اصل در جامعه آموزش‌عالی ایران باشد. در مقابل، اسناد خارجی، بر به‌کارگیری فناوری در آموزش تأکید بسیاری داشتند. شاید عدم اشاره به این موضوع در مصاحبه‌ها توسط غالب استادان (در مصاحبه‌ها) به این امر اشاره داشته باشد که برخی از اعضای هیأت‌علمی در ایران هنوز با این مفهوم مأنوس نیستند. از شایستگی‌های شناسایی شده در این پژوهش می‌توان در تعیین محتوای مورد نیاز دوره‌های رشد و توسعه حرفه‌ای متقاضیان همکاری با مؤسسات آموزش‌عالی به‌عنوان عضو هیأت‌علمی استفاده کرد.‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Required faculty competencies for teaching in higher education institutes in technology era

نویسندگان [English]

  • Sh. Bakhshaliizade 1
  • K. Fathi Vajargah 1
  • M. Arefi 1
  • A.R. Kiamanesh 2

1 Department of Higher Education, Faculty of Education and Psychlogy, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Third Mellenium World is a world that is faced with rapid scientific, cultural, and technological change. Increasing access to education services at higher education levels has resulted in admission of students with personal differences to higher education institutes. The change in the higher education context is associated with a change in the roles and responsibilities of faculty members. Therefore, in order to fulfill their duties and take their responsibilities, it is necessary for faculty members to deploy their understanding, knowledge, and skills in different areas and improve them in accordance with the changes that occur in the society and deploy the teaching-learning approaches to take these differences into consideration. This study is aimed at identifying the qualifications required for becoming a faculty member at higher education institutes on the basis of their roles and responsibilities.
Materials: This study is a Basic Qualitative research with a pragmatic and epistemological, interpretive / constructivist approach.  First, the documents related to the teaching qualifications in higher education were collected. Then, in order to understand the views and experiences of the Iranian universities’ faculty members, semi-structured in-depth interviews with 14 faculty members were conducted. The documents were  described  in a qualitative Metasynthesis approach in terms of concepts and themes in a deductive manner within the research context and on the basis of a theoretical framework, and, then,  they were analyzed along with the concepts and themes identified in the interviews in an interpretive (deductive and inductive) manner  and in the last stage, the concepts and themes were inductively integrated and interpreted and line-by-line coding in MAXQDA 10 was used to analyze the documents and interviews.
Findings: In this study, 349 semantic units (open codes), 32 categories and 9 themes (competencies) were extracted which are as follows: Competencies related to: futurology (futurism, risk-taking, entreprenuership), professional ethics  ( no abuse of powere, observing students’  boundary, attending with readiness, assuming responsibility for educating the community and observing professionalism), personal competencies (personal identity, ethics and personal behavior, being up-to-date, problem-solving ability and thinking skills), interpersonal-social competencies (cultural identity, effective communication skills, role modeling, patnership and cooperation), organizational competencies (organizational identity, familiarity with objectives and missions of the organization, familiarity with roles including  offering services competencies, research competenceies, education competencies, management competencies (self-management, leadership, occupational management, resource management, teaching-learning management, preparation and learning environment management, research management, education-research guidance,  planning and organization), practical competencies ( the ability to connect science and practice, effectiveness), writing competencies (knowledge of language and academic writing), and competencies related to acceptability in the communities of practice (scientific community approval.
Conclusion: Analysis of the findings showed differences between competencies identified among faculty members in Iran and outside Iran. 10 out of 14 interviewees pointed out abuse of others’ scientific abilities and abuse of power by some faculty members in their own professional condition which probably indicates the need to emphasize this principle in the Iranian higher education society whereas foreign documents mostly emphasized technology.  Not mentioning this issue in the interviews by most professors may indicate that some faculty members in Iran are not still amiliar with this concept. The competencies identified in this research can be used to make informed decisions and to determine the required content for the development programs of the candidates intending to cooperate with the higher education institutes as faculty member.

=====================================================================================
COPYRIGHTS
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers.
=====================================================================================

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Competency
  • professional development
  • Faculty member

[1] Debowski S. Emergent shifts in faculty development, To improve the Academy: A Journal of  Educational Development. 2011; 30 (1): 306–322.

[2] Hartman J, Moskal P, Dziuban C. Preparing the academy of today for the learner of tomorrow. In  Oblinger DG,  Oblinger JE. (eds.) Educating the net generation (pp 6.1-6.15). Washington: Educause; 2005.

[3] Mishra P, Koehler MJ, Zhao Y. (eds.), Communities of designers: A brief history and introduction. In Walter SE, Heinecke F, Mishra P, Koehler MJ, Zhao Y. (eds.) Faculty development by design: Integrating technology in higher education (A Volume In Research Methods For Educational Technology) (pp. 1-22). Charlotte, North Carolina, NC: Information Age Publishing (IAP); 2007.

[4] Moore A, Moore J, Fowler S. Faculty development for the net generation. In  Oblinger DG,  Oblinger JL. (eds.), Educating the net generation: An Educause e-book publication (pp. 11.1-11.16) . Washington: Educause; 2005;

[5] Austin A E. Supporting faculty members across their careers. In  Gillespie KJ, Robertson DL (eds.), A guide to faculty development (pp. 363-378). San Francisco, CA: Jossey-Bass; 2010.

[6] Mousa Pour N. Introduction. In Mehrmohammadi, M. (ed.), An introduction to teaching at university: Towards professorship qualified by teaching scholarship. Tehran: Tarbiat Modares University Press; 2013; Persian. 

[7] Arefi M. Strategic curriculum in higher education. Tehran: Jahade Daneshgahi Publications at Shahid Beheshti University.; 2005. Persian.

[8] Mehrmohammadi M. Editor’s introduction. In Mehrmohammadi M. (ed.), An introduction to teaching at university: Towards professorship qualified by teaching scholarship. Tehran: Tarbiat Modares University Press; 2013; ‌Persian.

[9] Ghorooneh D, Mirkamali SM, Bazargan A, Kharazi, SK. [A model for faculty development at the University of Tehran]. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 2016; 22(3): 1-17. Persian.

[10] Blašková M, Blaško R, Kucharčíková A. Competences and competence model of university teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014; 159: 457-467.

[11] Carril PCM, Sanmamed MG, Sellés NH. Pedagogical roles and competencies of university teachers practicing in the e-learning environment. The International Review of Research in Open and Distributed Learning. 2013; 14(3): 462-487.

[12] Sangari N. [Developing the core competencied model for Islamic university faculty: Case study Alzahra University]. Management in Azad University. 2017; 6(13), 45 -60. Persian.

[13] Farhangi M, Farasatkhah M. [Examining the competency model of faculty members in the virtual environment from the point of view of faculty members and students based on Armans model]. Iran’s Information and Communication Technology. 2014;(21/22):1 -14. Persian.

[14] Youzbashi AR, Pajoohi S. [Identifying the professional competencies of professors in e-learning environments: Delphi technique]. Information and Communication Technology in Education. 2018; 9(2): 5-26. Persian.

[15] Caena F. Supporting teacher competence development for better learning outcomes. European Commission. Education and Training.

[16] Kiamanesh A, Danaye Toos M. [Translation of qualitative research: A guide to design and implementation]. Merriam ShB Tisdell EJ. (Author). Tehran: SAMT; 2020. Persian.

[17] White BA. Exploring the ways new faculty form beliefs about teaching: A basic interpretive study [doctoral dissertation]. Knoxville: University of Tennessee; 2016.

[18] Kinley K. Professional Development Through Participatory Design: An Attempt To Enhance ICT Use In Teaching At The Royal University of Bhutan [doctoral dissertation]. Aalborg, Denmark: Aalborg University. 2015.

[19] Sandelowski M, Barroso J. Handbook for synthesizing qualitative research. New York, NY: Springer; 2007.

[20] OnwuegbuzieA J, Leech NL, Collins KMT. Qualitative analysis techniques for the review of the literature. The Qualitative Report, 2012; 17 (28): 1-28.

[21] Nasr AR, et al. [Translation of educational research: An introduction].Gall M D, Borg W R, Gall J P. (Authors). Tehran: Shahid Beheshti University. Press and SAMT; 2003. Persian

[22] Thomas J, Harden A. Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC Medical Research Methodology. 2008; 8( 45). doi.org/10.1186/1471-2288-8-45.

[23] Golafshani N. Understanding reliability and validity in qualitative research. The Qualitative Report. 2003; 8(4): 597-607.

[24] Yurdakul I K, OdabasiH F, Kilicer K, Coklar A N, Birinci G, Kurt A A. The development, validity and reliability of TPACK-deep: A technological pedagogical content knowledge scale. Computers & Education. 2012; 58(3): 964-977.

[25] Tennill M. Five year follow-up evaluation of a faculty development program: A qualitative study [doctoral Dissertation]. ST. louis: University of Missouri; 2011.

[26] Ferrari A. Digital competence in practice: An analysis of frameworks. European Commission. Spain: European Commission  Joint Research Centre  Institute for Prospective Technological Studie; 2012

[27] Parrish M. Adjunct faculty perceptions on professional development offered and needed by institution type and career cluster.[doctoral dissertation]. Virginia, U.S.A.: Liberty University. 2016.

[28] O*Net Occupational Information Network. (n.d.). Mathematical Science Teachers – Postsecondary (CODE: 31224).

[29] Niess M L, Ronau R N, Shafer K G, Driskell S O, Harper S R, Johnston C , Kersaint G. Mathematics teacher TPACK standards and development model. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education. 2009; 9(1): 4-24.

[30] Khakbaz A. An explanation of pedagogical content knowledge (PCK) in higher education Curriculum: Case Study of Mathematics Discipline [doctoral dissertation]. Tehran: Shahid Beheshti University; 2012. Persian.

[31] Milner R J, Gusic M E, Thorndyke L E. Perspective: toward a competency framework for faculty. Academic Medicine. 2011; 86(10): 1204-1210.

[32] Hande K, Jessee M A, Christenbery T, Zsamboky M,  Kennedy B. Optimizing the student learning environment: A framework to select faculty for teaching courses. Journal of Professional Nursing. 2020; 36(5):404-411.

[33] Blayone, T. J. B., Mykhailenko, O., vanOostveen, R., Grebeshkov, O., Hrebeshkova, O., & Vostryakov, O. Surveying digital competencies of university students and professors in Ukraine for fully online collaborative learning. Technology, Pedagogy and Education. 2017; 27(3): 279-296.

[34] Abdelkreem E, Abo-Kresha S A, Ahmed E A, Ibrahim D, Hemdan S B, Abdellah M A. Need’s assessment for faculty development at an Egyptian medical school: a triangulation approach. International Journal of Community Medicine and Public Health. 2020; 7 (5): 1669-1679.

[35] Le K, Narushima M, Goto M, Merenstein J, Wilson S,  Takemura Y. Developing and implementing a faculty development curriculum for Japanese family medicine residency faculty. Journal of General and Family Medicine. 2020; 21( 5): 71-76.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image